Vende Pune


SHPALLJE PËR SPECIALISTË TË JASHTËM

Publikuar më: 02-08-2021

Ky njoftim skadon me: 17-08-2021

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për ”Specialistë të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për realizimin e shërbimit me objekt “Realizim video informative me tematikë mbi procesin e kompensimit”. Përmbledhje e shkurtër e punës: Specialisti i Jashtëm në bashkëpunim me strukturat përkatëse në Agjenci do të kryejë detyrat si më poshtë: Hartimi i specifikimeve teknike/termave të referencës…

Lexo me shume

Shpallje vend pune “Specialist i shërbimeve mbështetëse” pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore, për konkurim

Publikuar më: 02-12-2020

Ky njoftim skadon me: 11-12-2020

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 1 vend të lirë pune, në pozicionin si vijon: “Specialist i shërbimeve mbështetëse” pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore;  Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  Kritere të përgjithshme: Të kenë shtetësinë shqiptare; Të gëzojnë zotësi të…

Lexo me shume

Shpallje për Specialist të Jashtëm

Publikuar më: 18-04-2019

Ky njoftim skadon me: 16-05-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për “Specialist të Jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vlerësimin e automjetit Volkswagen Passat, me nr. Shasie WVWZZZ3BZ4P158011 në pronësi të ASD-së” dhe paisjes Autoradio. Përmbledhje e shkurtër e punës: Në bashkëpunim të ngushtë me Sektorin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore, dhe Sektorin e Financës dhe Investimeve,  të kontribuojnë për vlerësimin…

Lexo me shume

SHPALLJE PËR SPECIALIST TË JASHTËM

Publikuar më: 11-10-2018

Ky njoftim skadon me: 30-10-2018

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për ” Specialistë të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për realizimin e shërbimit me objekt “Realizim i dy videove të animuara informative me temë “Rëndësia e të dhënave të sakta të depozituesit” dhe “Shkk – të anëtare të skemës së sigurimit të depozitave”. Përmbledhje e shkurtër e punës: Specialisti i Jashtëm…

Lexo me shume

Shpallje vend pune për konkurim “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Financës dhe Investimeve

Publikuar më: 28-06-2018

Ky njoftim skadon me: 09-07-2018

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 1 vend të lirë pune, në pozicionin si vijon: “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Financës dhe Investimeve  Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  Kritere të përgjithshme: Të kenë shtetësinë shqiptare; Të gëzojnë zotësi të plotë për të…

Lexo me shume

Shpallje vend pune për konkurim “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Financës dhe Investimeve

Publikuar më: 02-08-2017

Ky njoftim skadon me: 15-09-2017

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 1 vend i  lirë pune, në pozicionin si vijon: “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Financës dhe Investimeve;   Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  Kritere të përgjithshme:  Të kenë shtetësinë shqiptare; Të gëzojnë zotësi të plotë për të…

Lexo me shume

Shpallje vend pune për konkurim

Publikuar më: 05-07-2017

Ky njoftim skadon me: 31-07-2017

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 2 vende të lira pune, në pozicionet si vijon: “Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm” i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave; “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Financës dhe Investimeve;   Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:  Kritere të përgjithshme:  Të…

Lexo me shume

Shpallje kërkesë për specialist të jashtëm

Publikuar më: 05-09-2016

Ky njoftim skadon me: 08-09-2016

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për "Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për përpunimin, sistemimin, inventarizimin dhe ekspertizën e specializuar të dokumentacionit sipas normave tekniko – shkencore në Arkivën e ASD -së”.

Lexo me shume

Shpallje për specialist të jashtëm

Publikuar më: 09-06-2016

Ky njoftim skadon me: 11-06-2016

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për "Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vlerësimin e automjetit Ford Explorer, lloji autoveturë me nr. shasie  1FMDU34X2RUD97341  në pronësi të ASD -së".

Lexo me shume

Kërkesë për specialist të jashtëm të fushës

Publikuar më: 26-04-2016

Ky njoftim skadon me: 02-05-2016

Lexo me shume

Shpallje vend pune për konkurim

Publikuar më: 07-03-2016

Ky njoftim skadon me: 10-03-2016

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 3 vende të lira pune, në pozicionet si vijon: “Përgjegjës Sektori” pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore; “Specialist i marrëdhënieve me publikun” në Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun; “Shofer” në Sektorin e Administratës dhe Burimeve Njerëzore;   Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim…

Lexo me shume

Specialist i analizës së buxhetit

Publikuar më: 19-06-2015

Ky njoftim skadon me: 29-06-2015

Shpallje për vend pune "Specialist i analizës së buxhetit" Kërkesë për punësim - ANEX III

Lexo me shume

Specialist i Jashtëm në kuadër të kontraktimit të mbikqyrjes, të kolaudimit dhe ndjekjes së punimeve ndërtimore dhe të kondicionimit dhe ajrimit në ASD

Publikuar më: 11-06-2015

Ky njoftim skadon me: 17-06-2015

Në zbatim të Urdhërit të Drejtorit të Përgjithshëm nr.___, datë 11.06.2015, “ Për ngritjen e grupit të punës për përzgjedhjen e “Specialist i Jashtëm në kuadër të kontraktimit të mbikqyrjes, të kolaudimit  dhe ndjekjes së punimeve ndërtimore dhe të kondicionimit dhe ajrimit në ASD””, si dhe në zbatim të kritereve të përcaktuara në nenin 6, pika 2 të rregullores “Për…

Lexo me shume