Njoftime


Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Gusht 2020

Publikuar më: 28-08-2020

Në datën 27 Gusht 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë mbyllur më 30 Qershor 2020. Në bazë… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Korrik 2020

Publikuar më: 31-07-2020

Në datën 30 Korrik 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2020. Këshilli Drejtues bazuar në nenin… Lexo me shume
Njoftim për Shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020

Publikuar më: 22-07-2020

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë GRUPI KËSHILLIMOR I STABILITETIT FINANCIAR     Tiranë, më 22.07.2020   NJOFTIM PËR SHTYP Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 korrik 2020 Në datën 21 korrik 2020, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF).… Lexo me shume
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019.

Publikuar më: 08-07-2020

Në zbatim të nenit 7, të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 2 Korrik 2020, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 Qershor 2020

Publikuar më: 26-06-2020

Në datën 25 Qershor 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi propozimin në Autoritet Mbikëqyrës të emërimit të Z. Genci Mamani në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në bazë dhe për zbatim të nenit 53 pika 1… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Maj 2020

Publikuar më: 28-05-2020

Në datën 28 Maj 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektronike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur më 31 mars 2020. Në bazë dhe… Lexo me shume
Fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme

Publikuar më: 11-05-2020

Në prill 2020, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u shtua me 654 milionë lekë nga arkëtimi i kontributit vjetor të bankave. Në total, pas derdhjes së kontributit vjetor të bankave për tre vite që nga themelimi i tij, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme arrin në nivelin e rreth 1.9 miliardë lekëve. Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u krijua në vitin… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2020

Publikuar më: 08-05-2020

Në datën 30 Prill 2020 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës. Në këtë mbledhje, e cila u zhvillua përmes platformave elektonike online, Këshilli Drejtues mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2020. Këshilli Drejtues bazuar në… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 08 Prill 2020

Publikuar më: 09-04-2020

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e tij në datën 08 Prill 2020. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Mars 2020

Publikuar më: 31-03-2020

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave zhvilloi mbledhjen e radhës në datën 30 Mars 2020. Mbledhja, e cila bazuar në nenin 7, pika 6 të Statutit të Agjencisë, u zhvillua nëpërmjet procedurave me vendim qarkullues, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 21 Shkurt 2020

Publikuar më: 21-02-2020

Në mbledhjen e datës 21 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019. Këshilli Drejtues miratoi Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2019. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin, Ministrinë e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shkurt 2020

Publikuar më: 18-02-2020

Në mbledhjen e datës 14 Shkurt 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për miratimin e disa ndryshimeve në Vendimin e Këshillit Drejtues nr. 38, datë 20.12.2019 “Mbi miratimin e termave të referencës dhe kritereve të përzgjedhjes të Audituesit të Brendshëm të Specializuar, për auditimin e brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Janar 2020

Publikuar më: 31-01-2020

Në mbledhjen e datës 30 Janar 2020, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2020, së bashku me kalendarin e mbledhjeve… Lexo me shume
Njoftim ankandi

Publikuar më: 07-01-2020

5. Formular i njoftimit te ankandit Dokumentat Standarde te Ankandit Info mbi mjetin Leje qarkullimi 1 Leje qarkullimi info Njoftim       Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë

Publikuar më: 30-12-2019

Në kuadër të zhvillmit të mëtejshëm të skemës së sigurimit të depozitave, mbrojtjes së interesave të depozituesve shqiptarë dhe forcimit të stabilitetit financiar në vend, Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë në datë 27 Dhjetor 2019. Institucionalizimi i bashkëpunimit midis autoriteteve përfaqëson një hap të rëndësishëm në zbatimin e prioriteteve strategjike të Agjencisë.… Lexo me shume
Njoftim mbi projektin e vlerësimit të efektivitetit të planifikimit të treguesve financiarë të skemës së sigurimit të depozitave dhe komponentëve kryesorë të tij sipas standardeve të IADI-it.

Publikuar më: 24-12-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik për vitet 2018-2020, ka ndërmarrë projektin për vlerësimin e efektivitetit të planifikimit të treguesve financiare të skemës dhe fondeve të sigurimit të depozitave. Konkretisht, Agjencia kryen një vlerësim çdo 5 vjet mbi përshtatshmërisë e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 20 Dhjetor 2019

Publikuar më: 20-12-2019

Në mbledhjen e datës 20 Dhjetor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin… Lexo me shume
Njoftim mbi projektin e vetëvlerësimit të skemës së sigurimit të depozitave me Parimet Themelore për skema efektive të sigurimit të depozitave të IADI-t

Publikuar më: 03-12-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, bazuar në rekomandimin e lënë nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë dhe në përputhje me iniciativat e parashikuara në Planin Strategjik për vitet 2018-2020, ndërmori projektin për vlerësimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe treguesve të saj në periudhën 9-17 shtator 2019. Për të realizuar këtë proces vetëvlerësimi, të zhvilluar më parë në vitin… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Nëntor 2019

Publikuar më: 27-11-2019

Në mbledhjen e datës 27 Nëntor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2019. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit në datat 4 – 5 Nëntor 2019

Publikuar më: 06-11-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 4 – 5 Nëntor 2019, një ushtrim simulimi me objekt procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Ashtu si në simulimin e kaluar, aktivitetet kryesore që u simuluan në këtë ushtrim  të rradhës ishin kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga “likuidatori” dhe veçanërisht, gatishmëria operacionale dhe proceduriale e Bankës Agjente për… Lexo me shume
Mbi pjesëmarrjen e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Mbledhjen e 18-të Vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave si dhe Konferencën me temë “Realizimi i Reformave: Çfarë ka ndryshuar në Sistemet e Sigurimit të Depozitave që prej Krizës?”.

Publikuar më: 18-10-2019

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) zhvilloi në datat 7 – 11 Tetor Mbledhjen e 18të Vjetore si dhe Konferencën me temë “Realizimi i Reformave: Çfarë ka ndryshuar në Sistemet e Sigurimit të Depozitave që prej Krizës”, në Stamboll, Turqi. Në këtë takim Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga një delegacion i kryesuar nga Z. Genci Mamani,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 15 Tetor 2019

Publikuar më: 15-10-2019

Në mbledhjen e datës 15 Tetor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 30 Shtator 2019. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5, shkronja “ë”, dhe të nenit… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me Fondin e Sigurimit të Depozitave të Turqisë.

Publikuar më: 11-10-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë (ASD) nënshkroi me Fondin Turk të Sigurimit të Depozitave (Savings Deposit Insurance Fund of Turkey – SDIF) të Republikës së Turqisë një Marrëveshje Bashkëpunimi. Marrëveshja u nënshkrua, më 7 Tetor 2019, në Stamboll, Turqi,  me rastin e mbledhjes vjetore të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI), nga Drejtori i Përgjithshëm… Lexo me shume
Mbi pjesëmarrjen e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në mbledhjen vjetore të Forumit Evropian të Siguruesve të Depozitave (EFDI) si dhe Konferencën ndërkombëtare zhvilluar në 25 – 27 Shtator, në Sarajevo, Bosnje-Hercegovinë.

Publikuar më: 01-10-2019

Forumi Evropian i Siguruesve të Depozitave (EFDI) zhvilloi në datat 25 – 27 Shtator mbledhjen vjetore si dhe Konferencën ndërkombëtare me temë “Sigurimi i Depozitave në Europë – Ridzenjimi i Hartës”, në Sarajevo, Bosnje-Hercegovinë. Me këtë rast Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Bosnje-Hercegovinës festonte dhe 20-vjetorin e krijimit. Në këtë takim Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Shtator 2019

Publikuar më: 25-09-2019

Në mbledhjen e datës 24 Shtator 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes të kujdestarisë së titujve në monedhë të huaj me Raiffeisen Bank International AG. Në mbështetje të nenit 43, pika 1, shkronja “ll” dhe shkronja “m”, të nenit 52, pika 1,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 29 Gusht 2019

Publikuar më: 29-08-2019

Në mbledhjen e datës 29 Gusht 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2019. Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 18 Korrik 2019

Publikuar më: 18-07-2019

Në mbledhjen e datës 18 Korrik 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tremujorin e mbyllur 30 Qershor 2019. Në bazë dhe për zbatim të nenit 52 pika 1, shkronja “l”, të nenit 53, pika 5, shkronja “ë”, dhe të nenit… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 12 Korrik 2019

Publikuar më: 15-07-2019

Në mbledhjen e datës 12 Korrik 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Union Sh.A. me Bankën Ndërkombëtare Tregtare Sh.A.”, bazuar në dispozitat ligjore të parashikuara në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”,… Lexo me shume
Mbi vizitën e grupit të punës të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave pranë Fondit të Sigurimit të Depozitave të Ukraines

Publikuar më: 09-07-2019

Në datat 10 – 12 Qershor 2019,  një delegacion nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) vizitoi Fondin e Sigurimit të Depozitave të Ukraines (DGF) në Kiev. Gjatë takimeve tre ditore DGF dhe ASD patën një diskutim të hollësishëm mbi procesin e kompensimit, kuadrin rregullator të tij dhe infrastrukturën e teknologjisë së informacionit (IT).  Koleget e Agjencise   paten mundësinë për… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 19 Qershor 2019

Publikuar më: 19-06-2019

Në mbledhjen e datës 19 Qershor 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi propozimin për miratim të projektvendimit “Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës së sigurimit të depozitave të Bankës së Kreditit të Shqipërisë SH.A.”. Këshilli Drejtues në përputhje me nenin 28, pika 1, nenin 30, pika 1, shkronja “a”… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Maj 2019

Publikuar më: 30-05-2019

Në mbledhjen e datës 30 Maj 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Informacion mbi Rezolutën e Kuvendit të Shqipërisë për vlerësimin e veprimtarisë së Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018 si dhe planin e masave për adresimin e rekomandimeve të Kuvendit. Këshilli Drejtues u njoh me Rezolutën e Kuvendit të… Lexo me shume
Njoftim për dhurim pajisje kompjuterike dhe pajisje zyre të panevojshme

Publikuar më: 17-05-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, publikon më poshtë listën e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të zyrës për dhurim, të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e saj, sipas tabelës së mëposhtme. Ftohet çdo institucion publik i interesuar të shprehë interesin e tij për përfitimin e këtyre pajisjeve duke dërguar një kërkesë me shkrim pranë Agjencisë së Sigurimit të… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi pjesëmarrjen e Z. Genc Mamani, Drejtor i Përgjithshëm, në Konferencën e tretë të Shoqatës Shqiptare të Bankave

Publikuar më: 14-05-2019

Me rastin e 20 vjetorit të themelimit, Shoqata Shqiptare e Bankave, organizon sot konferencën e saj të 3-të me temë:  Zhvillimii i Qendrueshëm dhe Roli i Bankave. Në këtë konferencë, e cila sjell së bashku përfaqësues të sektorit bankar si dhe rregullatorë e politikë-bërës, Agjencia e Sigurimit të Depozitave  përfaqësohet nga Z. Genc Mamani, Drejtori i Përgjithshëm. Në kuadër të… Lexo me shume
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018.

Publikuar më: 13-05-2019

Në zbatim të nenit 7 të Ligjit Nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar dhe në përputhje me përcaktimet e Mekanizimit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë për Monitorimin Sistematik të Ndjekjes dhe Zbatimit të Rekomandimeve të Institucioneve të Pavarura Kushtetuese dhe atyre të krijuara me ligj, në datë 8 Maj 2019, Z. Genci Mamani, Drejtor i… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Prill 2019

Publikuar më: 30-04-2019

Në mbledhjen e datës 30 Prill 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave bankës me emrin e ndryshuar “Banka OTP Shqipëri SHA”. Në vijim të miratimit nga Banka e Shqipërisë të ndryshimit të emrit nga Banka Societe Generale Shqipëri në Banka OTP Shqipëri, dhe në… Lexo me shume
Mbi pjesëmarrjen e Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.

Publikuar më: 16-04-2019

Në datat 12-14 prill 2019, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Genci Mamani, mori pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), në Uashington. Në këto mbledhje marrin pjesë guvernatorë të bankave qendrore dhe ministrat e financave të vendeve anëtare, drejtues të lartë të institucioneve financiare ndërkombëtare,… Lexo me shume
Njoftim për Shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 9 prill 2019

Publikuar më: 10-04-2019

Në datën 9 prill 2019, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje, e cila u drejtua nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, morën pjesë Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD), si edhe përfaqësues të tjerë… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave organizon mbledhjen e 40të të siguruesve të Evropës dhe Seminarin teknik me temë “Planet e Kontigjencës, Menaxhimi i Krizave dhe Rastet e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”.

Publikuar më: 08-04-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (International Association of Deposit Insurers-IADI) organizoi mbledhjen e Komitetit Rajonal të Evropës (Europe Regional Committee-ERC) të IADI-t si dhe seminarin teknik me temë “Planet e Kontigjencës dhe Menaxhimi i Krizave/Rastet e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”, në datat 4 dhe 5 Prill 2019. Komiteti Rajonal i Evropës (KRE)… Lexo me shume
Autoritetet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Publikuar më: 05-04-2019

Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë (ASD) dhe Fondi Ndërbankar i Mbrojtjes së Depozitave (Fondo Interbancario di Tutela dei  Depositi - FITD) i Republikës së Italisë nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit më 4 prill 2019, në Tiranë. Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Z. Genci Mamani dhe Drejtori i Përgjithshëm i FITD, Z. Giuseppe Boccuzzi.… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Mars 2019

Publikuar më: 28-03-2019

Në mbledhjen e datës 28 Mars 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit për veprimtarinë investuese të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për vitin 2018. Në zbatim të nenit 79 pika 5 e ligjit nr. 133, datë 22.12.2016 “Për Rimëkëmbjen dhe Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme në Banka, në Republikën e… Lexo me shume
Çelet Java e Parasë 25 – 31 Mars, 2019

Publikuar më: 26-03-2019

Në datën 25 mars 2019, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, u çel Java e Parasë. Java e Parasë është një festë mbarëbotërore, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirëmenduara. Ky aktivitet organizohet nga Banka e Shqipërisë në… Lexo me shume
Njoftim mbi vizitën në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Malit të Zi

Publikuar më: 21-03-2019

Më datë 15 mars 2019, përfaqësues të stafit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm i saj, zhvilluan një vizitë pune në Fondin e Sigurimit të Depozitave të Malit të Zi. Qëllimi i vizitës së punës ishte përfitimi nga eksperienca më e fundit që homologët e Malit të Zi kishin patur në lidhje me kompensimin… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 27 Shkurt 2019

Publikuar më: 28-02-2019

Në mbledhjen e datës 27 Shkurt 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018. Këshilli Drejtues miratoi Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2018. Ai përbën dokumentin më të rëndësishëm që, në mënyrë transparente, informon Kuvendin, Ministrinë e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 13 Shkurt 2019

Publikuar më: 15-02-2019

Në mbledhjen e datës 13 Shkurt 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Për anëtarësimin e shoqërisë së kursim – kreditit “Tirana Invest Kredit 2000” në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës për sigurimin e depozitave Mbështetur në nenin 52, pika 1, shkronja “p”, të ligjit nr. 53/2014 “Për sigurimin… Lexo me shume
Takimi i 7-të rajonal i EFDI Ballkan

Publikuar më: 07-02-2019

Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 7-të rajonal të EFDI Ballkan, i organizuar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Bosnje dhe Hercegovinës, i cili u zhvillua në Vlasic, Bosnje nga data 31 Janar deri më 3 Shkurt 2019. Në këtë takim, pjesëmarrësit ndanë zhvillimet e fundit në skemat e… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 24 Janar 2019

Publikuar më: 24-01-2019

Në mbledhjen e datës 24 Janar 2019, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e kalendarit të punës të mbledhjeve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019.. Këshilli Drejtues bazuar në aktet nënligjorë përkatëse miratoi programin e punës për vitin 2019, së bashku me kalendarin e mbledhjeve… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 18 Dhjetor 2018

Publikuar më: 18-12-2018

Në mbledhjen e datës 18 Dhjetor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi projektbuxhetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2019. Në mbështetje të nenit 44, pika 1, shkronja “a”, nenit 52, pika 1, shkronja “gj”, nenit 53, pika 5, shkronja “f” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit me Shoqatën Shqiptare të Bankave

Publikuar më:

Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB) dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), në datën 17 dhjetor 2018, nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit midis tyre. Kjo marrëveshje përcakton fushat e bashkëpunimit mes dy palëve, si dhe mënyrat e ndërveprimit ndërmjet tyre, si: koordinimin e iniciativave të përbashkëta dhe krijimin e kushteve të favorshme për zhvillimin e skemës së sigurimit të depozitave; unifikimin… Lexo me shume
Ftesë për negociata

Publikuar më: 14-12-2018

Në mbështetje të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar si dhe të VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”, ASD kërkon të realizojë prodhimin e dy videove të animuara… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 22 Nëntor 2018

Publikuar më: 23-11-2018

Në mbledhjen e datës 22 Nëntor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim informacione dhe materiale në lidhje me ushtrimin e simulimit të realizuar nga Agjencia në muajin Shtator 2018. Një nga risitë kryesore të këtij ushtrimi i simulimi ishte testimi i bashkëpunimit me Bankën Agjente, si një nga elementët kyç në realizimin me sukses… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 31 Tetor 2018

Publikuar më: 01-11-2018

Në mbledhjen e datës 31 Tetor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi miratimin e Statutit të rishikuar të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Në vijim të miratimit të Ligjit 133/2016 "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë", i cili e ngarkon Agjencinë me rolin e administratorit… Lexo me shume
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave zhvillon Mbledhjen e 17-të Vjetore si dhe Konferencën me temë “Sigurimi i Depozitave dhe Stabiliteti Financiar: Çështje Financiare të Kohës”.

Publikuar më: 29-10-2018

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) zhvilloi në datat 18 – 19 Tetor Mbledhjen e 17të Vjetore si dhe Konferencën me tëmë “Sigurimi i Depozitave dhe Stabiliteti Financiar: Çështje financiare të kohës”, në Basel, Zvicër. Në këtë event Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm. Gjatë fjalës së mirëseardhjes Z. David Walker,… Lexo me shume
Përditësim mbi numrin e bankave anëtare të skemës së sigurimit të depozitave

Publikuar më: 05-10-2018

Në datën 1 Tetor 2018, kanë hyrë në fuqi vendimet e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a.” dhe “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me Bankën NBG Albania sh.a.”, datë e cila… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit në datat 21 – 28 Shtator 2018

Publikuar më: 02-10-2018

Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 21 – 28 Shtator 2018 një ushtrim  simulimi  me objekt   procesin e kompensimit të depozitave të siguruara. Aktivitetet kryesore që u  simuluan   në këtë ushtrim  të rradhës  ishin  kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga "likuidatori", gatishmëria operacionale dhe proceduriale e  Bankës Agjente  për kryerjen e pagesës… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 28 Shtator 2018

Publikuar më: 01-10-2018

Në mbledhjen e datës 28 Shtator 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e Auditit të Brendshëm të Agjencisë për auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut. Aktiviteti i auditimit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave realizohet përmes shërbimit të kontraktimit nga kompania me eksperiencë ndërkombëtare PricewaterhouseCoopers Audit sh.p.k. Në këtë mbledhje,… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 14 Shtator 2018

Publikuar më: 21-09-2018

Në mbledhjen e datës 14 Shtator 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në vijim të vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a.” dhe “Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 30 Gusht 2018

Publikuar më: 06-09-2018

Në mbledhjen e datës 30 Gusht 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim informacione dhe materiale në lidhje me aktivitetet e realizuara nga Agjencia për rritjen e gadishmërisë institucionale për të përballuar sfida nga më të ndryshmet në përmbushje të misionit të saj si dhe në funksion të mbarëvajtjes së veprimtarisë funksionale dhe operacionale të… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 26 Korrik 2018

Publikuar më: 26-07-2018

Në mbledhjen e datës 26 Korrik 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim dhe vendosi: Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për tre-mujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2018. Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave shqyrtoi dhe miratoi Pasqyrat Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave… Lexo me shume
Takimi i 6-të rajonal i EFDI Ballkan

Publikuar më: 11-07-2018

Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 6-të rajonal të EFDI Ballkan, i organizuar nga Fondi i Sigurimit të Depozitave i Malit të Zi, i cili u zhvillua në Kolasin, Mali i Zi nga data 5 deri më 8 korrik 2018. Ky takim në Mal të Zi ndjek një traditë… Lexo me shume
Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 25 qershor 2018

Publikuar më: 27-06-2018

Në mbledhjen e datës 25 qershor 2018, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, mori në shqyrtim një sërë materialesh të përgatitura nga sektorët përkatës të Agjencisë. Këto informacione kishin të bënin me: Planin e punës që do të ndiqet nga Agjencia për adresimin e rekomandimeve të Rezolutës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë “Për vlerësimin e veprimtarisë së… Lexo me shume
Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, prezanton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017

Publikuar më: 18-05-2018

Në datën 17 Maj 2018, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, Z. Genci Mamani, prezantoi Raportin Vjetor të Agjencisë për vitin 2017 në seancë plenare në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. [ngg_images source="galleries" container_ids="30" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="0" thumbnail_width="240" thumbnail_height="160" thumbnail_crop="1" images_per_page="20" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="1" slideshow_link_text="[Show slideshow]" order_by="sortorder" order_direction="ASC" returns="included" maximum_entity_count="500"] Lexo me shume
Njoftim fituesi për proceduren e prokururimit me objekt “Mirëmbajtje e sistemit informatik për raportim dhe kompensim”, në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.

Publikuar më: 14-05-2018

Autoriteti kontraktor Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall "Formularin e njoftimit të fituesit" për proceduren e prokururimit me objekt "Mirëmbajtje e sistemit informatik për raportim dhe kompensim" Formulari i njoftimit të fituesit Lexo me shume
Leksion i hapur i Z. Genci Mamani mbi rolin e ASD-së dhe skemën e sigurimit të depozitave në Universitetin Europian të Tiranës

Publikuar më: 07-05-2018

Më datë 04.05. 2018, në kuadër të politikave të Agjencisë për promovimin e skemës së sigurimit të depozitave dhe zhvillimin e fushatave promovuese me publikun shqiptar, me ftesë të Universitetit Europian të Tiranës, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë, zhvilloi një leksion të hapur mbi rolin e ASD dhe skemën e sigurimit të depozitave. Në këtë takim, në… Lexo me shume
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave z. Genci Mamani prezanton në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017

Publikuar më: 12-04-2018

Në datën 11 prill 2018, Drejtori i Përgjithshëm z. Genci Mamani prezantoi në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2018. Më poshtë fjala e plotë e z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave: Fjala ne Parlament_Raporti Vjetor 2017 Lexo me shume
Për procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e sistemit informatik për raportim dhe kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 11-04-2018

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall  procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e sistemit informatik për raportim dhe kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.  Më poshtë dokumentacioni për të interesuarit: Deklaratë mbi përmbushjen e specifikiemeve teknike dhe të termave të referencës Formulari i njoftimit të fituesit Formulari i ofertës Formulari për deklarimin e konfliktit të interesit Ftesë… Lexo me shume
Çelet Java e Parasë 2018

Publikuar më: 13-03-2018

Në datën 12 mars 2018, në ambientet e Bankës së Shqipërisë, u çel Java e Parasë për vitin 2018. Java e Parasë është një festë mbarëbotërore, e cila ka për qëllim ndërgjegjësimin e fëmijëve dhe të rinjve për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirëmenduara. Ky aktivitet organizohet nga Shoqata… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 21 shkurt 2018

Publikuar më: 22-02-2018

Në datën 21 shkurt 2018, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave dhe Ekonomisë (MFE), Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe përfaqësues të… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave nënshkruan kontratën me bankat agjente të përzgjedhura në listën paraprake.

Publikuar më: 01-02-2018

Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nënshkruar kontratën me bankat agjente të përzgjedhura fituese në procedurën e zhvilluar për këtë qëllim, në kuadër të zbatimit të rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”, miratuar me urdhër të Guvernatorit nr. 3762, datë 18.07.2016. Nga kjo procedurë janë përzgjedhur fituese Banka Kombëtare Tregtare sh.a., Raiffeisen Bank sh.a. dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania… Lexo me shume
Njoftim për shtyp: Mbi përzgjedhjen e bankave agjente në listën paraprake për kryerjen e procesit të kompensimit.

Publikuar më: 06-10-2017

Agjencia e Sigurimit të Depozitave në datën 24.07.2017 ka nisur procedurën e përzgjedhjes së bankave agjente në listën paraprake, duke ftuar të gjitha bankat anëtare të skemës së sigurimit të depozitave për paraqitjen e shprehjeve të interesit. Kjo procedurë është e parashikuar të zhvillohet gjatë veprimtarisë së përditshme të Agjencisë dhe i shërben gadishmërisë së saj në rastin e ndodhjes… Lexo me shume
Njoftim për shtyp: “Simulim i procesit të kompensimit: Faza përgatitore dhe e kompensimit”

Publikuar më: 03-10-2017

Në vijim të Memorandumit të Mirëkuptimit të lidhur ndërmjet palëve, Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave të Republikës së Kosovës organizuan në Prishtinë ushtrimin e simulimit të përbashkët dy ditor, nga data 28-29 Shtator 2017, me temë “Simulim i procesit të kompensimit: Faza përgatitore dhe e kompensimit”. Një aktivitet i tillë… Lexo me shume
Agjencia e Sigurimit të Depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave në Republikën e Kosovës zhvillojnë më tej bashkëpunimin e tyre.

Publikuar më: 28-07-2017

Institucionet e sigurimit të depozitave të Republikës së Shqipërisë dhe Kosovës i japin një hov të ri marrëdhënieve dypalëshe në drejtim të stabilitetit financiar të depozituesve përkatës. Më datë 27 Korrik 2017 drejtuesit ekzekutiv të ASD-së, Z. Genci Mamani, dhe FSDK-së, Znj, Violeta Arifi-Krasniqi, nënshkruan në Prishtinë Memorandumin e ri të Mirëkuptimit. Në vijim të takimeve dhe konsultimeve të vazhdueshme,… Lexo me shume
Mbi ceremoninë e dorëzimit të certifikatës së anëtarësimit në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërisë së Kursim Kreditit UniFin

Publikuar më: 26-07-2017

Më datë 25.07.2017,  në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, u zhvillua një takim zyrtar për dorëzimin e “Certifikatës së sigurimit të depozitave”,  Shoqërisë së Kursim Kreditit “UniFin”, e cila përmbushi kushtet për anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave. Niveli maksimal i sigurimit dhe kompensimit të depozitave për çdo anëtar depozitues në shkk-në anëtare të skemës së sigurimit… Lexo me shume
Mbi anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave dhe dhënien e certifikatës shoqërisë së kursim – kreditit “UniFin”

Publikuar më: 25-07-2017

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, më datë 20 Korrik 2017, shqyrtoi kërkesën për anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave të shoqërisë së kursim-kreditit “UniFin”. Në mbështetje të nenit 4, shkronja “a”, të nenit 23, të nenit 52, pika 1, shkronja “p”, të nenit 53, pika 5, shkronja “d” të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin… Lexo me shume
Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave zhvillon Konferencën e 4-të Kërkimore “Konfigurimi i një sistemi optimal të sigurimit të depozitave”

Publikuar më: 16-06-2017

Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) organizoi Konferencën e Katërt Kërkimore më 1-2 qershor 2017 në Bankën Ndërkombëtare (BIS) në Basel, Zvicër. Konferenca u ndoq nga 188 pjesëmarrës që përfaqësonin një audiencë globale prej 67 juridiksionesh. Në këtë event Agjencia e Sigurimit të Depozitave u përfaqësua nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm. Konferenca u përqëndrua në temën "… Lexo me shume
Takim konsultativ me bankat mbi procedurën e përzgjedhjes së bankës agjente

Publikuar më: 05-06-2017

Sot në Tiranë u zhvillua takimi konsultativ mes stafit të ASD, me pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm Z. Genci Mamani dhe bankave që kishin shprehur interes për pjesëmarrjen në procedurat për përzgjedhjen e bankës agjente që do të kryejë pagesat ndaj depozituesve në procesin e kompensimit. Në zbatim të detyrimit të saj ligjor, Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka nisur… Lexo me shume
Njoftim për takimin e zhvilluar midis ASD dhe FSDK në Tiranë

Publikuar më: 26-05-2017

Në datën 25 Maj 2017, Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi një takim me përfaqësues të Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës, në Tiranë, me pjesëmarrjen e Drejtoreshës së Përgjithshme të FSDK Zj. Violeta Krasniqi dhe Drejtorit të Përgjithshëm të ASD, Z. Genci Mamani, si dhe punonjës nga të dy institucionet. Objekt i këtij takimi ishte shkëmbimi i eksperiencave… Lexo me shume
Njoftim mbi pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm, Z. Mamani në Mbledhjen e Grupit Këshillimor dhe në Mbledhjet Vjetore të Fondit Evropian për Evropën Juglindore

Publikuar më: 22-05-2017

Drejtori i Përgjithshëm, Z. Mamani mori pjesë në Mbledhjen e Grupit Këshillimor dhe në Mbledhjen Vjetore të Fondit Evropian për Evropën Juglindore (EFSE), në Split, Kroaci në datat 17-18 maj 2017. Në mbledhjen e 10-të vjetore të EFSE u mbajt gjithashtu konferenca me temë “Krijimi i mundësive të përfshirjes financiare, nisma start–up dhe sipërmarrja”. Në këtë aktivitet morën pjesë guvernatorë… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi pjesëmarrjen e Drejtorit të Përgjithshëm, Z. Mamani, në Mbledhjen Vjetore të BERZH, të mbajtur në Qipro, në datat 9 – 11 maj 2017.

Publikuar më:

Në datat 9-11 maj 2017 u zhvillua mbledhja vjetore e 26-të e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në Nikosia, Qipro me temë "Të synojmë një rritje të gjelbër dhe gjithëpërfshirëse – Njohje me sfidat rajonale dhe globale", në të cilën ishte i pranishëm Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave. Takimi i këtij… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar

Publikuar më: 20-04-2017

Në datën 18 prill 2017, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe përfaqësues të tjerë… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi takimin e Guvernatorit Sejko me përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim

Publikuar më: 31-03-2017

Në kuadër të vizitës në Shqipëri, përfaqësues të Bordit të Drejtorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) zhvilluan sot një takim me Guvernatorin, z. Gent Sejko në ambientet e Bankës së Shqipërisë. Në këtë takim merrnin pjesë edhe Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni, Zëvendësguvernatorja e Dytë, zj. Natasha Ahmetaj, Drejtori i Përgjithshëm i… Lexo me shume
Njoftim ankandi
Njoftim ankandi

Publikuar më: 06-02-2017

5. Formular i njoftimit të ankandit 3. Dokumentet standarde të ankandit publik-final Lexo me shume
Mbi miratimin e ligjit nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave” të ndryshuar

Publikuar më:

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë ka miratuar ligjin nr. 132/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave" të ndryshuar. Ndryshimet ligjore synojnë harmonizimin e dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave", i ndryshuar, me ligjin nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikën e… Lexo me shume
Njoftim për shtyp mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 28 dhjetor 2016

Publikuar më: 29-12-2016

Në datën 28 dhjetor 2016, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe përfaqësues të tjerë të këtyre institucioneve. Sipas programit, në fillim të mbledhjes… Lexo me shume
Takim me Misionin e Bankës Botërore

Publikuar më: 16-12-2016

Misioni i Bankës Botërore, i kryesuar nga Z. Michael Edwards, u prit nga Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, në një takim përmbledhës mbi Huanë për Politikën e Zhvillimit të Sektorit Financiar II (Development Policy Loan II) në datën 15 Dhjetor 2016. Z. Mamani dhe Z. Edwards shprehën vlerësimet e tyre maksimale për bashkëpunimin… Lexo me shume
Mbi ceremoninë e dorëzimit të certifikatave të anëtarësimit në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërive të Kursim Kreditit

Publikuar më: 01-12-2016

Më datë 30.11.2016,  në ambjentet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, u zhvillua një takim zyrtar për dorëzimin e “Certifikatës së sigurimit të depozitave”,  Shoqërive të Kursim Kreditit të cilat kanë përmbushur kushtet për anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave. Shkk-të të cilat u paisën me “Certifikatën e sigurimit të depozitave”, janë shkk Alb Credit, shkk ALB-Progres, shkk FED… Lexo me shume
Mbi anëtarësimin në skemën e sigurimit të depozitave, të Shoqërive të Kursim Kreditit

Publikuar më:

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, më datë 24 Nëntor 2016, shqyrtoi kërkesat për anëtarësim në skemën e sigurimit të depozitave të 13 shoqërive të kursim-kreditit. Në bazë të nenit 68, pika 1/2 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, Këshilli Drejtues vendosi si vijon: Vendim nr. 30, datë 24.11.2016 “Për dhënien e… Lexo me shume
ASD fiton çmimin “Përmirësimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave”

Publikuar më: 02-11-2016

Në takimin e përgjithshëm vjetor të Shoqatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI) që u zhvillua në Seul, Kore e Jugut, në datat 23-28 Tetor 2016, Agjencia e Sigurimit të Depozitave u shpall fituese e çmimit “Përmirësimet e Sistemit të Sigurimit të Depozitave”. ASD u përfaqësua në këtë takim me Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm, i cili mori në… Lexo me shume
Mbi miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim-kreditit

Publikuar më: 31-10-2016

Në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 198, datë 27.10.2016, është publikuar Vendimi i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr. 26, datë 17.10.2016 “Për miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim-kreditit”. Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në Fletore Zyrtare, më datë 11 nëntor 2016. Për-miratimin-e-formatit-standart-të-të-dhënave-për-bankat-dhe-shoqëritë-e-kursim-kreditit Lexo me shume
Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim – kreditit

Publikuar më: 03-10-2016

Në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 174, datë 21 shtator 2016 është publikuar Udhëzimi i Bankës së Shqipërisë nr. 4188,  datë 1.09.2016 “Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit”, i cili hyn në fuqi 15 ditë pas datës së botimit në Fletoren Zyrtare (datë 6 tetor 2016). Udhëzimi është hartuar në zbatim të Ligjit nr. 53/2014, datë… Lexo me shume
Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 “Për sigurimin e depozitave në banka”

Publikuar më:

Me vendimin e Bankës së Shqipërisë nr. 4187, datë 1.09.2016 janë miratuar disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 3241, datë 18.12.2014 “Për sigurimin e depozitave në banka”. Vendimi është publikuar në Fletore Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 174, datë 21 shtator 2016 dhe hyn në fuqi në datën 6 tetor 2016. Ky vendim synon të pasqyrojë  ndryshimet ligjore… Lexo me shume
Njoftim për shpalljen e procedurës së prokurimit me objekt “Implementimi i ndryshimeve në Sistemin Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”

Publikuar më: 13-09-2016

Autoriteti Kontraktor, Agjencia e Sigurimit të Depozitave njofton për shpalljen e procedurës së prokurimit me objekt “Implementimi i ndryshimeve në Sistemin Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”. Të gjithë subjektet e interesuara mund të njihen me Ftesën për ofertë dhe dokumentacionin shoqërues të publikuara në këtë njoftim. Ftesë-për-ofertë Kriteret-e-kualifikimit Specifikimet-teknike-dhe-terma-reference Udhezime-për-subjektet Lexo me shume
Mbi miratimin e rregullores “Për kompensimin e depozitave të siguruara”

Publikuar më: 01-09-2016

Me urdhër të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë është miratuar Rregullorja nr.3762, datë 18.7.2016 “Për kompensimin e depozitave të sigururara”. Kjo rregullore hyn në fuqi më datë 13 gusht 2016 dhe është hartuar në zbatim të Ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, si dhe të planit strategjik të Agjencisë për vitet 2015-2017. Objekti i saj… Lexo me shume
Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 14 qershor 2016

Publikuar më: 15-06-2016

NJOFTIM PËR SHTYP Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar, 14 qershor 2016   Në datën 14 qershor 2016, u zhvillua mbledhja e radhës e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje morën pjesë Ministri i Financave, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit… Lexo me shume
Mbi miratimin e disa ndryshimeve dhe shtesave në ligjin nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”

Publikuar më: 17-05-2016

Në Fletoren Zyrtare nr. 77 datë 9 Maj 2016, u publikua ligji nr. 39/2016 datë 14.04.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 53/2014, datë 22.5.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i cili hyn në fuqi më datë 24 Maj 2016. Ky ligj synon të kontribuojë në forcimin e stabilitetit financiar në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet rritjes së bazës së… Lexo me shume
Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave z. Genci Mamani prezanton në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave, Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2015.

Publikuar më: 21-04-2016

Në datën 20 prill 2016, Drejtori i Përgjithshëm z. Genci Mamani prezantoi në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave Raportin Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2015. Në emër të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, deputeti Ervin Bushati relatoi mbi veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave gjatë vitit 2015, duke vlerësuar punën e ASD-së në administrimin e… Lexo me shume
“Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”

Publikuar më:

Komisioni për Ekonominë dhe Financat, në datë 30 mars 2016, shqyrtoi dhe miratoi pa komente Projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”. Projektligji i paraqitur i hap rrugën zhvillimit të vazhdueshëm të skemës së sigurimit të depozitave në vendin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare për Skema Efektive të Sigurimit të Depozitave,… Lexo me shume
Vizitë pune dy ditore e homologëve të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të Bosnje dhe Hercegovinës, në Tiranë

Publikuar më: 04-04-2016

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, ekipi drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave të Bosnje-Hercegovinës, zhvilloi një vizitë pune dy ditore në Tiranë. Kjo ftesë synonte përfitimin nga eksperienca më e fundit që homologët e Bosnje-Hercegovinës kishin patur me një ngjarje sigurimi. Krahas diskutimit të këtij rasti konkret u shkëmbyen informacione në drejtim… Lexo me shume
Takimi i 3të i Autoriteteve të Sigurimit të Depozitave të Ballkanit – nënshkruhet Marrëveshja Shumëpalëshe e Bashkëpunimit

Publikuar më: 16-03-2016

Në vijim të dy takimeve të mëparshme gjatë vitit 2015 në Kroaci dhe Bosnje-Hercegovinë, institucionet e sigurimit të depozitave të Ballkanit, anëtare të Forumit Evropian të Sigurimit të Depozitave u takuan në Zlatibor, Serbi, më 11 Mars 2016. Qëllimi i këtij takimi ishte vazhdimësia e nismave në kuadër të shkëmbimit të njohurive, eksperiencës dhe praktikave më të mira në fushën… Lexo me shume