Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.
Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.
Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.
Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.
Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.
Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.
Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Z. Genci Mamani

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.
Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.
Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.
Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

Z. Donald Duraj

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

Sa është shuma e kompensimit?

ASD siguron dhe kompenson ÇDO DEPOZITUES, NË ÇDO BANKË deri në nivelin maksimal ligjor 2.500.000 Lekë, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës, në rastin kur Banka e Shqipërisë vendos në likuidim të detyruar një bankë dhe revokon licencën e saj.
Gjithashtu, ASD siguron dhe kompenson ÇDO DEPOZITUES, NË ÇDO SHOQËRI KURSIM-KREDITI deri në nivelin maksimal ligjor 2.000.000 Lekë, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës, në rastin kur Banka e Shqipërisë vendos në likuidim të detyruar një shoqëri kursim-krediti dhe revokon licencën e saj.
Shuma e siguruar prej 2,500,000 Lekë përfshin principalin dhe interesin e përllogaritur deri në datën e revokimit të licencës. Shumës 2,500,000 Lekë, që përfitohet nga kompensimi, do t’i zbriten detyrimet e papaguara në kohë. I njëjti parim vlen edhe për përllogaritjen e shumës së siguruar në shoqëritë e kursim –kreditit, deri në nivelin maksimal ligjor prej 2.000.000 Lekë.

Depozitat e personave fizikë dhe juridikë në të njëjtën bankë sigurohen veçmas deri në 2,500,000 Lekë.
Depozituesit duhet të jenë të vetëdijshëm se ASD nuk mban asnjë interes për shumat e paguara në procesin e kompensimit.
Sipas ligjit, të papagueshme janë shumat në llogari, ku gjendja është më e vogël se 100 Lekë.
Në rast të bashkimit të bankave, depozitat në secilën bankë sigurohen deri në 3 (tre) muaj pas bashkimit. Pas skadimit të kësaj periudhe depozitat e një personi në të dyja bankat bashkohen dhe sigurohen e kompensohen si një e vetme.
Nëse depozituesi ka edhe detyrime (kredi) të papaguara në kohë ndaj bankës/shkk-së, ato përllogariten dhe zbriten nga shuma e kompensimit që ka rezultuar për atë depozitues.
Një depozitë e cila shërben si kolateral apo garanci nuk përfshihet në llogaritjen e shumës së siguruar dhe nuk kompensohet.
Për pjesën që tejkalon nivelin maksimal ligjor (2,500,000 Lekë për depozitat në banka dhe 2,000,000 Lekë për depozitat në shoqëritë e kursim kreditit) depozituesit i drejtohen likuidatorit të caktuar nga Banka e Shqipërisë për administrimin e aseteve të bankës/shkk-së së falimentuar, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Shembull 1

Z ka një llogari bankare në shumën 200.000 lek dhe një llogari kursimi në shumën 900.000 lek përfshirë interesin e maturuar. Z do të përfitojë nga skema e sigurimit të depozitave 1.100.000 lek.

Shembull 2

Y ka një llogari kursimi në shumën 100.000 lek, si dhe një kredi për të cilën nuk ka shlyer këstin e muajit prej 25.000 lek.
Y do të përfitojë 85.000 lek, pasi nga llogaria e saj e kursimit do të zbriten detyrimet e papaguara në kohë për këstin e kredisë.

Shembull 3

Z dhe N kanë një llogari bankare të përbashkët në shumën 3.000.000 lek, ndërsa N ka edhe një llogari kursimi në shumën 1.000.000 lek.
Z do të përfitojë shumën prej 1.500.000 lek nga llogaria e përbashkët, e cila ndahet ndërmjet Z dhe N.
N do të përfitojë 2.500.000 lek, pasi 1.500.000 lek janë nga llogaria e përbashkët, plus 1.000.000 lek nga llogaria e kursimit.

Shembull 4

J ka një llogari bankare në shumën 500.000 lek, një llogari kursimi në shumën 1.000.000 lek, dhe një llogari si tregtar në shumën 2.700.000. Në përfitim të J, është hapur një llogari bankare në shumën 400.000 lek nga Z. J do të përfitojë nga skema e sigurimit të depozitave:
a. si individ: 500.000 + 1.000.000 + 400.000 = 1.900.000, d.m.th bashkohen depozitat e J si dhe depozita si përfitues nga Z.
b. si tregtar: 2.500.000 lek, d.m.th jo më shumë se niveli maksimal i mbulimit në një bankë.

Shembull 5

L ka një llogari kursimi në shumën 27.000 euro, në një shoqëri të kursim – kreditit, përfshirë interesin e maturuar deri në ditën e vlerësimit. Kjo shumë konvertohet në lek, psh. 27.000 x 104 = 2.808.000 lek.
L përfiton 2.000.000 lek deri në nivelin maksimal të mbulimit në shoqërinë e kursim – kreditit.

Kush sigurohet nga skema e sigurimit së depozitave

Sa është shuma
e kompensimit

Kur do të marr
shumën e kompensimit

Si përfitohet shuma
e kompensimit

Scroll to Top