Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.
Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.
Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.
Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.
Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.
Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.
Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Z. Genci Mamani

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.
Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.
Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.
Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

Z. Donald Duraj

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

Faqja Kryesore / Rreth Nesh

Profili i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD)

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) u krijua në vitin 2002 dhe kryen aktivitetin e saj në bazë të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

ASD administron skemën e sigurimit të depozitave. Agjencia siguron depozitat në bankat dhe shkk-të në territorin e Republikës së Shqipërisë, të cilat janë subjektet anëtare të skemës.  Anëtarësimi i tyre në skemë është i detyrueshëm. ASD është një model “paybox plus”(arkë pagese). Ligji “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, lejon Agjencinë gjithashtu të marrë pjesë me transferim mjetesh financiare, të fondit të kompensimit, gjatë kryerjes së ndërhyrjes së jashtëzakonshme në banka, në përputhje me dispozitat e ligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikën e Shqipërisë”. ASD siguron depozitat e sigurueshme në çdo Bankë deri në nivelin maksimal 2.5 milion lekë për depozitues, për Bankë; dhe në çdo SHKK deri në 2 milion lekë për depozitues, për SHKK.

PËRFITUES nga skema e sigurimit dhe kompensimi i depozitës është çdo depozitues anëtar i bankës / shkk-së: individ, tregtar dhe shoqëri tregtare, rezident ose jorezident, shqiptar ose i huaj, i cili ka depozitë në një bankë / shkk,  në lekë ose në monedhë të huaj, sipas ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.
Depozitat në valutë janë të siguruara deri në të njëjtën shumë. Në rast të një ngjarje sigurimi, depozitat në valutë kompensohen në lekë, me kursin e këmbimit të monedhës në ditën e ndërhyrjes nga Autoriteti Mbikëqyrës (Banka e Shqipërisë). Procesi i kompensimit është  3 muaj nga data e ndërhyrjes nga Banka e Shqipërisë në një subjekt të siguruar.
Financimi fillestar i skemës së sigurimit të depozitave është bërë nga buxheti i shtetit.  Fondi themeltar për sigurimin e depozitave në banka dhe shkk ka vijuar të rritet nëpërmjet pagesës së kontributit fillestar të subjekteve që anëtarësohen për herë të parë dhe pagesës së primit të sigurimit periodik. Primi i sigurimit të depozitës përllogaritet nga subjektet anëtare dhe paguhet  në llogarinë e Agjencisë në Bankën e Shqipërisë, në tremujorë.
ASD është administrator i Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme (FNJ). Agjencia administron FNJ në përputhje me Politikën e Administrimit të mjeteve Financiare të miratuar nga Banka e Shqipërisë e cila është Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.

ASD administrohet nga Këshilli Drejtues dhe drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm.
ASD raporton në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, në Ministrinë e Financave dhe në Bankën e Shqipërisë.
ASD është anëtare e Organizatës Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI) dhe e Forumit Europian të Siguruesve të Depozitave (EFDI).

Këshilli Drejtues

Organizimi i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është organi më i lartë vendimmarrës i Agjencisë. Bazuar në ligjin 53/14, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, anëtarët e këshillit drejtues emërohen nga Autoriteti Mbikëqyrës (Banka e Shqipërisë), të propozuar si më poshtë:

Dy anëtarë nga Autoriteti Mbikëqyrës.
Dy anëtarë nga Ministri i Financave.
Nje anëtar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA)

Anëtarët e Këshillit Drejtues të Agjencisë emërohen për një afat pesëvjeçar dhe mund të rizgjidhen, bazuar në treguesit e performancës të veprimtarisë së tyre. Datat e qëndrimit në detyrë të anëtarëve janë të shpërndara gjatë periudhës pesëvjeçare.

Donald Duraj

Banka e Shqipërisë

Kryetar

Genci Mamani

Banka e Shqipërisë

Anëtar

Vasilika Vjero

Ministria e Financave 

Anëtare

Shkëlzen Margjeka

Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA)

Anëtar

Disa nga kompetencat dhe përgjegjësitë kryesore të Këshillit Drejtues janë: *

garanton zbatimin e legjislacionit në fuqi nga Agjencia;
administron rrezikun, ndaj të cilit Agjencia ekspozohet gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj, duke marrë masat e duhura;
krijon sistemin e kontrollit të brendshëm për të gjitha fushat e veprimtarisë së Agjencisë dhe siguron funksionimin e tij;
miraton statutin, rregulloret e brendshme dhe planet strategjike e vjetore të veprimtarisë të Agjencisë;
mbikëqyr veprimtarinë e drejtorit të përgjithshëm dhe shqyrton raportimet e tij mbi administrimin e veprimtarisë së Agjencisë;
miraton strukturën organizative dhe projektbuxhetin e Agjencisë;
vendos për politikat e administrimit të mjeteve financiare të Agjencisë;
miraton bilancin vjetor, raportin vjetor dhe raportet e tjera financiare të Agjencisë;
përcakton primet e sigurimit, kontributet e anëtarësimit dhe kontributet e veçanta në përputhje me ligjin “Për sigurimin e depozitave”;
miraton dhe revokon dhënien e vërtetimit për plotësimin e kërkesave ligjore dhe nënligjore, lidhur me sigurimin e depozitave dhe miraton anëtarësimin ose përjashtimin e subjekteve nga skema;
miraton masat parandaluese që Agjencia ushtron ndaj subjekteve anëtare, në përputhje me ligjin “Për sigurimin e depozitave” dhe aktet nënligjore, dhe propozon në Autoritetin Mbikëqyrës marrjen e sanksioneve ndaj subjekteve anëtare, sipas dispozitave të ligjit “Për sigurimin e depozitave”;
vendos për kompensimin e depozitave të siguruara sipas dispozitave të ligjit “Për sigurimin e depozitave”;
propozon për miratim në Autoritetin Mbikëqyrës shtyrjen e afatit për kryerjen e procesit të kompensimit;
vendos për pjesëmarrjen e Agjencisë në funksionet e kujdestarisë, likuidimit, shitjes së subjekteve anëtare dhe për pretendimin e Agjencisë të tagrave të ceduara nga kompensimi i depozituesve;

*Shënim: Për më shumë informacion rreth funksionimit të Këshillit Drejtues dhe mbledhjeve të tij, procedurave të emërimit e lirimit të anëtarëve, kompetencave dhe përgjegjësive, ju lutem referojuni neneve nga 48 deri 52 të Ligjit Nr. 53/14 datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i cili mund të gjendet në seksionin ‘Legjislacioni’ të kësaj faqeje.

Te tjera:

Baza Ligjore

Lexo me shumë!

Plane Strategjike

Lexo me shumë!

Raporte/Pasqyra Financiare

Lexo me shumë!

Vendime të këshillit drejtues

Lexo me shumë!

Statuti

Lexo me shumë!

Struktura Organizative

Lexo me shumë!

Scroll to Top