Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.
Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.
Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.
Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.
Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.
Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.
Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Z. Genci Mamani

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.
Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.
Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.
Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

Z. Donald Duraj

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

Kreu / RRETH NESH / Vendime te keshillit drejtues

Vendime të këshillit drejtues

12.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.12-date-30.04.2024-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-te-SABNJ-per-periudhen-1.1.2023-29.02.2024-12
11.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-11-date-30.04.2024-Per-miratimin-e-Raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-per-vitin-financiar-te-mbyllur-me-31-Dhjetor-2023
10.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-10-date-30.04.2024-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-Agjencise-per-3-mujorin-e-mbyllur-ne-31-Mars-2024
9.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.9-date-30.04.2024-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-ASD-per-tremujorin-e-pare-te-mbyllur-me-31-Mars-2024
8.-Vendim-Nr.8-date-25.03.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-Raportit-Vjetor-ASD-per-vitin-2023
7.-Vendim-Nr.7-date-25.03.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-FNJ-per-vitin-2023
6.-Vendim-Nr-6-date-25.03.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-ASD-per-vitin-2023
5.-Vendim-Nr-5-date-27.02.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-Planit-Vjetor-te-auditimit-te-brendshem-per-vitin-2024
4.-Vendim-Nr-4-date-30.01.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-raportit-te-Deloitte-Audit-Albania-SHPK-dhe-Deloitte-Albania-SHPK-per-auditimin-e-brendshem-te-SFI
3.-Vendim-Nr-3-date-30.01.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-raportit-te-Deloitte-Audit-Albania-SHPK-dhe-Deloitte-Albania-SHPK-per-auditimin-e-brendshem-te-SAR
1.-Vendim-Nr-1-date-30.01.2024-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-Kalendarit-te-Punes-per-vitin-2024-te-Keshillit-Drejtues-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave
31.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr-31-date-21.12.2023-Per-miratimin-e-buxhetit-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2024
29.-Vendim-nr.-29-date-22.11.2023-i-Keshillit-Drejtues-Per-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-te-ASD-per-tremujorin-e-trete-te-mbyllur-me-30-shtator-2023
27.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.27-date-26.10.2023-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-te-SSKD-per-periudhen-5-dhjetor-2022-22-shtator-2023
26.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-26-date-26.10.23-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-te-STI-per-periudhen-1-janar-2023-30-shtator-2023
24.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-24-date-26.10.2023-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-tremujorin-e-trete-te-mbyllur-ne-30-shtator-2023.
23.-Vendimin-Keshillit-Drejtues-nr.-23-date-19.09.2023-Per-disa-shtesa-dhe-ndryshime-ne-Rregulloren-nr.17-dt.-28.07.2016-Per-politiken-e-administrimit-te-mjeteve-financiare-te-ASD-te-ndryshuar
22.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-22-date-30.08.2023-Mbi-realizimin-e-buxhetit-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-ne-30-Qershor-2023
21.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-21-date-26.07.2023-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-FNJ-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-me-30-Qershor-2023
20.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-20-date-26.07.2023-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-ne-30-Qershor-2023
19.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.19-date-27.06.2023-Per-autorizimin-e-Komisionit-te-perhershem-te-vleresimit-per-fillimin-e-procedurave-per-bankat-agjente-2024-2026
18.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.18-date-27.06.2023-Per-miratimin-e-raportit-permbledhes-te-bashkimit-te-operatoreve-ekonomike-Deloitte-Audit-Albania-sh.p.k-per-2021-2022
17.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.17-date-27.06.2023-Per-miratimin-e-planit-vjetor-te-auditimit-te-brendshem-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2023
16.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr-16-date-30-Maj-2023-Per-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-tremujorin-e-pare-te-mbyllur-ne-31-Mars-2023-
14.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-14-date-27.04.2023-Mbi-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-FNJ-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-tremujorin-e-mbyllur-me-31-Mars-2023
13.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.13-date-27.04.2023-Mbi-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-per-3-tre-mujorin-e-pare-mbyllur-me-31.03.2023
12.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-12-date-31.03.2023-Per-dhenien-e-autorizimit-paraprak-DP-per-fillimin-e-negociatave-dhe-hartimin-e-p-marreveshjes-se-linjes-se-kredise-me-BERZH
11.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-11-date-31.03.2023-Per-miratimin-e-Raportit-te-Deloitte-Audit-Albania-sh.p.k-per-sektorin-STI
10.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-10-date-31.03.2023-Per-miratimin-e-Raportit-per-aktivitetin-investues-te-Fondit-te-nderhyrjes-se-jashtezakonshme-per-vitin-2022
9.-Vendimin-i-Keshillit-Drejtues-nr.-9-date-31.03.2023-Per-miratimin-e-Raportit-mbi-Realizimin-e-Buxhetit-per-vitin-financiar-te-mbyllur-me-31-Dhjetor-2022.doc
8.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.8-date-20.03.2023-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-FNJ-per-vitin-2022
7.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.7-date-20.03.2023-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-ASD-per-vitin-2022
6.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-6-date-20.03.2023-Per-miratimin-e-Raportit-Vjetor-ASD-per-vitin-2022
5-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.5-date-27.02.2023-Per-miratimin-e-raporti…
4-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-4-date-27.02.2023-Per-miratimin-e-raport…
3.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.3-date-31.01.2023-Per-rinovimin-per-nje-periudhe-nje-vjecare-te-kontratave-me-bankat-agjente-te-perzgjedhura-ne-listen-paraprake-per-vitin-2023
1.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.1-date-31.01.2023-Per-miratimin-e-kalendarit-te-punes-per-vitin-2023-te-Keshillit-Drejtues-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave
39.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-39-date-29.12.2022-Per-miratimin-e-buxhetit-te-ASD-per-vitin-2023
38.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-38-date-29.12.2022-Per-miratimin-e-formatit-standard-te-skedareve-per-bankat-dhe-SHKK-te
36.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-36-date-30.11.2022-Per-perjashtimin-nga-skema-dhe-revokimin-e-certifkatifikates-te-Sigurimit-te-Depozitave-te-Bankes-Alpha-Albania-SH
35.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-35-date-24.11.2022-Mbi-emerimin-e-Z.-Donald-Duraj-ne-detyren-e-Kryetarit-te-Keshillit-Drejtues.
34.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-34-date-24.11.2022-Per-miratimin-e-Raportit-mbi-Realizimin-e-Buxhetit-te-ASD-per-tremujorin-e-trete-te-mbyllur-me-30-shtator.
33.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-33-date-31.10.2022-Per-miratimin-e-shperblimit-suplementar-te-DP-periudha-Prill-2022-Shtator-2022
32.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-32-date-31.10.2022-Per-miratimin-e-nje-ndryshimi-ne-buxhetin-e-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2022
31.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-31-date-31.10.2022-Per-miratimin-e-Planit-te-Vazhdimesise-se-Veprimtarise-se-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave
30.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-30-date-31.10.2022-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-FNJ-per-tremujorin-e-trete-te-mbyllur-me-30-Shtator-2022
29.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-29-date-31.10.2022-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-trete-te-mbyllur-me-30-Shtator-2022
28.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-28-date-27.09.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-per-Sektorin-Juridik-1.06.2021-1.06.2022
27.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-27-date-27.09.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-per-Sektorin-e-Marredhenieve-me-Publikun-1.06.2021-1.06.2022
26.-Vendim-nr.-26-date-29.08.2022-Mbi-miratimin-e-Raportit-mbi-Realizimin-e-Buxhetit-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-me-30-qershor-2022.
25.-Vendim-nr.-25-date-29.08.2022-Per-propozimin-per-miratim-ne-Autoritetin-Mbikeqyres-te-disa-shtesave-dhe-ndryshimeve-ne-Udhezimin-nr.-4188-date-1.9.2016-Per-sigurimin-e-depozitave-ne-SHKK
24.-Vendim-nr.-24-date-29.08.2022-Per-propozimin-per-miratim-ne-Autoritetin-Mbikeqyres-te-disa-shtesave-dhe-ndryshimeve-ne-Udhezimin-nr.-3241-date-18.12.2014-Per-sigurimin-e-depozitave-ne-banka
23.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-23-date-25.07.2022-Miratimi-i-Pasqyrave-Financiare-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-periudhen-e-mbyllur-me-30-qershor-2022.
22.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-22-date-25.07.2022-Miratimi-i-Pasqyrave-Financiare-per-periudhen-e-mbyllur-me-30-qershor-2022.
21.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-21-date-30.05.2022-Per-miratimin-e-nje-ndryshimi-ne-Vendimin-Qarkullues-te-Keshillit-Drejtues-nr.13-date-09.04.2021
20.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-20-date-30.05.2022-Per-miratimin-e-vleresimit-te-rrezikut-dhe-planit-vjetor-te-auditimit-te-brendshem-per-vitin-2022
19.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-19-date-30.05.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-realizimit-te-buxhetit-per-tremujorin-e-mbyllur-me-31-Mars-2022
17.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.17-date-27.04.2022-Mbi-autorizimin-e-Drejtorit-te-Pergjithshem-per-fillimin-e-procedurave-te-mirembajtjes-se-SIRK
16.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.16-date-27.04.2022-Mbi-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-tremujorin-e-mbyllur-31-mars-2022
15.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.15-date-27.04.2022-Mbi-miratimin-e-pasqyrave-financiare-per-3-mujorin-e-pare-mbyllur-me-31.03.2022.doc
14.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-14-date-28.03.2022-Per-miratimin-e-Raportit-per-Veprimtarine-e-Investimit-te-FNJ
13.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-13-date-28.03.2022-Per-miratimin-e-Raportit-Vjetor-te-Buxhetit-te-ASD-per-vitin-2021
12.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-12-date-28.03.2022-Mbi-miratimin-e-Raportit-Vjetor-te-ASD-se-per-vitin-2021
11.-Vendim-qarkullues-i-KD-nr-11-date-08.03.2022-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-vitin-2021.
9.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-9-date-28.02.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-mbi-auditimin-e-SFI-per-periudhen-Janar-Shtator-2021
8.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-8-date-28.02.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-mbi-auditimin-e-SAR-per-periudhen-Janar-Shtator-2021
7.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-7-date-28.02.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-mbi-auditimin-e-SSKD-per-periudhen-Janar-Nentor-2021
6.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-6-date-28.02.2022-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-mbi-auditimin-e-STI-per-vitin-2021
5.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-5-date-28.02.2022-Per-miratimin-e-kontrates-REPO-ndermjet-ASD-dhe-BSH
4.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-4-date-31.01.2022-Per-miratimin-e-nje-ndryshimi-ne-vendimin-e-Keshillit-Drejtues-nr.-19-date-29.08.2013-te-ndryshuar
3.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-3-date-31.01.2022-Per-rinovimin-e-kontratave-me-bankat-agjente-te-perzgjedhura-ne-listen-paraprake-per-vitin-2022
2.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-2-date-31.01.2022-Per-miratimin-e-kalendarit-te-punes-te-Keshillit-Drejtues-per-vitin-2022
36.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-36-dt.-21.12.2021-Mbi-miratimin-e-buxhetit-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2022.doc
35.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-35-dt.07.12.2021-Per-caktimin-e-shoqerise-Grant-Thornton-sh.p.k.-si-auditues-i-jashtem-i-ASD-per-2021-me-te-drejte-rinovimi-2022_2024
34.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-34-dt.26.11.2021-Mbi-shfuqizimin-e-VKD-nr.-225-date-17.10.2008-Per-miratimin-e-Udhezimit-Per-procedurat-e-realizimit-te-prokurimeve-ne-ASD
33.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-33-dt.26.11.2021-Per-miratimin-e-raportit-te-zbatimit-te-buxhetit-per-tremujorin-3-te-mbyllur-me-30-shtator-2021
31.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-31-dt.28.10.2021-Per-miratimin-e-disa-ndryshimeve-ne-VKD-nr.-17-date-28.07.2016-te-ndryshuar
30.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-30-dt.28.10.2021-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-FNJ-per-tremujorin-trete-e-mbyllur-me-30-shtator-2021
29.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-29-dt.28.10.2021-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-ASD-per-tremujorin-trete-e-mbyllur-me-30-shtator-2021
28.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-28-dt.28.10.2021-Per-miratimin-e-nje-shtese-ne-VKD-nr.-19-date-29.08.2013-Per-miratimin-e-struktures-organiza
27.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-27-dt.23.09.2021-Per-miratimin-e-disa-ndryshimeve-ne-VKD-nr.-2-date-29.01.2021
26.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-26-dt.23.09.2021-Per-miratimin-e-raportit-per-zbatimin-e-buxhetit-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-me-30-Qershor-2021
25.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-25-dt.05.08.2021-Per-anetaresimin-ne-skemen-e-sigurimit-te-depozitave-dhe-dhenien-e-certifikates-SHK
23.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-23-dt.-03.08.2021-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-FNJ-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-me-30-Qershor-20
22.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-22-dt.-03.08.2021-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-me-30-Qershor-20
21.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-21-dt.04.06.2021-Per-miratimin-e-marreveshjes-se-huase-ndermjet-ASD-dhe-BERZH-per-linjen-e-kredise-se-disponueshme-per-ASD
20.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-20-dt.27.05.2021-Per-dhenien-e-vertetimit-per-plotesimin-e-kerkesave-ligj-dhe-nenligj-SHKK-RRUSHKULL-ONE
19.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-19-dt.27.05.2021-Per-miratimin-e-raportit-permbledhes-te-auditit-te-brendshem-mbi-auditimin-e-ASD-per-vitin-20
18.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-18-dt.27.05.2021-Per-miratimin-e-raportit-vleresues-te-Pricewaterhouse-Coopers-Consulting-per-auditimin-e-plan
17.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-17-dt.27.05.2021-Per-miratimin-e-zbatimit-te-buxhetit-per-tremujorin-e-pare-te-mbyllur-me-31-Mars-2021
15.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-15-dt.30.04.2021-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-FNJ-per-tremujorin-e-mbyllur-me-31-Mars
14.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-14-dt.30.04.2021-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-mbyllur-me-31-Mars
13.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-13-dt.09.04.2021-Per-caktimin-bashkimit-te-operatoreve-ekonomike-Deloitte-Audit-Albania-dhe-Deloitte-Albania-si-AB-te-ASD
11.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-11-dt.31.03.2021-Per-miratimin-e-raportit-te-PWC-mbi-auditimin-e-brendshem-te-SSKD-per-vitin-2020
12.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-12-dt.31.03.2021-Per-autorizimin-e-DP-per-fillimin-e-procedurave-per-perzgjedhjen-e-subjektit-mbeshte
10.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-10-dt.31.03.2021-Per-miratimin-e-raportit-te-zbatimit-te-buxhetit-per-vitin-financiar-te-mbyllur-me-3
09.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-09-dt.26.02.2021-Mbi-shqyrtimin-dhe-miratimin-e-raportit-te-PWC-Consulting-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-STI-per-vitin-2020
08.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-08-dt.26.02.2021-Per-miratimin-e-e-Raportit-per-aktivitetin-investues-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-vitin-2020
07.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-07-dt.26.02.2021-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-vitin-2020
06.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-06-dt.26.02.2021-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2020
05.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-05-dt.26.02.2021-Per-miratimin-e-Planit-Strategjik-te-Agjencise-per-vitet-2021-2023
04.-Vendim-Qarkulles-i-Keshillit-Drejtues-nr.-04-dt.26.02.2021-Per-miratimin-e-raportit-vjetor-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2020
03.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-03-date-11.02.2021-Per-anetaresimin-e-shoqerise-se-kursim-E28093-kreditit-FAST-CREDIT-ALBANIA
02-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-02-dt.29.01.2021-Per-miratimin-e-termave-te-references-dhe-kritereve-te-perzgjedhjes-se-auditit-te-j
01-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-01-dt.29.01.2021-Per-miratimin-e-kalendarit-te-punes-te-Keshilit-Drejtues-te-ASD-per-vitin-2021
39.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-39-dt.15.12.2020-Mbi-perzgjedhjen-e-bankave-agjente-ne-listen-paraprake-per-kryerjen-e-procesit-te-kompensimit
38.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-38-dt.15.12.2020-Mbi-miratimin-e-buxhetit-te-ASD-per-vitin-2021
37.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-37-dt.27.11.2020-Për-miratimin-e-një-ndryshimi-në-VKD-nr.19-datë-29.08.2013-i-ndryshuar-
36.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-36-dt.27.11.2020-Për-miratimin-e-termave-të-referencës-dhe-kritereve-të-përzgjedhjes-të-AB-të-specia
35.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-35-dt.27.11.2020-Per-dhënien-e-vërtetimit-për-plotësimin-e-kërkesave-ligj-dhe-nënligj-SHKK-Fast-Cred
34.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-34-dt.27.11.2020-Mbi-miratimin-e-“Rregullores-për-hartimin-miratimin-dhe-zbatimin-e-buxhetit-të-ASD
33.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-33-dt.30.10.2020-Mbi-miratimin-e-raportit-të-PWC-Consulting-sh.p.k.-për-auditimin-e-brendshëm-të-SFI
32.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-32-dt.30.10.2020-Mbi-një-ndryshim-në-VKD-nr.-14-datë-30.4.2020-Për-caktimin-e-“PWC-Audit-sh.p.k.”-
31.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-31-dt.30.10.2020-Mbi-shfuqizimin-e-VKD-nr.-311-datë-29.04.2011-dhe-VKD-nr.-312-datë-29.04.2011
27.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-27-dt.30.10.2020-Për-Miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-të-ASD-për-3mujorin-e-III-mbyllur-më-30-Shtator-2020-1
26.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-26-dt.30.09.2020-Mbi-miratimin-e-Strategjisë-të-zhvillimit-dhe-të-menaxhimit-të-burimeve-njerëzore-në-ASD
24.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-24-dt.30.07.2020-Për-dhënien-e-autorizimit-DP-për-fillimin-e-negociatave-dhe-hartimin-e-p_marrëveshjes-së-linjës-së-kredisë_BERZH
25.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-25-dt.27.08.2020-Për-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-të-ASD-për-3mujorin-II-të-mbyllur-30-Qershor-2020
23.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-23-dt.30.07.2020-Për-miratimin-e-pasqyrave-financiare-të-FNJ-për-tremujorin-e-dytë-të-mbyllur-më-30-Qershor-2020
22.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-22-dt.30.07.2020-Për-miratimin-e-pasqyrave-financiare-të-ASD-për-tremujorin-e-dytë-të-mbyllur-më-30-Qershor-2020
21.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-21-dt.25.06.2020-Për-miratimin-e-planit-strategjik-dhe-vjetor-për-auditimin-e-brendshëm-të-ASD-për-vitin-financiar-2020
20.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-20-dt.25.06.2020-Për-autorizimin-e-KPV-për-fillimin-e-procedurave-për-përzgjedhjen-e-bankave-agjente-në-listën-paraprake
19.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-19-dt.25.06.2020-Mbi-propozimin-në-AM-të-emërimit-të-Z.-Genci-Mamani-në-detyrën-e-Drejtorit-të-Përgjithshëm-të-ASD
18.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-18-dt.28.05.2020-Për-miratimin-e-“Rregullores-për-trajtimin-e-ankesave-në-ASD-në-rast-ngjarjeje-sigurimi
17.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-17-dt.28.05.2020-Për-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-të-ASD-për-3mujorin-I-të-mbyllur-në-31-Mars-2020
16.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-16-dt.30.04.2020-Për-miratimin-e-“Rregullores-për-Kartën-e-Auditimit-të-brendshëm-në-Agjencinë-e-Sigurimit-të-Depozitave
14.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-14-dt.30.04.2020-Për-caktimin-e-shoqërisë-“Pwc-Audit-sh.p.k.”-si-auditues-i-brendshëm-i-ASD-për-vitin-financiar-2020
13.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.-13-dt.30.04.2020-Për-miratimin-e-pasqyrave-financiare-të-FNJ-për-tremujorin-e-parë-të-mbyllur-më-31-Mars-2020
12.-Vendim-Qarkullues-i-Keshillit-Drejtues-nr.12-dt.30.04.2020-Për-miratimin-e-pasqyrave-financiare-të-ASD-për-tremujorin-e-parë-të-mbyllur-më-31-Mars-2020
11.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-11-dt.08.04.2020-Për-trajtimin-e-përkohshëm-të-diferencuar-financiar-të-anëtarëve-të-KD-dhe-DP-gjatë-periudhës-së-epidemisë
10.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-10-dt.30.03.2020-Për-miratimin-e-Raportit-të-ecurisë-së-punës-të-auditit-të-brendshëm-të-ASD-për-periudhën-2017-2019
09.-Vendim-Qarkullues-i-Këshillit-Drejtues-nr.-09-dt.30.03.2020-Për-miratimin-e-Raportit-të-realizimit-të-buxhetit-të-ASD-për-vitin-2019
08.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-08-dt.21.02.2020-Mbi-propozimin-për-miratim-në-BSH-në-funksionin-e-ANJ-të-Politikës-së-administrimit-të-mjeteve-financiare-të-FNJ
07.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-07-dt.21.02.2020-Për-miratimin-e-Raportit-për-aktivitetin-investues-të-Fondit-të-Ndërhyrjes-së-Jashtëzakonshme-për-vitin-2019
06.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-06-dt.21.02.2020-Për-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-të-Fondit-të-Ndërhyrjes-së-Jashtëzakonshme-për-vitin-2019
05.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-05-dt.21.02.2020-Për-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-të-Agjencisë-së-Sigurimit-të-Depozitave-për-vitin-2019
04.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-04-dt.21.02.2020-Për-miratimin-e-Raportit-Vjetor-të-Agjencisë-së-Sigurimit-të-Depozitave-për-vitin-2019
03.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-03-dt.-14.02.2020-Për-miratimin-e-disa-ndryshimeve-në-VKD-nr.-38-datë-20.12.2019-“Mbi-miratimin-e-termave-të-referencës-të-AB-të-ASD_2020
02.-Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-02-dt.-30.01.2020-Mbi-rinovimin-e-kontratës-me-bankat-agjente-të-përzgjedhura-në-listën-paraprake-për-procesin-e-kompensimit
01.-Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-01-dt.-30.01.2020-Për-miratimin-e-kalendarit-të-punës-për-vitin-2020-te-Keshillit-Drejtues-te-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-39-dt.-20.12.2019-Mbi-shqyrtimin-dhe-miratimin-e-raportit-të-PwC-Audit-sh.p.k.-për-auditimin-e-brendshëm-të-SSKD-për-vitin-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-38-dt.-20.12.2019-Për-miratimin-e-termave-të-referencës-dhe-kritereve-të-përzgjedhjes-të-AB-të-ASD-për-vitin-financiar-2020-
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-37-dt.-20.12.2019-Mbi-miratimin-e-buxhetit-te-ASD-per-vitin-2020
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-36-dt.-27.11.2019-Mbi-shqyrimin-dhe-mratimin-e-raportit-te-PwC-per-auditimin-e-STI-per-vitin-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-35-dt.-27.11.2019-Per-miratimin-e-raportit-per-realizimin-e-Buxhetit-te-ASD-per-tremujorin-e-3-te-vitit-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-33-dt.15.10.2019-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-FNJ-per-tremujorin-e-mbyllur-me-30-shtator-
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-32-dt.15.10.2019-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-mbyllur-me-30-shtator-
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-31-dt.24.09.2019-Per-autorizimin-e-DP-per-nenshkrimin-e-marreveshjes-tEFBFBD-kujdestarine-sEFBFBD-titujve-nEFBFBD-monedhe-tEFBFBD-huaj-me-RBI-AG.
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-30-dt.29.08.2019-Mbi-miratimin-e-Raportit-nr.-25_2019-të-PWC-Audit-sh.p.k.-për-auditimin-e-brendshëm-të-SFI
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-29-dt.29.08.2019-Mbi-perdorimin-e-aseteve-te-teknologjise-se-informacionit-dhe-sigurine-e-informacionit-ne-ASDE2809D
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-28-dt.29.08.2019-Mbi-miratimin-e-Raportit-per-realizimin-e-buxhetit-te-ASD-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-me-30-Qershor-2019E2809D
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-27-dt.18.07.2019-Mbi-shfuqizimin-e-VKD-nr.183-date-28.09.2007-E2809CPer-miratimin-e-Manualit-te-Operacioneve-Monetare-per-SAMFSHE2809D
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-26-dt.18.07.2019-Per-miratimin-e-raportit-te-PWC-mbi-auditimin-e-brendshem-te-SMP-2019E2809D-
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-25-dt.18.07.2019-Mbi-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-të-Fondit-të-Ndërhyrjes-së-Jashtëzakonshme-për-tremujorin-e-mbyllur-30-qershor-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-24-dt.18.07.2019-Mbi-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-mbyllur-30-Qershor-2019E2809D-
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-23-dt-12-07-2019-Per-perjashtimin-nga-skema-dhe-revokimin-e-certifikates-te-Bankes-Nderkombetare-Tregtare-SH-A-te-perthith
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-22-dt.19.06.2019-Mbi-nxjerrjen-jashte-perdorimit-te-E2809CVw-PassatE2809D-nr-shasie-WVWZZZ3BZ4P158011-nepermjet-shitjes-me-ankand-teresorE2809D-
Vendim-i-Këshillit-Drejtues-nr.-21-dt.19.06.2019-Për-përjashtimin-nga-skema-dhe-revokimin-e-certifikatës-të-Bankës-së-Kreditit-të-Shqipërisë
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-20-dt.30.05.2019-Për-miratimin-e-disa-ndryshimeve-në-Rregulloren-Për-politikën-e-administrimit-të-mjeteve-financiare-të-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-18-dt.30.04.2019-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-tremujori-i-pare-i-mbyllur-me-31-mars-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-17-dt.30.04.2019-Per-miratimin-e-zbatimit-te-buxhetit-te-ASD-per-vitin-e-mbyllur-me-31-Mars-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-16-dt.30.04.2019-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-mbyllur-me-31-mars-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-15-dt.30.04.2019-Mbi-dhënien-e-certifikatës-për-sigurimin-e-depozitave-bankes-me-emrin-e-ndryshuar-Banka-OTP-Albania-SHA
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-14-dt.28.03.2019-Për-disa-ndryshime-ne-Rregulloren-per-administrimin-e-rreziqeve-ne-Agjencine-e-Sigurimit-te-Depozitave
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-13-dt.28.03.2019-Për-miratimin-e-një-shtese-në-Rregulloren-për-politikën-e-administrimit-të-mjeteve-financiare-të-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-12-dt.28.03.2019-Për-miratimin-e-planit-për-auditimin-e-brendshëm-të-ASD-për-vitin-financiar-2019-nga-subjekti-PwC-Audit-sh.p.k.
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-11-dt.28.03.2019-E2809CMbi-miratimin-e-raportit-te-Pwc-Audit-sh.p.k.-per-Sektorin-SABNJ-per-vitin-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-10-dt.28.03.2019-E2809CMbi-miratimin-e-raportit-te-PwC-Audit-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-STI-per-vitin-2018E2809D
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-09-dt.28.03.2019-E2809CMbi-miratimin-e-raportit-te-PwC-Audit-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-SSKD-per-vitin-2018E2809D
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-08-dt.28.03.2019-E2809CPer-miratimin-e-Raportit-per-aktivitetin-investues-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-vitin-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-07-dt.27.02.2019-Për-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-të-Agjencisë-së-Sigurimit-të-Depozitave-për-vitin-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-06-dt.27.02.2019-Për-miratimin-Raportit-Vjetor-të-Agjencisë-së-Sigurimit-të-Depozitave-për-vitin-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-05-dt.27.02.2019-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-Fondit-te-Nderhyrjes-se-Jashtezakonshme-per-vitin-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-04-dt.27.02.2019-Per-miratimin-e-Pasqyrave-Financiare-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-03-dt.-13.02.2019-Per-anetaresimin-e-shoqerise-se-kursim-E28093-kreditit-E2809CTirana-Invest-Kredit…
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-02-dt.-24.01.2019-Mbi-rinovimin-e-kontratës-me-bankat-agjente-të-përzgjedhura-në-listën-paraprake-për-procesin-e-kompensimit
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-01-dt.-24.01.2019-Për-miratimin-e-kalendarit-të-punës-për-vitin-2019-te-Keshillit-Drejtues-te-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-33-dt.-18.12.2018-Mbi-rishikimin-e-jetës-së-dobishme-të-disa-aktiveve-afatgjata-jomateriale-ne-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-32-dt.-18.12.2018-Për-miratimin-e-një-shtese-në-Rregullore-Për-administrimin-e-aktiveve-ne-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-31-dt.-18.12.2018-Për-miratimin-e-një-ndryshimi-në-Rregulloren-Për-politikën-e-administrimit-të-mjeteve-financiare-të-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-30-dt.-18.12.2018-Mbi-miratimin-e-buxhetit-të-ASD-per-vitin-2019
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-28-dt.-31.10.2018-Për-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-të-ASD-për-tremujorin-e-tretë-të-mbyllur-më-30-Shtator-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-27-dt.-31.10.2018-Për-miratimin-e-pasqyrave-financiare-të-FNJ-për-tremujorin-e-tretë-të-mbyllur-më-30-Shtator-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-26-dt.-31.10.2018-Për-miratimin-e-pasqyrave-financiare-të-ASD-për-tremujorin-e-tretë-të-mbyllur-më-30-Shtator-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-25-dt.-31.10.2018-Për-miratimin-e-rregullores-per-organizimin-funksionimin-detyrat-dhe-pergjegjesite-e-njesive-organizative-te-ASD
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-24-dt.-31.10.2018-Për-miratimin-e-Statutit-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-23-dt.-28.09.2018-Per-miratimin-e-raportit-te-auditit-te-brendshem-mbi-auditimin-e-Sektorit-te-Analizes-se-Riskut-per-vitiet-2016-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-22-dt.-14.09.2018-Per-perjashtimin-nga-skema-dhe-revokimin-e-certifikates-te-Bankes-NBG-Albania-SHA-te-perthithur-nga-Banka-Amerikane-e-Investimeve-SH.A
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-20-dt.-26.07.2018-Per-miratimin-e-zbatimit-te-buxhetit-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-30-qershor-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-19-dt.-26.07.2018-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-ASD-per-tremujorin-e-dyte-te-mbyllur-ne-30-qershor-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-18-dt.-31.05.2018-Per-miratimin-e-planit-per-auditimin-e-brendshem-te-ASD-per-vitin-financiar-2018-nga-subjekti-PWC-Audit-sh.p.k
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-17-dt.-31.05.2018-Per-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-te-ASD-per-tre-mujorin-e-pare-te-mbyllur-me-31-mars-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-16-dt.-31.05.2018-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-FNJ-per-tremujorin-pare-te-mbyllur-me-31-mars
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-15-dt.-31.05.2018-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-ASD-per-tremujorin-pare-te-mbyllur-me-31-mars-2018
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-14-dt.-31.05.2018-Mbi-miratimin-e-Planit-Strategjik-te-ASD-per-vitet-2018-2020
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-12-dt.-12.04.2018-Mbi-miratimin-e-raportit-te-PWC-Audit-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-SABNJ-ne-ASD-per-vitin-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-11-dt.-12.04.2018-Mbi-miratimin-e-raportit-te-PWC-Audit-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-SFI-ne-ASD-per-vitin-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-10-dt.-12.04.2018-Mbi-miratimin-e-raportit-te-PWC-Audit-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-STI-ne-ASD-per-vitin-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-09-dt.-12.04.2018-Mbi-miratimin-e-raportit-te-PWC-Audit-sh.p.k.-per-auditimin-e-brendshem-te-Procesit-te-Udheheqjes-ne-ASD-per-vitin-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-08-dt.-15.03.2018-Per-sigurimin-e-shendetit-dhe-te-jetes-per-punonjesit-e-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-07-dt.-15.03.2018-Per-miratimin-e-metodologjise-per-shperndarjen-e-shpenzimeve-per-fondin-e-sigurimit-te-depozitave-ne-SHKK
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-06-dt.-15.03.2018-Per-miratimin-e-raportit-mbi-realizimin-e-buxhetit-te-ASD-per-vitin-e-mbyllur-me-31-dhjetor-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-05-dt.-15.03.2018-Per-miratimin-e-pasqyrave-financiare-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-e-mbyllur-me-31-dhjetor-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-04-dt.-15.03.2018-Per-miratimin-e-Raportit-Vjetor-te-Agjencise-se-Sigurimit-te-Depozitave-per-vitin-2017
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-03-dt.-22.02.2018-Per-caktimin-e-E2809CDeloitte-Audit-Albania-sh.p.k.E2809D-si-auditues-i-jashtem-i-ASD-per-2017-dhe-2018-2019-2020
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-Nr.-02-dt.-31.01.2018-Per-autorizimin-e-D.-P.-per-nisjen-e-procedurave-per-perzgjedhjen-e-subjektit-mbeshtetes-per-mirembajtjen-e-SIRK
Vendim-i-Keshillit-Drejtues-nr.-01-dt.-31.01.2018-Per-miratimin-e-kalendarit-te-punes-per-vitin-2018-te-Keshillit-Drejtues-te-ASD
Scroll to Top