Programi i Transparencës

Faqja zyrtare e internetit përmban programin e transparencës në përputhje me nenin 4 dhe nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, dhe ose çdo akt ndryshues të tij, i cili synon të bëjë transparent veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, përmes paraqitjes së detajuar dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare të internetit www.asd.gov.al

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Agjencia ndërton dhe rrit transparencën në punën e saj institucionale. Agjencia do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së.

 

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

 

 

Koordinatori për të drejtën e informimit në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Marilda Shkurti
Email: mshkurti@asd.gov.al
Tel.: + 355 (0)4 2362989 (ext. 102)
https://asd.gov.al/
Adresa: Rr. Elbasanit, Pallati Edil Al-It, Nr 317, Tiranë