Verifikimi

Agjencia kryen verifikime në të gjitha shkk-të të paktën një herë në vit, për çështjet e mëposhtme:

  • saktësia e llogaritjes së primit të sigurimit/metodologjia e përdorur nga shkk-ja;
  • gatishmëria e sistemit informatik të shkk-së/paraqitje unike e depozituesit (scv);
  • saktësia e mbajtjes në sistem të të dhënave të depozituesit dhe depozitës
  • ndërgjegjësimi dhe informimi i publikut;
  • njohuritë e punonjësit të shkk-së për ligjin “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar;
  • raportet e kontrollit të brendshëm, me fokus zbatimin e kërkesave të ligjit “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar, etj.