Ligjet

Ligji nr. 53/2014, datë 22.05.2014 Për sigurimin e depozitave„ i ndryshuar, përcakton rregullat për funksionimin e skemës së sigurimit të depozitave të personave fizikë (individëve), tregtarëve dhe shoqërive tregtare në banka dhe shoqëritë e kursim-kreditit në Republikën e Shqipërisë. Për këtë qëllim, ligji përcakton kompetencat dhe funksionet e institucioneve publike në skemë dhe subjekteve anëtare të saj me qëllim kompensimin e depozitave të depozituesëve, mbrojtjen e interesave të tyre duke kontribuar kështu në stabilitetin e sistemit bankar dhe financiar.

Fletore Zyrtare Nr.77, Date 9 Maj 2016 (283 KiB)

Ligji-nr-53-2014-Per-sigurimin-e-depozitave-i-ndryshuar-me-ligjin-nr-39-2016-dhe-ligjin-nr-132-2016-perditesim (100 KiB)

Ligji Nr 53-2014 'Për sigurimin e depozitave', i ndryshuar (100 KiB)

Ligji nr. 9662, datë 18.12.2016 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (549 KiB)

Ligji nr. 133/2016, datë 22.12.2016 "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë" (503 KiB)

Ligji nr. 52/2016, datë 19.05.2016 "Për shoqëritë e kursim - kreditit dhe unionet e tyre" (244 KiB)