Përfshirja në Skemë

Një objektiv shumë i rëndësishëm i skemës së sigurimit të depozitave ishte pikërisht dhe zgjerimi i saj duke përfshirë dhe shoqëritë e kursim kreditit, si subjekte financiare........

më shumë...

Në vëmendje të punonjësve

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) që prej vitit 2002 është institucioni përgjegjës për administrimin e skemës së sigurimit të depozitave në Republikën e Shqipërisë. ASD siguron depozitat tuaja

më shumë...

Raportimi elektronik

Sistemi Informatik për Raportim dhe Kompensim ka si objektiv kryesor qëndërzimin e informacionit elektronik të raportuar në ASD nga Shkk-të, përllogaritjen e primit vjetor për secilën Shkk dhe .......

më shumë...


Përllogaritja e primit

Primi për periudhën e marrë si shembull 1 janar 2017 – 31 mars 2017....

më shumë...

Verifikimi

Agjencia kryen verifikime në të gjitha shkk-të të paktën një herë në vit, për çështjet e mëposhtme ....

më shumë...


Trajnime

Në këtë seksion pasqyrohen trainimet që ASD organizon për punonjësit e shkk-ve.

më shumë...

Pyetje të shpeshta

Në këtë link do të gjeni pyetje dhe përgjigje që përmbjajnë informacione rreth SHKK

Kliko Ketu