• Grupi Këshillimor i Stabilitetit Financiar

1. Ministria e Financave
http://www.financa.gov.al/

2. Banka e Shqipërisë
http://www.bankofalbania.org/

3. Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare
http://www.amf.gov.al/

 

• Institucione Ndërkombëtare

1. Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
http://www.ebrd.com/home

2. Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN)
http://www.imf.org/external/

3. Banka Botërore (BB)
http://www.worldbank.org/en/country/albania

4. Financial Services Volunteer Corps (FSVC)
http://www.fsvc.org/node

5. Shoqata ndërkombëtare e siguruesve të depozitave (IADI)
http://www.iadi.org

6. Forumi evropian i siguruesve të depozitave (EFDI)
http://www.efdi.net

 

• Të Tjera

1. Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
http://www.parlament.al/

2. Shoqata Shqiptare e Bankave
http://www.aab.al