Profili

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) u krijua në vitin 2002 dhe kryen aktivitetin e saj në bazë të ligjit nr.53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave". ASD administron skemën

më shumë...

Plani strategjik i ASD

Plani strategjik tre-vjeçar identifikon objektivat strategjikë të
Agjencisë dhe projektet që lidhen me periudhën e planifikimit
2021 - 2023. Ai është rezultat i punës së strukturave të Agjencisë....

më shumë...

Struktura Organizative

Struktura organizative e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave

më shumë...


Këshilli Drejtues

Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është organi më i lartë vendimmarrës dhe mbikëqyrës për veprimtarinë e ASD-së, i cili në përmbushjen e detyrave dhe funksioneve të tij ...

më shumë...

Bashkëpunëtorët

Bashkëpunëtorët kryesorë të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.

më shumë...

Parimet themelore

Në korrik 2008, Komiteti i Bazelit për Mbikqyrjen Bankare (BCBS) dhe Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të Depozitave (IADI) vendosën të bashkëpunojnë me qëllim zhvillimin e një grupi parimesh bazë të

më shumë...