Rregullore

Vendimi 339 Datë 13.06.2012 Rregullore Për Mbrojtjen, Përpunimin, Ruajtjen Dhe Sigurinë E Të Dhënave Personale Në Agjencinë e Sigurimit Të Depozitave (4.2 MiB)

Urdhër i Bankës së Shqipërisë nr. 3762, datë 18.07.2016 për miratimin e rregullores "Për kompensimin e depozitave të siguruara" (2.9 MiB)

Për miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim kreditit (2.9 MiB)

Rregullore 'Për nënshkrimet e autorizuara në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave', miratuar me VKD nr. 20, datë 25.09.2017 (310.0 KiB)

Vendim nr. 26, datë 16.10.2014 për miratimin e rregullores "Për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e njësive organizative të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave" (591.6 KiB)

Rregullore për praktikën mësimore të studentëve në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave (637.5 KiB)

Rregullorja “Për Organizimin, Funksionimin, Detyrat Dhe Përgjegjësitë E Njësive Organizative Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave” 31.10.2018 (416.8 KiB)

Udhëzim Nr. 1926, datë 25/09/2013, Për Nivelin Dhe Strukturën E Pagave Dhe Shpërblimeve Të Punonjësve, Të Drejtorit Të Përgjithshëm Dhe Shpërblimin E Anëtarëve Të Këshillit Drejtues Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave”, I Ndryshuar (1) (143.3 KiB)

Rregullore Per Trajtimin E Ankesave Ne Agjencine E Sigurimit Te Depozitave (148.8 KiB)

Kodi I Etikes ASD Date 18 11 2008 (153.5 KiB)

Rregullore per punen me dokumentat administrative dhe korrespondencen elektronike ne Agjencine e Sigurimit te Depozitave (7.5 MiB)

Strategjia e Ndërgjegjësimit të Publikut (460.6 KiB)

Statuti