Kontakt

Agjensia e Sigurimit të Depozitave (ASD)

Rr. Elbasanit, Pallati Edil Al – It, Nr 317
Tiranë

Email: info@asd.gov.al
Tel: + 355 4 2362 989 / + 355 4 2347 298
Fax: + 355 4 2362 984
Web: asd.gov.al