Link
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2021
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2020
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2019
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2018
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2016
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2015
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2014
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2013
ASD Pasqyrat financiare të audituara 2012
ASD Financial Statements FINAL 2015 (ALB SGNED)