Raportim elektronik

Sistemi Informatik për Raportim dhe Kompensim ka si objektiv kryesor qëndërzimin e informacionit elektronik të raportuar në ASD nga shkk-të, përllogaritjen e primit vjetor për secilën shkk dhe kompensimin e shpejtë dhe efektiv në rast zgjidhjeje të saj. Ky projekt është mundësuar me anë të një granti të BERZH dhe kontributit të FSVC, përmes ekspertëve të nivelit të lartë FDIC, për hartimin e termave të referencës dhe vlerësimit të ecurisë së tij.

Funksionet kryesore të sistemit
Sistemi informatik i Agjencisë dhe raportimi i të dhënave në të nga shkk-të funksionon në mënyrë të tillë që të sigurojë:

a) Gadishmërinë e të dhënave në çdo kohë për identifikimin e depozituesit në mënyrë unike në sistem nëpërmjet të dhënave identifikuese të depozituesit, ku përcaktohet saktë shuma që Shkk i detyrohet këtij depozituesi, të cilën edhe e siguron pranë Agjencisë.
b) Përqendrimin e informacionit lidhur me depozitat dhe depozituesit, mbi baza individuale dhe/ose të agreguara.
c) Vlerësimin e saktësisë së të dhënave identifikuese të depozituesve në regjistrat elektronikë të subjekteve.
d) Vlerësimin e saktësisë të përllogaritjes të shumës së siguruar.
e) Vlerësimin e saktësisë të përllogaritjes të primit periodik.
f) Mundësinë e qasjes së menjëhershme tek të dhënat mbi depozitat dhe depozituesit për të kryer vlerësimin e saktë të shumës së kompensimit në rast simulimi ose ngjarjeje sigurimi.
g) Përmbushja e kushteve dhe parametrave të raportimit edhe nga palët e treta të cilat u ofrojnë shërbime Shkk-ve anëtare për përmbushjen e kërkesave të këtij udhëzimi dhe në zbatim të ligjit për sigurimin e depozitave.
h) Përdorimin dhe/ose publikimin e informacionit nga Agjencia për qëllime studimore si dhe për vlerësimin dhe administrimin e rrezikut të sigurimit të depozitave.

Rregullat e Raportimit Elektronik
Për qëllim të përllogaritjes të shumës së sigurimit shkk-të ngarkojnë, çdo muaj brenda datës 10 të muajit pasardhës, skedarët me të dhëna mbi:
a) Depozitat – të dhënat e llogarive të lidhura me depozitat për individët, tregtarët dhe shoqëritë tregtare në shkk.
b) Depozituesit – të dhënat e detajuara të depozituesit që e identifikojnë saktësisht atë.

Për çdo tremujor brenda datës 10 të muajit pasardhës të tij, shkk raporton në Agjenci primin e përllogaritur për çdo depozitues dhe ngarkon skedarin përkatës në sistem.

Në rast procesi kompensimi ose simulimi, Shkk-së do t’i kërkohet të ngarkojë skedarë ditorë me të dhëna mbi:

a) Depozitat – të dhënat e llogarive të lidhura me depozitat për individët, tregtarët dhe shoqëritë tregtare në Shkk.
b) Depozituesit – të dhënat e detajuara të depozituesve që i identifikojnë ata saktësisht.
c) Kreditë – Kreditë e detajuara të lidhura me depozitat që janë vënë si garanci për këto kredi.
d) Pozicioni i netuar i depozituesve – depozituesit në pozicionin e netimit.

Agjencia ka të drejtë të kërkojë raportim nga Shkk-të në çdo moment për qëllime të veçanta dhe të paparashikuara me qëllim zbatimin e objektivave publikë të veprimtarisë së saj.

Formulari i kërkesës për përdorues në sistemin informatik për raportim dhe kompensim

Aneksi 2

Për sigurimin e depozitave në shoqëritë e kursim-kreditit