Të reja

Formulari i njoftimit të fituesit për procedurën Ftesë për negociata “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”.
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT 14. 10. 2021   Për: Optima Communication Procedura: Ftesë për negociata. VKM nr.1195, datë 05.08.2008… më shumë

Takimi i 8-të rajonal i EFDI Ballkan
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, mori pjesë në takimin e 8-të rajonal të EFDI Ballkan, organizuar nga Fondi i Sigurimit… më shumë

Mbledhja e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave e datës 23 Shtator 2021
Në mbledhjen e datës 23 Shtator 2021 Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave mori në shqyrtim dhe vendosi:… më shumë

Shiko të gjithë njoftimet

Aktivitete

Në kuadër të takimeve periodike që Agjencia organizon me bankat anëtare të skemës të sigurimit të depozitave, në datë 16… më shumë

Në vijim të bashkëpunimit me bankat si subjekte anëtare të skemës së sigurimit të depozitave, duke ju përshtatur kushteve të… më shumë

Në kuadër të takimeve periodike vjetore që Agjencia organizon me subjektet anëtare të skemës, në datat 3 dhe 4 shkurt… më shumë

Shiko të gjithë aktivitetet