Vendimarrja

2023

2022

9 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 9, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SFI Për Periudhën Janar - Shtator 2021' (235.8 KiB)

8 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 8, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SAR Për Periudhën Janar - Shtator 2021' (235.7 KiB)

7 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 7, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SSKD Për Periudhën Janar - Nëntor 2021 (236.8 KiB)

6 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 6, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E STI Për Vitin 2021' (236.8 KiB)

5 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 5, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Kontratës REPO Ndërmjet ASD Dhe BSH' (233.7 KiB)

4 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 4 Datë 31.01.2022 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Vendimin E Këshillit Drejtues Nr 19, Datë 29.08.2013 Të Ndryshuar' (242.1 KiB)

39 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 39 Datë 29.12.2022 Për Miratimin E Buxhetit Të ASD Për Vitin 2023 (141.8 KiB)

38 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 38 Datë 29.12.2022 Për Miratimin E Formatit Standard Të Skedarëve Për Bankat Dhe SHKK-të (143.8 KiB)

36 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 36 Datë 30.11.2022 Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E çertifkatifikatës Të Sigurimit Të Depozitave Të Bankës Alpha Albania SH (144.7 KiB)

35 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 35 Datë 24.11.2022 Mbi Emërimin E Z Donald Duraj Në Detyrën E Kryetarit Të Këshillit Drejtues. (171.4 KiB)

34 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 34 Datë 24.11.2022 Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Trete Te Mbyllur Më 30 Shtator. (171.7 KiB)

33 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 33 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Shpërblimit Suplementar Të DP Periudha Prill 2022 - Shtator 2022 (214.3 KiB)

32 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 32 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Buxhetin E Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2022 (145.1 KiB)

31 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 31 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Planit Të Vazhdimësisë Së Veprimtarisë Së Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave (140.2 KiB)

30 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 30 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Më 30 Shtator 2022 (227.2 KiB)

3. Vendim I Këshillit Drejtues Nr. 3 Datë 31.01.2022 'Për Rinovimin E Kontratave Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Vitin 2022' (234.4 KiB)

29 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 29 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Më 30 Shtator 2022 (204.2 KiB)

28 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 28, Datë 27.09.2022 Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Për Sektorin Juridik 1.06.2021 - 1.06.2022 (229.1 KiB)

27 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 27, Datë 27.09.2022 Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Për Sektorin E Marrëdhënieve Me Publikun 1.06.2021 - 1.06.2022 (228.3 KiB)

26 Vendim Nr 26 Datë 29.08.2022 Mbi Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2022. (145.2 KiB)

25 Vendim Nr 25 Datë 29.08.2022 Për Propozimin Për Miratim Në Autoritetin Mbikëqyrës Të Disa Shtesave Dhe Ndryshimeve Në Udhëzimin Nr 4188 Datë 1.9.2016 “Për Sigurimin E Depozitave Në SHKK (812.3 KiB)

24 Vendim Nr 24 Datë 29.08.2022 Për Propozimin Për Miratim Në Autoritetin Mbikëqyrës Të Disa Shtesave Dhe Ndryshimeve Në Udhëzimin Nr 3241, Datë 18.12.2014 Për Sigurimin E Depozitave Në Banka (610.8 KiB)

23 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 23 Datë 25.07.2022 Miratimi I Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Periudhën E Mbyllur Më 30 Qershor 2022. (258.7 KiB)

22 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22, Datë 25.07.2022 Miratimi I Pasqyrave Financiare Për Periudhën E Mbyllur Më 30 Qershor 2022. (248.7 KiB)

21 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 21 Datë 30.05.2022 Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Vendimin Qarkullues Të Këshillit Drejtues Nr.13 Datë 09.04.2021 (229.9 KiB)

20 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 20 Datë 30.05.2022 Për Miratimin E Vlerësimit Të Rrezikut Dhe Planit Vjetor Të Auditimit Të Brendshëm Për Vitin 2022 (143.8 KiB)

2. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 2, datë 31.01.2022 për Miratimin e Kalendarit të Punës të Këshillit Drejtues për Vitin 2022 (232.8 KiB)

19 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 19 Datë 30.05.2022 Për Miratimin E Raportit Të Realizimit Të Buxhetit Për Tremujorin E Mbyllur Më 31 Mars 2022 (145.0 KiB)

17. Vendim i Këshillit Drejtues nr.17, datë 27.04.2022 Mbi Autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për fillimin e procedurave të mirëmbajtjes së SIRK (176.1 KiB)

16. Vendim i Këshillit Drejtues nr.16, datë 27.04.2022 Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për 3 mujorin e mbyllur 31 Mars 2022 (234.6 KiB)

15. Vendim i Këshillit Drejtues nr.15, datë 27.04.2022 Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare për 3 mujorin e parë mbyllur më 31.03.2022 Doc (232.8 KiB)

14. Vendim i Këshillit Drejtues nr 14, datë 28.03.2022 për Miratimin e Raportit për Veprimtarinë e Investimit të FNJ (234.9 KiB)

13. Vendim i Këshillit Drejtues nr 13, datë 28.03.2022 për miratimin e Raportit Vjetor të Buxhetit të ASD për Vitin 2021 (234.7 KiB)

12. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 12, datë 28.03.2022 mbi miratimin e Raportit Vjetor të ASD-së për Vitin 2021 (234.8 KiB)

11. Vendim Qarkullues i Këshillit Drejtues nr. 11, datë 08.03.2022 për Miratimin e Pasqyrave Financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për Vitin 2021 (236.7 KiB)

10. Vendim Qarkullues i Këshillit Drejtues nr. 10, datë 08.03.2022 për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për Vitin 2021 (236.4 KiB)

2021


36 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 36, Dt 21.12.2021 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2022' Doc (302.9 KiB)

35 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt.07.12.2021 'Për Caktimin E Shoqërisë Grant Thornton Sh P K Si Auditues I Jashtëm I ASD Per 2021 Me Te Drejte Rinovimi 2022 2024 (236.7 KiB)

34 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 34 Dt.26.11.2021 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr 225, Datë 17.10.2008 Për Miratimin E Udhëzimit “Për Procedurat E Realizimit Të Prokurimeve Në ASD' (235.1 KiB)

33 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.26.11.2021 'Per Miratimin E Raportit Te Zbatimit Te Buxhetit Per Tremujorin 3 Te Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (233.6 KiB)

31 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 17, Datë 28.07.2016, Te Ndryshuar' (251.5 KiB)

30 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin Trete E Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234.1 KiB)

29 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin Trete E Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234.1 KiB)

28 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Një Shtese Në VKD Nr 19, Datë 29.08.2013 “Për Miratimin E Strukturës Organiza (237.7 KiB)

27 Vendim i Këshillit Drejtues nr. 27, dt. 23.09.2021 'Për miratimin e disa ndryshimeve në VKD nr. 2, datë 29.01.2021' (252.8 KiB)

26. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 26, dt. 23.09.2021 'Për miratimin e raportit për zbatimin e buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2021' (234.0 KiB)

25 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.05.08.2021 'Per Anetaresimin Ne Skemen E Sigurimit Te Depozitave Dhe Dhënien E Certifikates SHK (236.4 KiB)

24 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Planit Strategjik Për Auditimin E Brendshëm Të ASD 2021 – 2024 Dhe Të Planit (239.8 KiB)

23 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 23 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 20 (234.3 KiB)

22 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 22 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 20 (233.9 KiB)

21 Vendim Qarkulles i Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.04.06.2021 'Për Miratimin e Marrëveshjes së Huasë Ndërmjet ASD dhe BERZH për Linjën e Kredisë së Disponueshme për ASD' (244.3 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.27.05.2021 'Për dhënien e vërtetimit për plotësimin e kërkesave ligjore dhe nënligjore lidhur me sigurimin e depozitave Shoqërisë së kursim – kreditit “RRUSHKULL ONE” (236.0 KiB)

19 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.27.05.2021 'Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit përmbledhës të PricewaterhouseCoopers Consulting sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020" (236.3 KiB)

18 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.27.05.2021 'Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit vlerësues të PricewaterhouseCoopers Consulting sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Planit Strategjik 2018 – 2020 të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave” (236.1 KiB)

17 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.27.05.2021 'Për Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Per Tremujorin E Pare Te Mbyllur Me 31 Mars 2021' (234.1 KiB)

15 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars' (237.4 KiB)

14 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars' (235.9 KiB)

13 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.09.04.2021 'Per Caktimin Bashkimit Te Operatoreve Ekonomike Deloitte Audit Albania Dhe Deloitte Albania Si AB Te ASD' (241.4 KiB)

12 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.31.03.2021 'Per Autorizimin E DP Per Fillimin E Procedurave Per Perzgjedhjen E Subjektit Mbeshte (67.1 KiB)

11 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.31.03.2021 'Per Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SSKD Per Vitin 2020' (241.9 KiB)

10 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.31.03.2021 'Per Miratimin E Raportit Te Zbatimit Te Buxhetit Per Vitin Financiar Te Mbyllur Me 3 (234.3 KiB)

09 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.26.02.2021 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PWC Consulting Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI, Për Vitin 2020”' (242.4 KiB)

08 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E E Raportit Per Aktivitetin Investues Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2020' (241.6 KiB)

07 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2020' (242.2 KiB)

06 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2020' (242.2 KiB)

05 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Planit Strategjik Te Agjencise Per Vitet 2021-2023' (235.8 KiB)

04 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Raportit Vjetor Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2020' (235.6 KiB)

03 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 03, Datë 11.02.2021 Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit FAST CREDIT ALBANIA Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depoz (237.3 KiB)

02 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt.29.01.2021 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Së Auditit Te J (234.2 KiB)

01 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt.29.01.2021 'Per Miratimin E Kalendarit Te Punes Te Keshilit Drejtues Te ASD Per Vitin 2021' (234.0 KiB)

2020


39 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt.15.12.2020 'Mbi Perzgjedhjen E Bankave Agjente Ne Listen Paraprake Per Kryerjen E Procesit Te Kompensimit' (241.0 KiB)

38 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt.15.12.2020 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2021' (235.2 KiB)

37 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt.27.11.2020 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në VKD Nr.19, Datë 29.08.2013, I Ndryshuar (142.1 KiB)

36 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt.27.11.2020 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të Specia (138.7 KiB)

35 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt.27.11.2020 'Per Dhënien E Vërtetimit Për Plotësimin E Kërkesave Ligj Dhe Nënligj SHKK Fast Cred (141.5 KiB)

34 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 34 Dt.27.11.2020 'Mbi Miratimin E “Rregullores Për Hartimin, Miratimin Dhe Zbatimin E Buxhetit Të ASD (141.9 KiB)

33 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.30.10.2020 'Mbi Miratimin E Raportit Të PWC Consulting Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI (140.0 KiB)

32 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.30.10.2020 'Mbi Një Ndryshim Në VKD Nr 14, Datë 30.4.2020 'Për Caktimin E “PWC Audit Sh P K ” (150.9 KiB)

31 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt.30.10.2020 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr 311, Datë 29.04.2011 Dhe VKD Nr 312, Datë 29.04.2011' (144.7 KiB)

29 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin III Të Mbyllur Në 30 Shtator 2020' (139.1 KiB)

28 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 28 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për 3mujorin E III Mbyllur Më 30 Shtator 2020'-1 (235.4 KiB)

27 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 27 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për 3mujorin E III Mbyllur Më 30 Shtator 2020'-1 (234.0 KiB)

26 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.30.09.2020 'Mbi Miratimin E Strategjisë Të Zhvillimit Dhe Të Menaxhimit Të Burimeve Njerëzore Në ASD' (145.1 KiB)

25 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.27.08.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin II Të Mbyllur 30 Qershor 2020' (139.2 KiB)

24 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 24 Dt.30.07.2020 'Për Dhënien E Autorizimit DP Për Fillimin E Negociatave Dhe Hartimin E P Marrëveshjes Së Linjës Së Kredisë BERZH' (142.6 KiB)

23 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 23 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139.5 KiB)

22 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139.0 KiB)

21 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 21 Dt.25.06.2020 'Për Miratimin E Planit Strategjik Dhe Vjetor Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2020' (143.8 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.25.06.2020 'Për Autorizimin E KPV Për Fillimin E Procedurave Për Përzgjedhjen E Bankave Agjente Në Listën Paraprake' (137.7 KiB)

19 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.25.06.2020 'Mbi Propozimin Në AM Të Emërimit Të Z Genci Mamani Në Detyrën E Drejtorit Të Përgjithshëm Të ASD' (136.7 KiB)

18 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Trajtimin E Ankesave Në ASD, Në Rast Ngjarjeje Sigurimi' (141.5 KiB)

17 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin I Të Mbyllur Në 31 Mars 2020' (139.4 KiB)

16 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Kartën E Auditimit Të Brendshëm Në Agjencinë E Sigurimit Të Depozitave' (140.6 KiB)

14 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2020 'Për Caktimin E Shoqërisë “Pwc Audit Sh P K ” Si Auditues I Brendshëm I ASD Për Vitin Financiar 2020' (142.2 KiB)

13 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (140.0 KiB)

12 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr.12 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (139.5 KiB)

11 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 11 Dt.08.04.2020 'Për Trajtimin E Përkohshëm Të Diferencuar Financiar Të Anëtarëve Të KD Dhe DP Gjatë Periudhës Së Epidemisë' (144.3 KiB)

10 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 10 Dt.30.03.2020 'Për Miratimin E Raportit Të Ecurisë Së Punës Të Auditit Të Brendshëm Të ASD Për Periudhën 2017 2019' (139.4 KiB)

09 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 09 Dt.30.03.2020 'Për Miratimin E Raportit Të Realizimit Të Buxhetit Të ASD Për Vitin 2019' (139.1 KiB)

08 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 08 Dt.21.02.2020 'Mbi Propozimin Për Miratim Në BSH Në Funksionin E ANJ, Të Politikës Së Administrimit Të Mjeteve Financiare Të FNJ' (150.7 KiB)

07 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 07 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (139.8 KiB)

06 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 06 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (140.3 KiB)

05 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 05 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (140.2 KiB)

04 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 04 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (137.6 KiB)

03 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 14.02.2020 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 38, Datë 20.12.2019 “Mbi Miratimin E Termave Të Referencës Të AB Të ASD 2020,' (167.1 KiB)

02 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 02 Dt 30.01.2020 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (139.7 KiB)

01 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 30.01.2020 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2020 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (137.2 KiB)

2019


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt 20.12.2019 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2019' (139.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt 20.12.2019 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të ASD Për Vitin Financiar 2020 ' (138.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt 20.12.2019 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2020' (137.6 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt 27.11.2019 'Mbi Shqyrimin Dhe Mratimin E Raportit Te PwC Per Auditimin E STI Per Vitin 2019 (64.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt 27.11.2019 'Per Miratimin E Raportit Per Realizimin E Buxhetit Te ASD Per Tremujorin E 3 Te Vitit 2019 (61.5 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (139.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues nr. 31 dt. 24.09.2019 "Për autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes të kujdestarisë së titujve në monedhë të huaj me Raiffeisen Bank International AG" (140.5 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Nr 25 2019 Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI' (140.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.29.08.2019 'Mbi Përdorimin E Aseteve Të Teknologjisë Së Informacionit Dhe Sigurinë E Informacionit Në ASD”' (140.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Për Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2019”' (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 27 Dt.18.07.2019 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr.183, Datë 28.09.2007 “Për Miratimin E Manualit Të Operacioneve Monetare Për SAMFSH”' (141.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.18.07.2019 'Për Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SMP 2019” ' (139.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019' (139.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019” ' (139.3 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues nr 23 dt 12 07 2019 'Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SH A të përthith (144.3 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.19.06.2019 'Mbi Nxjerrjen Jashtë Përdorimit Të “VW Passat”, Nr Shasië WVWZZZ3BZ4P158011, Nëpërmjet Shitjes Me Ankand Tërësor” ' (206.5 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.19.06.2019 'Për Perjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Së Kreditit Të Shqipërisë' (143.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.30.05.2019 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (154.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Tremujori I Pare I Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Te ASD Per Vitin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (139.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2019 'Mbi Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depozitave Bankes Me Emrin E Ndryshuar Banka OTP Albania SHA' (141.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.28.03.2019 'Për Disa Ndryshime Ne Rregulloren Per Administrimin E Rreziqeve Ne Agjencine E Sigurimit Te Depozitave' (185.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregulloren Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (174.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Planit Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2019 Nga Subjekti PwC Audit Sh P K ' (140.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.28.03.2019 '“Mbi Miratimin E Raportit Të Pwc Audit Sh P K Per Sektorin SABNJ Per Vitin 2018' (141.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI Për Vitin 2018”' (142.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2018”' (141.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.28.03.2019 “Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2018' (140.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2018' (142.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2018' (141.7 KiB)

Vendimi I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 13.02.2019 'Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit “Tirana Invest Kredit 2000” Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E ' (205.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt 24.01.2019 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (138.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 24.01.2019 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2019 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (138.1 KiB)


2018


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt 18.12.2018 'Mbi Rishikimin E Jetës Së Dobishme Të Disa Aktiveve Afatgjata Jomateriale Ne ASD' (145.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregullore 'Për Administrimin E Aktiveve Ne ASD' (153.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (154.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt 18.12.2018 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të ASD Per Vitin 2019' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 28 Dt 31.10.2018 'Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 27 dt 31.10.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 26 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (136.7 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr 25 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e njësive organizative të ASD' (152.2 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 24 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Statutit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave' (137.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 23 Dt 28.09.2018 'Për Miratimin e Raportit të Auditit të Brendshëm mbi Auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut për Vitiet 2016-2018' (139.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 22 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës NBG Albania SHA' Të Përthithur Nga Banka Amerikane E Investimeve SH A (144.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 21 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Veneto SHA Të Përthithur Nga Banka ISA SH A' (144.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e zbatimit të buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur 30 qershor 2018' (138.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 19 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të ASD për tremujorin e dytë të mbyllur në 30 qershor 2018' (137.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 18 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Planit për Auditimin e Brendshëm të ASD Për Vitin Financiar 2018 Nga Subjekti PWC Audit Sh P K' (143.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 17 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD Për Tre Mujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2018' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 16 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Pasqyrave Financiare të FNJ për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars' (141.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 15 Dt 31.05.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2018' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 14 Dt 31.05.2018 'Mbi miratimin e Planit Strategjik të ASD për vitet 2018-2020' (144.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SABNJ në ASD Për Vitin 2017' (139.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SFI në ASD për vitin 2017' (139.1 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr. 10 Dt 12.04.2018 'Mbi Miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K për Auditimin e Brendshëm të STI në ASD për Vitin 2017' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 09 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të Procesit të Udhëheqjes në ASD për vitin 2017' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 08 Dt 15.03.2018 'Për sigurimin e shëndetit dhe të jetës për punonjësit e Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave' (63.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 07 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e metodologjisë për shpërndarjen e shpenzimeve për fondin e sigurimit të depozitave në SHKK' (137.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 06 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (139.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 05 dt 15.03.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 04 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017' (137.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 03 Dt 22.02.2018 'Për caktimin e “Deloitte Audit Albania Sh P K ” si Auditues i Jashtëm i ASD për 2017 dhe 2018, 2019, 2020' (140.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 02 Dt 31.01.2018 'Për autorizimin e DP për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e SIRK' (61.6 KiB)

Vendimi i Këshilit Drejtues Nr. 01 Dt. 31.01.2018 'Për Miratimin e Kalendarit të Punës për Vitin 2018 të Këshillit Drejtues të ASD' (145.8 KiB)


 

https://guapcoin.com/slotgopay.html https://www.serverpolo.com/assets/ https://pakistaneconomicnet.com/wp-content/ https://vinztattoo.com/wp-content/uploads/2020/ https://slot.farmasisbg.com/ https://keendexegypt.com/slot-gacor-2023/ http://chhotumaharaj.com/storage/ https://www.theabbeycatering.com/wp-content/slot-gacor/ Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan Situs Slot Gopay