Vendimarrja

2024

2023

31 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 31 Datë 21.12.2023 Për Miratimin E Buxhetit Te Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2024 (141 KiB)

29 Vendim Nr 29 Datë 22.11.2023 I Këshillit Drejtues Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Më 30 Shtator 2023 (141 KiB)

27 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.27 Datë 26.10.2023 Për Miratimin E Raportit Te Auditit Të Brendshëm Të SSKD Për Periudhën 5 Dhjetor 2022 - 22 Shtator 2023 (227 KiB)

26 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 26 Datë 26.10.23 Per Miratimin E Raportit Te Auditit Te Brendshem Te STI Per Periudhen 1 Janar 2023 - 30 Shtator 2023 (227 KiB)

25 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 25 Date 26.10.2023 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Në 30 Shtator 2023. (228 KiB)

24 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 24 Date 26.10.2023 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Në 30 Shtator 2023. (127 KiB)

23 Vendimin Këshillit Drejtues Nr 23 Datë 19.09.2023 Për Disa Shtesa Dhe Ndryshime Në Rregulloren Nr.17 Dt 28.07.2016 Për Politiken E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD Të Ndryshuar (251 KiB)

22 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22 Datë 30.08.2023 Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Në 30 Qershor 2023 (74 KiB)

21 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 21 Date 26.07.2023 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Per Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2023 (228 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Date 26.07.2023 Per Miratimin e Pasqyrave Financiare te Agjencise se Sigurimit te Depozitave per Tremujorin E Dyte Te Mbyllur Ne 30 Qershor 2023 (127 KiB)

19 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.19 Datë 27.06.2023 Për Autorizimin E Komisionit Të Përhershëm Të Vlerësimit Për Fillimin E Procedurave Për Bankat Agjente 2024-2026 (129 KiB)

18 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.18 Datë 27.06.2023 Për Miratimin E Raportit Përmbledhës Të Bashkimit Të Operatorëve Ekonomikë “Deloitte Audit Albania” Sh P K Për 2021-2022 (215 KiB)

17 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.17 Datë 27.06.2023 Për Miratimin E Planit Vjetor Të Auditimit Të Brendshëm Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2023 (119 KiB)

16 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 16, Date 30 Maj 2023 Per Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Tremujorin E Pare Te Mbyllur Ne 31 Mars 2023 (224 KiB)

13 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.13 Datë 27.04.2023 Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Për 3 (tre) Mujorin E Parë Mbyllur Më 31.03.2023 (228 KiB)

14 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 14 Datë 27.04.2023 Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Tremujorin E Mbyllur Më 31 Mars 2023 (230 KiB)

12 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 12 Datë 31.03.2023 Për Dhënien E Autorizimit Paraprak DP Për Fillimin E Negociatave Dhe Hartimin E P-marrëveshjes Së Linjës Së Kredise Me BERZH (142 KiB)

11 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 11 Datë 31.03.2023 “Për Miratimin E “Raportit Të Deloitte Audit Albania” Sh P K Për Sektorin STI (227 KiB)

10 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 10 Datë 31.03.2023 Për Miratimin E “Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2022 (226 KiB)

9 Vendimin i Këshillit Drejtues nr 9 datë 31.03.2023 Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit për vitin financiar të mbyllur më 31 Dhjetor 2022 Doc (207 KiB)

8 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.8 Datë 20.03.2023 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Vitin 2022 (227 KiB)

7 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.7 Datë 20.03.2023 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Vitin 2022 (226 KiB)

6 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 6 Datë 20.03.2023 Për Miratimin E Raportit Vjetor ASD Për Vitin 2022 (224 KiB)

5 Vendim i Këshillit Drejtues nr.5 datë 27.02.2023 Për miratimin e raporti. (206 KiB)

4 Vendim i Këshillit Drejtues nr. 4 datë 27.02.2023 Për miratimin e raport (215 KiB)

3 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.3 Datë 31.01.2023 Për Rinovimin Për Një Periudhë Një Vjeçare Të Kontratave Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Vitin 2023 (123 KiB)

1 Vendim I Këshillit Drejtues Nr.1 Datë 31.01.2023 Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2023 Të Këshillit Drejtues Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave (125 KiB)

2022

39 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 39 Datë 29.12.2022 Për Miratimin E Buxhetit Të ASD Për Vitin 2023 (142 KiB)

38 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 38 Datë 29.12.2022 Për Miratimin E Formatit Standard Të Skedarëve Për Bankat Dhe SHKK-të (144 KiB)

36 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 36 Datë 30.11.2022 Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E çertifkatifikatës Të Sigurimit Të Depozitave Të Bankës Alpha Albania SH (145 KiB)

35 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 35 Datë 24.11.2022 Mbi Emërimin E Z Donald Duraj Në Detyrën E Kryetarit Të Këshillit Drejtues. (171 KiB)

34 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 34 Datë 24.11.2022 Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Trete Te Mbyllur Më 30 Shtator. (172 KiB)

33 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 33 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Shpërblimit Suplementar Të DP Periudha Prill 2022 - Shtator 2022 (214 KiB)

32 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 32 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Buxhetin E Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2022 (145 KiB)

31 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 31 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Planit Të Vazhdimësisë Së Veprimtarisë Së Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave (140 KiB)

30 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 30 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Më 30 Shtator 2022 (227 KiB)

29 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 29 Datë 31.10.2022 Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Tretë Të Mbyllur Më 30 Shtator 2022 (204 KiB)

28 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 28, Datë 27.09.2022 Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Për Sektorin Juridik 1.06.2021 - 1.06.2022 (229 KiB)

27 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 27, Datë 27.09.2022 Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Për Sektorin E Marrëdhënieve Me Publikun 1.06.2021 - 1.06.2022 (228 KiB)

26 Vendim Nr 26 Datë 29.08.2022 Mbi Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2022. (145 KiB)

25 Vendim Nr 25 Datë 29.08.2022 Për Propozimin Për Miratim Në Autoritetin Mbikëqyrës Të Disa Shtesave Dhe Ndryshimeve Në Udhëzimin Nr 4188 Datë 1.9.2016 “Për Sigurimin E Depozitave Në SHKK (812 KiB)

24 Vendim Nr 24 Datë 29.08.2022 Për Propozimin Për Miratim Në Autoritetin Mbikëqyrës Të Disa Shtesave Dhe Ndryshimeve Në Udhëzimin Nr 3241, Datë 18.12.2014 Për Sigurimin E Depozitave Në Banka (611 KiB)

23 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 23 Datë 25.07.2022 Miratimi I Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Periudhën E Mbyllur Më 30 Qershor 2022. (259 KiB)

22 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22, Datë 25.07.2022 Miratimi I Pasqyrave Financiare Për Periudhën E Mbyllur Më 30 Qershor 2022. (249 KiB)

21 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 21 Datë 30.05.2022 Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Vendimin Qarkullues Të Këshillit Drejtues Nr.13 Datë 09.04.2021 (230 KiB)

20 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 20 Datë 30.05.2022 Për Miratimin E Vlerësimit Të Rrezikut Dhe Planit Vjetor Të Auditimit Të Brendshëm Për Vitin 2022 (144 KiB)

19 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 19 Datë 30.05.2022 Për Miratimin E Raportit Të Realizimit Të Buxhetit Për Tremujorin E Mbyllur Më 31 Mars 2022 (145 KiB)

17. Vendim i Këshillit Drejtues nr.17, datë 27.04.2022 Mbi Autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për fillimin e procedurave të mirëmbajtjes së SIRK (176 KiB)

16. Vendim i Këshillit Drejtues nr.16, datë 27.04.2022 Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për 3 mujorin e mbyllur 31 Mars 2022 (235 KiB)

15. Vendim i Këshillit Drejtues nr.15, datë 27.04.2022 Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare për 3 mujorin e parë mbyllur më 31.03.2022 Doc (233 KiB)

14. Vendim i Këshillit Drejtues nr 14, datë 28.03.2022 për Miratimin e Raportit për Veprimtarinë e Investimit të FNJ (235 KiB)

13. Vendim i Këshillit Drejtues nr 13, datë 28.03.2022 për miratimin e Raportit Vjetor të Buxhetit të ASD për Vitin 2021 (235 KiB)

12. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 12, datë 28.03.2022 mbi miratimin e Raportit Vjetor të ASD-së për Vitin 2021 (235 KiB)

11. Vendim Qarkullues i Këshillit Drejtues nr. 11, datë 08.03.2022 për Miratimin e Pasqyrave Financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për Vitin 2021 (237 KiB)

10. Vendim Qarkullues i Këshillit Drejtues nr. 10, datë 08.03.2022 për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për Vitin 2021 (236 KiB)

9 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 9, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SFI Për Periudhën Janar - Shtator 2021' (236 KiB)

8 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 8, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SAR Për Periudhën Janar - Shtator 2021' (236 KiB)

7 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 7, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SSKD Për Periudhën Janar - Nëntor 2021 (237 KiB)

5 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 5, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Kontratës REPO Ndërmjet ASD Dhe BSH' (234 KiB)

6 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 6, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E STI Për Vitin 2021' (237 KiB)

4 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 4 Datë 31.01.2022 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Vendimin E Këshillit Drejtues Nr 19, Datë 29.08.2013 Të Ndryshuar' (242 KiB)

3. Vendim I Këshillit Drejtues Nr. 3 Datë 31.01.2022 'Për Rinovimin E Kontratave Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Vitin 2022' (234 KiB)

2. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 2, datë 31.01.2022 për Miratimin e Kalendarit të Punës të Këshillit Drejtues për Vitin 2022 (233 KiB)

2021


36 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 36, Dt 21.12.2021 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2022' Doc (303 KiB)

35 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt.07.12.2021 'Për Caktimin E Shoqërisë Grant Thornton Sh P K Si Auditues I Jashtëm I ASD Per 2021 Me Te Drejte Rinovimi 2022 2024 (237 KiB)

34 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 34 Dt.26.11.2021 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr 225, Datë 17.10.2008 Për Miratimin E Udhëzimit “Për Procedurat E Realizimit Të Prokurimeve Në ASD' (235 KiB)

33 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.26.11.2021 'Per Miratimin E Raportit Te Zbatimit Te Buxhetit Per Tremujorin 3 Te Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234 KiB)

31 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 17, Datë 28.07.2016, Te Ndryshuar' (252 KiB)

30 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin Trete E Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234 KiB)

29 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin Trete E Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234 KiB)

28 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Një Shtese Në VKD Nr 19, Datë 29.08.2013 “Për Miratimin E Strukturës Organiza (238 KiB)

27 Vendim i Këshillit Drejtues nr. 27, dt. 23.09.2021 'Për miratimin e disa ndryshimeve në VKD nr. 2, datë 29.01.2021' (253 KiB)

26. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 26, dt. 23.09.2021 'Për miratimin e raportit për zbatimin e buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2021' (234 KiB)

25 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.05.08.2021 'Per Anetaresimin Ne Skemen E Sigurimit Te Depozitave Dhe Dhënien E Certifikates SHK (236 KiB)

24 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Planit Strategjik Për Auditimin E Brendshëm Të ASD 2021 – 2024 Dhe Të Planit (240 KiB)

23 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 23 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 20 (234 KiB)

22 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 22 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 20 (234 KiB)

21 Vendim Qarkulles i Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.04.06.2021 'Për Miratimin e Marrëveshjes së Huasë Ndërmjet ASD dhe BERZH për Linjën e Kredisë së Disponueshme për ASD' (244 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.27.05.2021 'Për dhënien e vërtetimit për plotësimin e kërkesave ligjore dhe nënligjore lidhur me sigurimin e depozitave Shoqërisë së kursim – kreditit “RRUSHKULL ONE” (236 KiB)

19 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.27.05.2021 'Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit përmbledhës të PricewaterhouseCoopers Consulting sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020" (236 KiB)

18 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.27.05.2021 'Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit vlerësues të PricewaterhouseCoopers Consulting sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Planit Strategjik 2018 – 2020 të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave” (236 KiB)

17 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.27.05.2021 'Për Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Per Tremujorin E Pare Te Mbyllur Me 31 Mars 2021' (234 KiB)

15 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars' (237 KiB)

14 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars' (236 KiB)

13 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.09.04.2021 'Per Caktimin Bashkimit Te Operatoreve Ekonomike Deloitte Audit Albania Dhe Deloitte Albania Si AB Te ASD' (241 KiB)

12 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.31.03.2021 'Per Autorizimin E DP Per Fillimin E Procedurave Per Perzgjedhjen E Subjektit Mbeshte (67 KiB)

11 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.31.03.2021 'Per Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SSKD Per Vitin 2020' (242 KiB)

10 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.31.03.2021 'Per Miratimin E Raportit Te Zbatimit Te Buxhetit Per Vitin Financiar Te Mbyllur Me 3 (234 KiB)

09 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.26.02.2021 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PWC Consulting Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI, Për Vitin 2020”' (242 KiB)

08 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E E Raportit Per Aktivitetin Investues Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2020' (242 KiB)

07 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2020' (242 KiB)

06 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2020' (242 KiB)

05 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Planit Strategjik Te Agjencise Per Vitet 2021-2023' (236 KiB)

04 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Raportit Vjetor Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2020' (236 KiB)

03 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 03, Datë 11.02.2021 Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit FAST CREDIT ALBANIA Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depoz (237 KiB)

02 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt.29.01.2021 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Së Auditit Te J (234 KiB)

01 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt.29.01.2021 'Per Miratimin E Kalendarit Te Punes Te Keshilit Drejtues Te ASD Per Vitin 2021' (234 KiB)

2020


39 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt.15.12.2020 'Mbi Perzgjedhjen E Bankave Agjente Ne Listen Paraprake Per Kryerjen E Procesit Te Kompensimit' (241 KiB)

38 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt.15.12.2020 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2021' (235 KiB)

37 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt.27.11.2020 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në VKD Nr.19, Datë 29.08.2013, I Ndryshuar (142 KiB)

36 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt.27.11.2020 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të Specia (139 KiB)

35 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt.27.11.2020 'Per Dhënien E Vërtetimit Për Plotësimin E Kërkesave Ligj Dhe Nënligj SHKK Fast Cred (142 KiB)

34 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 34 Dt.27.11.2020 'Mbi Miratimin E “Rregullores Për Hartimin, Miratimin Dhe Zbatimin E Buxhetit Të ASD (142 KiB)

33 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.30.10.2020 'Mbi Miratimin E Raportit Të PWC Consulting Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI (140 KiB)

32 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.30.10.2020 'Mbi Një Ndryshim Në VKD Nr 14, Datë 30.4.2020 'Për Caktimin E “PWC Audit Sh P K ” (151 KiB)

31 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt.30.10.2020 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr 311, Datë 29.04.2011 Dhe VKD Nr 312, Datë 29.04.2011' (145 KiB)

29 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin III Të Mbyllur Në 30 Shtator 2020' (139 KiB)

28 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 28 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për 3mujorin E III Mbyllur Më 30 Shtator 2020'-1 (235 KiB)

27 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 27 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për 3mujorin E III Mbyllur Më 30 Shtator 2020'-1 (234 KiB)

26 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.30.09.2020 'Mbi Miratimin E Strategjisë Të Zhvillimit Dhe Të Menaxhimit Të Burimeve Njerëzore Në ASD' (145 KiB)

25 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.27.08.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin II Të Mbyllur 30 Qershor 2020' (139 KiB)

24 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 24 Dt.30.07.2020 'Për Dhënien E Autorizimit DP Për Fillimin E Negociatave Dhe Hartimin E P Marrëveshjes Së Linjës Së Kredisë BERZH' (143 KiB)

23 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 23 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (140 KiB)

22 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139 KiB)

21 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 21 Dt.25.06.2020 'Për Miratimin E Planit Strategjik Dhe Vjetor Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2020' (144 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.25.06.2020 'Për Autorizimin E KPV Për Fillimin E Procedurave Për Përzgjedhjen E Bankave Agjente Në Listën Paraprake' (138 KiB)

19 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.25.06.2020 'Mbi Propozimin Në AM Të Emërimit Të Z Genci Mamani Në Detyrën E Drejtorit Të Përgjithshëm Të ASD' (137 KiB)

18 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Trajtimin E Ankesave Në ASD, Në Rast Ngjarjeje Sigurimi' (142 KiB)

17 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin I Të Mbyllur Në 31 Mars 2020' (139 KiB)

16 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Kartën E Auditimit Të Brendshëm Në Agjencinë E Sigurimit Të Depozitave' (141 KiB)

14 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2020 'Për Caktimin E Shoqërisë “Pwc Audit Sh P K ” Si Auditues I Brendshëm I ASD Për Vitin Financiar 2020' (142 KiB)

13 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (140 KiB)

12 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr.12 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (139 KiB)

11 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 11 Dt.08.04.2020 'Për Trajtimin E Përkohshëm Të Diferencuar Financiar Të Anëtarëve Të KD Dhe DP Gjatë Periudhës Së Epidemisë' (144 KiB)

10 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 10 Dt.30.03.2020 'Për Miratimin E Raportit Të Ecurisë Së Punës Të Auditit Të Brendshëm Të ASD Për Periudhën 2017 2019' (139 KiB)

09 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 09 Dt.30.03.2020 'Për Miratimin E Raportit Të Realizimit Të Buxhetit Të ASD Për Vitin 2019' (139 KiB)

08 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 08 Dt.21.02.2020 'Mbi Propozimin Për Miratim Në BSH Në Funksionin E ANJ, Të Politikës Së Administrimit Të Mjeteve Financiare Të FNJ' (151 KiB)

07 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 07 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (140 KiB)

06 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 06 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (140 KiB)

05 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 05 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (140 KiB)

04 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 04 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (138 KiB)

03 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 14.02.2020 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 38, Datë 20.12.2019 “Mbi Miratimin E Termave Të Referencës Të AB Të ASD 2020,' (167 KiB)

02 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 02 Dt 30.01.2020 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (140 KiB)

01 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 30.01.2020 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2020 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (137 KiB)

2019


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt 20.12.2019 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2019' (140 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt 20.12.2019 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të ASD Për Vitin Financiar 2020 ' (138 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt 20.12.2019 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2020' (138 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt 27.11.2019 'Mbi Shqyrimin Dhe Mratimin E Raportit Te PwC Per Auditimin E STI Per Vitin 2019 (64 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt 27.11.2019 'Per Miratimin E Raportit Per Realizimin E Buxhetit Te ASD Per Tremujorin E 3 Te Vitit 2019 (61 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (139 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues nr. 31 dt. 24.09.2019 "Për autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes të kujdestarisë së titujve në monedhë të huaj me Raiffeisen Bank International AG" (140 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Nr 25 2019 Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI' (140 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.29.08.2019 'Mbi Përdorimin E Aseteve Të Teknologjisë Së Informacionit Dhe Sigurinë E Informacionit Në ASD”' (140 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Për Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2019”' (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 27 Dt.18.07.2019 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr.183, Datë 28.09.2007 “Për Miratimin E Manualit Të Operacioneve Monetare Për SAMFSH”' (141 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.18.07.2019 'Për Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SMP 2019” ' (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019' (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019” ' (139 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues nr 23 dt 12 07 2019 'Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SH A të përthith (144 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.19.06.2019 'Mbi Nxjerrjen Jashtë Përdorimit Të “VW Passat”, Nr Shasië WVWZZZ3BZ4P158011, Nëpërmjet Shitjes Me Ankand Tërësor” ' (207 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.19.06.2019 'Për Perjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Së Kreditit Të Shqipërisë' (143 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.30.05.2019 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (155 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Tremujori I Pare I Mbyllur Me 31 Mars 2019' (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Te ASD Per Vitin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2019 'Mbi Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depozitave Bankes Me Emrin E Ndryshuar Banka OTP Albania SHA' (141 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.28.03.2019 'Për Disa Ndryshime Ne Rregulloren Per Administrimin E Rreziqeve Ne Agjencine E Sigurimit Te Depozitave' (186 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregulloren Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (175 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Planit Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2019 Nga Subjekti PwC Audit Sh P K ' (140 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.28.03.2019 '“Mbi Miratimin E Raportit Të Pwc Audit Sh P K Per Sektorin SABNJ Per Vitin 2018' (142 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI Për Vitin 2018”' (142 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2018”' (142 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.28.03.2019 “Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2018' (140 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (138 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2018' (142 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2018' (142 KiB)

Vendimi I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 13.02.2019 'Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit “Tirana Invest Kredit 2000” Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E ' (205 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt 24.01.2019 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (139 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 24.01.2019 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2019 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (138 KiB)


2018


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt 18.12.2018 'Mbi Rishikimin E Jetës Së Dobishme Të Disa Aktiveve Afatgjata Jomateriale Ne ASD' (146 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregullore 'Për Administrimin E Aktiveve Ne ASD' (153 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (155 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt 18.12.2018 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të ASD Per Vitin 2019' (137 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 28 Dt 31.10.2018 'Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (138 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 27 dt 31.10.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (138 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 26 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr 25 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e njësive organizative të ASD' (152 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 24 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Statutit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave' (138 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 23 Dt 28.09.2018 'Për Miratimin e Raportit të Auditit të Brendshëm mbi Auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut për Vitiet 2016-2018' (139 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 22 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës NBG Albania SHA' Të Përthithur Nga Banka Amerikane E Investimeve SH A (145 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 21 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Veneto SHA Të Përthithur Nga Banka ISA SH A' (144 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e zbatimit të buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur 30 qershor 2018' (139 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 19 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të ASD për tremujorin e dytë të mbyllur në 30 qershor 2018' (137 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 18 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Planit për Auditimin e Brendshëm të ASD Për Vitin Financiar 2018 Nga Subjekti PWC Audit Sh P K' (144 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 17 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD Për Tre Mujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2018' (140 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 16 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Pasqyrave Financiare të FNJ për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars' (141 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 15 Dt 31.05.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2018' (140 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 14 Dt 31.05.2018 'Mbi miratimin e Planit Strategjik të ASD për vitet 2018-2020' (145 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SABNJ në ASD Për Vitin 2017' (139 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SFI në ASD për vitin 2017' (139 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr. 10 Dt 12.04.2018 'Mbi Miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K për Auditimin e Brendshëm të STI në ASD për Vitin 2017' (140 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 09 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të Procesit të Udhëheqjes në ASD për vitin 2017' (140 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 08 Dt 15.03.2018 'Për sigurimin e shëndetit dhe të jetës për punonjësit e Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave' (64 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 07 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e metodologjisë për shpërndarjen e shpenzimeve për fondin e sigurimit të depozitave në SHKK' (137 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 06 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (139 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 05 dt 15.03.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (137 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 04 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017' (137 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 03 Dt 22.02.2018 'Për caktimin e “Deloitte Audit Albania Sh P K ” si Auditues i Jashtëm i ASD për 2017 dhe 2018, 2019, 2020' (141 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 02 Dt 31.01.2018 'Për autorizimin e DP për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e SIRK' (62 KiB)

Vendimi i Këshilit Drejtues Nr. 01 Dt. 31.01.2018 'Për Miratimin e Kalendarit të Punës për Vitin 2018 të Këshillit Drejtues të ASD' (146 KiB)