Vendimarrja

 

2020


Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 25 Dt.27.08.2020 Për Miratimin e Raportit Për Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin II Të Mbyllur Në 30 Qershor 2020 (139.2 KiB)

Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 23 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139.5 KiB)

Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139.0 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Trajtimin E Ankesave Në ASD, Në Rast Ngjarjeje Sigurimi' (141.5 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin I Të Mbyllur Në 31 Mars 2020' (139.4 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Kartën E Auditimit Të Brendshëm Në Agjencinë E Sigurimit Të Depozitave' (140.6 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2020 'Për Caktimin E Shoqërisë “Pwc Audit Sh P K ” Si Auditues I Brendshëm I ASD Për Vitin Financiar 2020' (142.2 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (140.0 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (139.5 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.08.04.2020 'Per Trajtimin E Perkohshem Te Diferencuar Financiar Te Anetareve Te KD Dhe Dhe DP G (144.3 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.30.03.2020 'Per Miratimin E Raportit Te Ecurise Se Punes Te Auditit Te Brendshëm Te ASD Për Per (139.4 KiB)

Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.30.03.2020 'Per Miratimin E Raportit Te Realizimit Te Buxhetit Te ASD Per Vitin 2019' (139.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 21 Dt.25.06.2020 'Për Miratimin E Planit Strategjik Dhe Vjetor Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2020' (1.1 MiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.25.06.2020 'Për Autorizimin E KPV Për Fillimin E Procedurave Për Përzgjedhjen E Bankave Agjente Në Listën Paraprake (137.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.25.06.2020 'Mbi Propozimin Në AM Të Emërimit Të Z. Genci Mamani Në Detyrën E Drejtorit Të Pergjithshëm Të ASD (136.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.21.02.2020 'Mbi Propozimin Për Miratim Në BSH Në Funksionin E ANJ, Të Politikës Së Administrimit Të Mjeteve Financiare Të FNJ' (150.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (139.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.21.02.2020 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2019' (140.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.21.02.2020 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2019' (140.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (137.6 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 03 Dt 14.02.2020 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 38, Datë 20.12.2019 “Mbi Miratimin E Termave Të Referencës Të AB Të ASD 2020,' (167.1 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 02 Dt 30.01.2020 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (139.7 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 01 Dt 30.01.2020 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2020 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (137.2 KiB)

2019


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt 20.12.2019 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2019' (139.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt 20.12.2019 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të ASD Për Vitin Financiar 2020 ' (138.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt 20.12.2019 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2020' (137.6 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt 27.11.2019 'Mbi Shqyrimin Dhe Mratimin E Raportit Te PwC Per Auditimin E STI Per Vitin 2019 (64.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt 27.11.2019 'Per Miratimin E Raportit Per Realizimin E Buxhetit Te ASD Per Tremujorin E 3 Te Vitit 2019 (61.5 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (139.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues nr. 31 dt. 24.09.2019 "Për autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes të kujdestarisë së titujve në monedhë të huaj me Raiffeisen Bank International AG" (140.5 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Nr 25 2019 Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI' (140.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.29.08.2019 'Mbi Përdorimin E Aseteve Të Teknologjisë Së Informacionit Dhe Sigurinë E Informacionit Në ASD”' (140.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Për Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2019”' (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 27 Dt.18.07.2019 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr.183, Datë 28.09.2007 “Për Miratimin E Manualit Të Operacioneve Monetare Për SAMFSH”' (141.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.18.07.2019 'Për Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SMP 2019” ' (139.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019' (139.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019” ' (139.3 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues nr 23 dt 12 07 2019 'Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SH A të përthith (144.3 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.19.06.2019 'Mbi Nxjerrjen Jashtë Përdorimit Të “VW Passat”, Nr Shasië WVWZZZ3BZ4P158011, Nëpërmjet Shitjes Me Ankand Tërësor” ' (206.5 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.19.06.2019 'Për Perjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Së Kreditit Të Shqipërisë' (143.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.30.05.2019 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (154.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Tremujori I Pare I Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Te ASD Per Vitin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (139.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2019 'Mbi Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depozitave Bankes Me Emrin E Ndryshuar Banka OTP Albania SHA' (141.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.28.03.2019 'Për Disa Ndryshime Ne Rregulloren Per Administrimin E Rreziqeve Ne Agjencine E Sigurimit Te Depozitave' (185.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregulloren Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (174.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Planit Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2019 Nga Subjekti PwC Audit Sh P K ' (140.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.28.03.2019 '“Mbi Miratimin E Raportit Të Pwc Audit Sh P K Per Sektorin SABNJ Per Vitin 2018' (141.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI Për Vitin 2018”' (142.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2018”' (141.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.28.03.2019 “Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2018' (140.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2018' (142.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2018' (141.7 KiB)

Vendimi I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 13.02.2019 'Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit “Tirana Invest Kredit 2000” Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E ' (205.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt 24.01.2019 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (138.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 24.01.2019 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2019 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (138.1 KiB)


2018


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt 18.12.2018 'Mbi Rishikimin E Jetës Së Dobishme Të Disa Aktiveve Afatgjata Jomateriale Ne ASD' (145.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregullore 'Për Administrimin E Aktiveve Ne ASD' (153.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (154.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt 18.12.2018 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të ASD Per Vitin 2019' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 28 Dt 31.10.2018 'Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 27 dt 31.10.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 26 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (136.7 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr 25 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e njësive organizative të ASD' (152.2 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 24 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Statutit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave' (137.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 23 Dt 28.09.2018 'Për Miratimin e Raportit të Auditit të Brendshëm mbi Auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut për Vitiet 2016-2018' (139.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 22 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës NBG Albania SHA' Të Përthithur Nga Banka Amerikane E Investimeve SH A (144.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 21 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Veneto SHA Të Përthithur Nga Banka ISA SH A' (144.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e zbatimit të buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur 30 qershor 2018' (138.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 19 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të ASD për tremujorin e dytë të mbyllur në 30 qershor 2018' (137.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 18 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Planit për Auditimin e Brendshëm të ASD Për Vitin Financiar 2018 Nga Subjekti PWC Audit Sh P K' (143.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 17 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD Për Tre Mujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2018' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 16 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Pasqyrave Financiare të FNJ për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars' (141.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 15 Dt 31.05.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2018' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 14 Dt 31.05.2018 'Mbi miratimin e Planit Strategjik të ASD për vitet 2018-2020' (144.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SABNJ në ASD Për Vitin 2017' (139.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SFI në ASD për vitin 2017' (139.1 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr. 10 Dt 12.04.2018 'Mbi Miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K për Auditimin e Brendshëm të STI në ASD për Vitin 2017' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 09 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të Procesit të Udhëheqjes në ASD për vitin 2017' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 08 Dt 15.03.2018 'Për sigurimin e shëndetit dhe të jetës për punonjësit e Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave' (63.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 07 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e metodologjisë për shpërndarjen e shpenzimeve për fondin e sigurimit të depozitave në SHKK' (137.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 06 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (139.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 05 dt 15.03.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 04 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017' (137.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 03 Dt 22.02.2018 'Për caktimin e “Deloitte Audit Albania Sh P K ” si Auditues i Jashtëm i ASD për 2017 dhe 2018, 2019, 2020' (140.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 02 Dt 31.01.2018 'Për autorizimin e DP për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e SIRK' (61.6 KiB)

Vendimi i Këshilit Drejtues Nr. 01 Dt. 31.01.2018 'Për Miratimin e Kalendarit të Punës për Vitin 2018 të Këshillit Drejtues të ASD' (145.8 KiB)