Vendimarrja

2022

9 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 9, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SFI Për Periudhën Janar - Shtator 2021' (235.8 KiB)

8 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 8, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SAR Për Periudhën Janar - Shtator 2021' (235.7 KiB)

7 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 7, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E SSKD Për Periudhën Janar - Nëntor 2021 (236.8 KiB)

6 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 6, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Raportit Të Auditit Të Brendshëm Mbi Auditimin E STI Për Vitin 2021' (236.8 KiB)

5 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 5, Datë 28.02.2022 'Për Miratimin E Kontratës REPO Ndërmjet ASD Dhe BSH' (233.7 KiB)

4 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 4 Datë 31.01.2022 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Vendimin E Këshillit Drejtues Nr 19, Datë 29.08.2013 Të Ndryshuar' (242.1 KiB)

3 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 3 Datë 31.01.2022 'Për Rinovimin E Kontratave Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Vitin 2022' (234.4 KiB)

2. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 2, datë 31.01.2022 për Miratimin e Kalendarit të Punës të Këshillit Drejtues për Vitin 2022 (232.8 KiB)

17. Vendim i Këshillit Drejtues nr.17, datë 27.04.2022 Mbi Autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për fillimin e procedurave të mirëmbajtjes së SIRK (176.1 KiB)

16. Vendim i Këshillit Drejtues nr.16, datë 27.04.2022 Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për 3 mujorin e mbyllur 31 Mars 2022 (234.6 KiB)

15. Vendim i Këshillit Drejtues nr.15, datë 27.04.2022 Mbi Miratimin e Pasqyrave Financiare për 3 mujorin e parë mbyllur më 31.03.2022 Doc (232.8 KiB)

14. Vendim i Këshillit Drejtues nr 14, datë 28.03.2022 për Miratimin e Raportit për Veprimtarinë e Investimit të FNJ (234.9 KiB)

13. Vendim i Këshillit Drejtues nr 13, datë 28.03.2022 për miratimin e Raportit Vjetor të Buxhetit të ASD për Vitin 2021 (234.7 KiB)

12. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 12, datë 28.03.2022 mbi miratimin e Raportit Vjetor të ASD-së për Vitin 2021 (234.8 KiB)

11. Vendim Qarkullues i Këshillit Drejtues nr. 11, datë 08.03.2022 për Miratimin e Pasqyrave Financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për Vitin 2021 (236.7 KiB)

10. Vendim Qarkullues i Këshillit Drejtues nr. 10, datë 08.03.2022 për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për Vitin 2021 (236.4 KiB)

2021


36 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 36, Dt 21.12.2021 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2022' Doc (302.9 KiB)

35 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt.07.12.2021 'Për Caktimin E Shoqërisë Grant Thornton Sh P K Si Auditues I Jashtëm I ASD Per 2021 Me Te Drejte Rinovimi 2022 2024 (236.7 KiB)

34 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 34 Dt.26.11.2021 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr 225, Datë 17.10.2008 Për Miratimin E Udhëzimit “Për Procedurat E Realizimit Të Prokurimeve Në ASD' (235.1 KiB)

33 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.26.11.2021 'Per Miratimin E Raportit Te Zbatimit Te Buxhetit Per Tremujorin 3 Te Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (233.6 KiB)

31 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 17, Datë 28.07.2016, Te Ndryshuar' (251.5 KiB)

30 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin Trete E Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234.1 KiB)

29 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin Trete E Mbyllur Me 30 Shtator 2021' (234.1 KiB)

28 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.28.10.2021 'Për Miratimin E Një Shtese Në VKD Nr 19, Datë 29.08.2013 “Për Miratimin E Strukturës Organiza (237.7 KiB)

27 Vendim i Këshillit Drejtues nr. 27, dt. 23.09.2021 'Për miratimin e disa ndryshimeve në VKD nr. 2, datë 29.01.2021' (252.8 KiB)

26. Vendim i Këshillit Drejtues nr. 26, dt. 23.09.2021 'Për miratimin e raportit për zbatimin e buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur më 30 Qershor 2021' (234.0 KiB)

25 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.05.08.2021 'Per Anetaresimin Ne Skemen E Sigurimit Te Depozitave Dhe Dhënien E Certifikates SHK (236.4 KiB)

24 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Planit Strategjik Për Auditimin E Brendshëm Të ASD 2021 – 2024 Dhe Të Planit (239.8 KiB)

23 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 23 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 20 (234.3 KiB)

22 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 22 Dt 03.08.2021 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 20 (233.9 KiB)

21 Vendim Qarkulles i Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.04.06.2021 'Për Miratimin e Marrëveshjes së Huasë Ndërmjet ASD dhe BERZH për Linjën e Kredisë së Disponueshme për ASD' (244.3 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.27.05.2021 'Për dhënien e vërtetimit për plotësimin e kërkesave ligjore dhe nënligjore lidhur me sigurimin e depozitave Shoqërisë së kursim – kreditit “RRUSHKULL ONE” (236.0 KiB)

19 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.27.05.2021 'Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit përmbledhës të PricewaterhouseCoopers Consulting sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2020" (236.3 KiB)

18 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.27.05.2021 'Mbi shqyrtimin dhe miratimin e raportit vlerësues të PricewaterhouseCoopers Consulting sh.p.k. për auditimin e brendshëm të Planit Strategjik 2018 – 2020 të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave” (236.1 KiB)

17 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.27.05.2021 'Për Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Per Tremujorin E Pare Te Mbyllur Me 31 Mars 2021' (234.1 KiB)

15 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars' (237.4 KiB)

14 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars' (235.9 KiB)

13 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.09.04.2021 'Per Caktimin Bashkimit Te Operatoreve Ekonomike Deloitte Audit Albania Dhe Deloitte Albania Si AB Te ASD' (241.4 KiB)

12 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.31.03.2021 'Per Autorizimin E DP Per Fillimin E Procedurave Per Perzgjedhjen E Subjektit Mbeshte (67.1 KiB)

11 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.31.03.2021 'Per Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SSKD Per Vitin 2020' (241.9 KiB)

10 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.31.03.2021 'Per Miratimin E Raportit Te Zbatimit Te Buxhetit Per Vitin Financiar Te Mbyllur Me 3 (234.3 KiB)

09 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.26.02.2021 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PWC Consulting Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI, Për Vitin 2020”' (242.4 KiB)

08 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E E Raportit Per Aktivitetin Investues Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2020' (241.6 KiB)

07 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2020' (242.2 KiB)

06 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2020' (242.2 KiB)

05 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Planit Strategjik Te Agjencise Per Vitet 2021-2023' (235.8 KiB)

04 Vendim Qarkulles I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.26.02.2021 'Per Miratimin E Raportit Vjetor Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2020' (235.6 KiB)

03 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 03, Datë 11.02.2021 Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit FAST CREDIT ALBANIA Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depoz (237.3 KiB)

02 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt.29.01.2021 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Së Auditit Te J (234.2 KiB)

01 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt.29.01.2021 'Per Miratimin E Kalendarit Te Punes Te Keshilit Drejtues Te ASD Per Vitin 2021' (234.0 KiB)

2020


39 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt.15.12.2020 'Mbi Perzgjedhjen E Bankave Agjente Ne Listen Paraprake Per Kryerjen E Procesit Te Kompensimit' (241.0 KiB)

38 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt.15.12.2020 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2021' (235.2 KiB)

37 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt.27.11.2020 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në VKD Nr.19, Datë 29.08.2013, I Ndryshuar (142.1 KiB)

36 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt.27.11.2020 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të Specia (138.7 KiB)

35 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt.27.11.2020 'Per Dhënien E Vërtetimit Për Plotësimin E Kërkesave Ligj Dhe Nënligj SHKK Fast Cred (141.5 KiB)

34 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 34 Dt.27.11.2020 'Mbi Miratimin E “Rregullores Për Hartimin, Miratimin Dhe Zbatimin E Buxhetit Të ASD (141.9 KiB)

33 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.30.10.2020 'Mbi Miratimin E Raportit Të PWC Consulting Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI (140.0 KiB)

32 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.30.10.2020 'Mbi Një Ndryshim Në VKD Nr 14, Datë 30.4.2020 'Për Caktimin E “PWC Audit Sh P K ” (150.9 KiB)

31 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt.30.10.2020 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr 311, Datë 29.04.2011 Dhe VKD Nr 312, Datë 29.04.2011' (144.7 KiB)

29 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin III Të Mbyllur Në 30 Shtator 2020' (139.1 KiB)

28 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 28 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për 3mujorin E III Mbyllur Më 30 Shtator 2020'-1 (235.4 KiB)

27 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 27 Dt.30.10.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për 3mujorin E III Mbyllur Më 30 Shtator 2020'-1 (234.0 KiB)

26 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.30.09.2020 'Mbi Miratimin E Strategjisë Të Zhvillimit Dhe Të Menaxhimit Të Burimeve Njerëzore Në ASD' (145.1 KiB)

25 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.27.08.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin II Të Mbyllur 30 Qershor 2020' (139.2 KiB)

24 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 24 Dt.30.07.2020 'Për Dhënien E Autorizimit DP Për Fillimin E Negociatave Dhe Hartimin E P Marrëveshjes Së Linjës Së Kredisë BERZH' (142.6 KiB)

23 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 23 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139.5 KiB)

22 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.30.07.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2020' (139.0 KiB)

21 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 21 Dt.25.06.2020 'Për Miratimin E Planit Strategjik Dhe Vjetor Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2020' (143.8 KiB)

20 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.25.06.2020 'Për Autorizimin E KPV Për Fillimin E Procedurave Për Përzgjedhjen E Bankave Agjente Në Listën Paraprake' (137.7 KiB)

19 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 19 Dt.25.06.2020 'Mbi Propozimin Në AM Të Emërimit Të Z Genci Mamani Në Detyrën E Drejtorit Të Përgjithshëm Të ASD' (136.7 KiB)

18 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Trajtimin E Ankesave Në ASD, Në Rast Ngjarjeje Sigurimi' (141.5 KiB)

17 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.28.05.2020 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të ASD Për 3mujorin I Të Mbyllur Në 31 Mars 2020' (139.4 KiB)

16 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E “Rregullores Për Kartën E Auditimit Të Brendshëm Në Agjencinë E Sigurimit Të Depozitave' (140.6 KiB)

14 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.30.04.2020 'Për Caktimin E Shoqërisë “Pwc Audit Sh P K ” Si Auditues I Brendshëm I ASD Për Vitin Financiar 2020' (142.2 KiB)

13 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të FNJ Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (140.0 KiB)

12 Vendim Qarkullues I Keshillit Drejtues Nr.12 Dt.30.04.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2020' (139.5 KiB)

11 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 11 Dt.08.04.2020 'Për Trajtimin E Përkohshëm Të Diferencuar Financiar Të Anëtarëve Të KD Dhe DP Gjatë Periudhës Së Epidemisë' (144.3 KiB)

10 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 10 Dt.30.03.2020 'Për Miratimin E Raportit Të Ecurisë Së Punës Të Auditit Të Brendshëm Të ASD Për Periudhën 2017 2019' (139.4 KiB)

09 Vendim Qarkullues I Këshillit Drejtues Nr 09 Dt.30.03.2020 'Për Miratimin E Raportit Të Realizimit Të Buxhetit Të ASD Për Vitin 2019' (139.1 KiB)

08 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 08 Dt.21.02.2020 'Mbi Propozimin Për Miratim Në BSH Në Funksionin E ANJ, Të Politikës Së Administrimit Të Mjeteve Financiare Të FNJ' (150.7 KiB)

07 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 07 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (139.8 KiB)

06 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 06 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2019' (140.3 KiB)

05 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 05 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (140.2 KiB)

04 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 04 Dt.21.02.2020 'Për Miratimin E Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2019' (137.6 KiB)

03 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 14.02.2020 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në VKD Nr 38, Datë 20.12.2019 “Mbi Miratimin E Termave Të Referencës Të AB Të ASD 2020,' (167.1 KiB)

02 Vendim I Këshillit Drejtues Nr 02 Dt 30.01.2020 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (139.7 KiB)

01 Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 30.01.2020 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2020 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (137.2 KiB)

2019


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 39 Dt 20.12.2019 'Mbi Shqyrtimin Dhe Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2019' (139.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 38 Dt 20.12.2019 'Për Miratimin E Termave Të Referencës Dhe Kritereve Të Përzgjedhjes Të AB Të ASD Për Vitin Financiar 2020 ' (138.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 37 Dt 20.12.2019 'Mbi Miratimin E Buxhetit Te ASD Per Vitin 2020' (137.6 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 36 Dt 27.11.2019 'Mbi Shqyrimin Dhe Mratimin E Raportit Te PwC Per Auditimin E STI Per Vitin 2019 (64.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 35 Dt 27.11.2019 'Per Miratimin E Raportit Per Realizimin E Buxhetit Te ASD Per Tremujorin E 3 Te Vitit 2019 (61.5 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te FNJ Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt.15.10.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 30 Shtator (139.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues nr. 31 dt. 24.09.2019 "Për autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm për nënshkrimin e marrëveshjes të kujdestarisë së titujve në monedhë të huaj me Raiffeisen Bank International AG" (140.5 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Nr 25 2019 Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SFI' (140.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 29 Dt.29.08.2019 'Mbi Përdorimin E Aseteve Të Teknologjisë Së Informacionit Dhe Sigurinë E Informacionit Në ASD”' (140.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 28 Dt.29.08.2019 'Mbi Miratimin E Raportit Për Realizimin E Buxhetit Të ASD Për Tremujorin E Dytë Të Mbyllur Më 30 Qershor 2019”' (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 27 Dt.18.07.2019 'Mbi Shfuqizimin E VKD Nr.183, Datë 28.09.2007 “Për Miratimin E Manualit Të Operacioneve Monetare Për SAMFSH”' (141.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 26 Dt.18.07.2019 'Për Miratimin E Raportit Te PWC Mbi Auditimin E Brendshem Te SMP 2019” ' (139.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 25 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019' (139.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 24 Dt.18.07.2019 'Mbi Miratimin E Pasqyrave Financiare Të ASD Për Tremujorin E Mbyllur 30 Qershor 2019” ' (139.3 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues nr 23 dt 12 07 2019 'Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës të Bankës Ndërkombëtare Tregtare SH A të përthith (144.3 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 22 Dt.19.06.2019 'Mbi Nxjerrjen Jashtë Përdorimit Të “VW Passat”, Nr Shasië WVWZZZ3BZ4P158011, Nëpërmjet Shitjes Me Ankand Tërësor” ' (206.5 KiB)

Vendim I Këshillit Drejtues Nr 21 Dt.19.06.2019 'Për Perjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Së Kreditit Të Shqipërisë' (143.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 20 Dt.30.05.2019 'Për Miratimin E Disa Ndryshimeve Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (154.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 18 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Tremujori I Pare I Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 17 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Zbatimit Te Buxhetit Te ASD Per Vitin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (138.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 16 Dt.30.04.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te ASD Per Tremujorin E Mbyllur Me 31 Mars 2019' (139.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 15 Dt.30.04.2019 'Mbi Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E Depozitave Bankes Me Emrin E Ndryshuar Banka OTP Albania SHA' (141.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 14 Dt.28.03.2019 'Për Disa Ndryshime Ne Rregulloren Per Administrimin E Rreziqeve Ne Agjencine E Sigurimit Te Depozitave' (185.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 13 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregulloren Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (174.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 12 Dt.28.03.2019 'Për Miratimin E Planit Për Auditimin E Brendshëm Të ASD Për Vitin Financiar 2019 Nga Subjekti PwC Audit Sh P K ' (140.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 11 Dt.28.03.2019 '“Mbi Miratimin E Raportit Të Pwc Audit Sh P K Per Sektorin SABNJ Per Vitin 2018' (141.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 10 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të STI Për Vitin 2018”' (142.4 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 09 Dt.28.03.2019 “Mbi Miratimin E Raportit Të PwC Audit Sh P K Për Auditimin E Brendshëm Të SSKD Për Vitin 2018”' (141.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 08 Dt.28.03.2019 “Për Miratimin E Raportit Për Aktivitetin Investues Të Fondit Të Ndërhyrjes Së Jashtëzakonshme Për Vitin 2018' (140.2 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 07 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin E Raportit Mbi Realizimin E Buxhetit Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137.9 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 06 Dt.27.02.2019 'Për Miratimin Raportit Vjetor Të Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave Për Vitin 2018' (137.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 05 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Fondit Te Nderhyrjes Se Jashtezakonshme Per Vitin 2018' (142.0 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 04 Dt.27.02.2019 'Per Miratimin E Pasqyrave Financiare Te Agjencise Se Sigurimit Te Depozitave Per Vitin 2018' (141.7 KiB)

Vendimi I Këshillit Drejtues Nr 03 Dt 13.02.2019 'Për Anëtarësimin E Shoqërisë Së Kursim – Kreditit “Tirana Invest Kredit 2000” Në Skemën E Sigurimit Të Depozitave Dhe Dhënien E Certifikatës Për Sigurimin E ' (205.3 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 02 Dt 24.01.2019 'Mbi Rinovimin E Kontratës Me Bankat Agjente Të Përzgjedhura Në Listën Paraprake Për Procesin E Kompensimit' (138.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 01 Dt 24.01.2019 'Për Miratimin E Kalendarit Të Punës Për Vitin 2019 Te Keshillit Drejtues Te ASD' (138.1 KiB)


2018


Vendim I Keshillit Drejtues Nr 33 Dt 18.12.2018 'Mbi Rishikimin E Jetës Së Dobishme Të Disa Aktiveve Afatgjata Jomateriale Ne ASD' (145.8 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 32 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Shtese Në Rregullore 'Për Administrimin E Aktiveve Ne ASD' (153.1 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 31 Dt 18.12.2018 'Për Miratimin E Një Ndryshimi Në Rregulloren 'Për Politikën E Administrimit Të Mjeteve Financiare Të ASD' (154.7 KiB)

Vendim I Keshillit Drejtues Nr 30 Dt 18.12.2018 'Mbi Miratimin E Buxhetit Të ASD Per Vitin 2019' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 28 Dt 31.10.2018 'Për miratimin e raportit mbi realizimin e buxhetit të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 27 dt 31.10.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (137.8 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 26 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e tretë të mbyllur më 30 Shtator 2018' (136.7 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr 25 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe përgjegjësitë e njësive organizative të ASD' (152.2 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 24 dt 31.10.2018 'Për miratimin e Statutit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave' (137.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 23 Dt 28.09.2018 'Për Miratimin e Raportit të Auditit të Brendshëm mbi Auditimin e Sektorit të Analizës së Riskut për Vitiet 2016-2018' (139.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 22 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës NBG Albania SHA' Të Përthithur Nga Banka Amerikane E Investimeve SH A (144.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 21 Dt. 14.09.2018 'Për Përjashtimin Nga Skema Dhe Revokimin E Certifikatës Të Bankës Veneto SHA Të Përthithur Nga Banka ISA SH A' (144.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e zbatimit të buxhetit për tremujorin e dytë të mbyllur 30 qershor 2018' (138.6 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 19 Dt. 26.07.2018 'Për miratimin e pasqyrave financiare të ASD për tremujorin e dytë të mbyllur në 30 qershor 2018' (137.4 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 18 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Planit për Auditimin e Brendshëm të ASD Për Vitin Financiar 2018 Nga Subjekti PWC Audit Sh P K' (143.7 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr 17 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD Për Tre Mujorin E Parë Të Mbyllur Më 31 Mars 2018' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 16 dt. 31.05.2018 'Për Miratimin e Pasqyrave Financiare të FNJ për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars' (141.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 15 Dt 31.05.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të ASD për tremujorin e parë të mbyllur më 31 Mars 2018' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 14 Dt 31.05.2018 'Mbi miratimin e Planit Strategjik të ASD për vitet 2018-2020' (144.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SABNJ në ASD Për Vitin 2017' (139.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit Të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të SFI në ASD për vitin 2017' (139.1 KiB)

Vendim i Keshillit Drejtues Nr. 10 Dt 12.04.2018 'Mbi Miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K për Auditimin e Brendshëm të STI në ASD për Vitin 2017' (140.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 09 Dt 12.04.2018 'Mbi miratimin e Raportit të PWC Audit Sh P K Për Auditimin e Brendshëm të Procesit të Udhëheqjes në ASD për vitin 2017' (140.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 08 Dt 15.03.2018 'Për sigurimin e shëndetit dhe të jetës për punonjësit e Agjencisë Së Sigurimit Të Depozitave' (63.5 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 07 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e metodologjisë për shpërndarjen e shpenzimeve për fondin e sigurimit të depozitave në SHKK' (137.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 06 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit mbi Realizimin e Buxhetit të ASD për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (139.0 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 05 dt 15.03.2018 'Për miratimin e Pasqyrave Financiare të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2017' (137.3 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 04 Dt 15.03.2018 'Për miratimin e Raportit Vjetor të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për vitin 2017' (137.1 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 03 Dt 22.02.2018 'Për caktimin e “Deloitte Audit Albania Sh P K ” si Auditues i Jashtëm i ASD për 2017 dhe 2018, 2019, 2020' (140.9 KiB)

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 02 Dt 31.01.2018 'Për autorizimin e DP për nisjen e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e SIRK' (61.6 KiB)

Vendimi i Këshilit Drejtues Nr. 01 Dt. 31.01.2018 'Për Miratimin e Kalendarit të Punës për Vitin 2018 të Këshillit Drejtues të ASD' (145.8 KiB)