Shpallje për Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për “Përgatitjen e termave të referencës dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit të shërbimit me objekt “Krijimi faqes së re web të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 16-03-2023

Ky njoftim skadon me: 25-03-2023

Përshkrimi i vendit të punës:

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

AGJENCIA E SIGURIMIT TË DEPOZITAVE

SEKTORI I ADMINISTRATËS DHE BURIMEVE NJERËZORE

 

SHPALLJE

PËR SPECIALIST TË JASHTËM

 

Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall kërkesën për “Specialist të jashtëm pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave për “Përgatitjen e termave të referencës dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit të shërbimit me objekt “Krijimi faqes së re web të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”.

Përmbledhje e shkurtër e punës:

Specialisti i Jashtëm në bashkëpunim me Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun do të kryejë detyrat si më poshtë:

Përgatitjen e termave të referencës dhe specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit të shërbimit me objekt “Krijimi faqes së re web të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”.

Njohuritë, aftësitë dhe eksperienca e kërkuar:

 • Të ketë formim universitar të certifikuar me diplomë (Master Shkencor) në një nga programet e teknologjisë së informacionit/shkencave të natyrës/inxhinierisë elektronike. Kualifikimet, certifikimet e mëtejshme në këto fusha përbëjnë avantazh.
 • Të ketë së paku 5 vite angazhime/eksperiencë pune në institucione publike në pozicione të cilat mbulojnë menaxhimin e informacionit, menaxhimin e të dhënave, informimin dhe publikimin.
 • Të ketë eksperiencë në hartimin e dokumentave, raporteve, analizave që janë në natyrën dhe profilin e informacionit që duhet të publikohet në faqen e re zyrtare të ASD – së.
 • Të ketë aftësi shumë të mira të komunikimit e punës në grup.
 • Të ketë njohje mbi legjslacionin dhe funksionimin e institucioneve publike, të drejtën për informim, mbrojtjen e të dhënave personale dhe sigurië kibernetike, në mënyrë që këto kërkesa të reflektohen në specifikimet teknike.
 • Të ketë aplikuar praktika të ngjashme në ente publike.
 • Të ketë angazhimin dhe aftësitë e duhura për të garantuar shërbime të niveleve të larta, duke përzgjedhur praktika bashkëkohore.
 • Të angazhohet të bashkëpunojë me Sektorin e Marrëdhënieve me Publikun gjatë gjithë periudhës së përcaktuar.

Kandidatët e interesuar duhet të paraqiten pranë ambjenteve të Agjencisë në datë 27.03.2023 ora 10.00 me dokumentacionin e mëposhtëm:

 • Curriculum Vitae
 • Diplomë të shkollës së lart
 • Dëshmi të ndryshme kualifikimi dhe specializimi, në qoftë se ka
 • Punë të ngjashme
 • Deklaratë prezantuese ose vlerësim pune nga punëdhënës të mëparshëm
 • Fotokopje e ID-së.

Kandidati i përzgjedhur do të njoftohet me një njoftim të dytë.

Punësimi i specialistit të jashtëm në Agjenci do të realizohet nëpërmjet lidhjes së një kontrate pune me kohë të pjesshme në përputhje me kushtet e parashikuara në nenin 14 të Kodit të Punës.