Shpallje vend pune për konkurim

Publikuar më: 02-03-2022

Ky njoftim skadon me: 11-03-2022

Përshkrimi i vendit të punës:

Agjencia e Sigurimit të Depozitave për nevoja të plotësimit të vendeve të punës, shpall për konkurim 1 vend të lirë pune, në pozicionin si vijon:

 • “Kryespecialist për çështjet e administratës”, pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave;

Kandidatët që kërkojnë të aplikojnë për konkurim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

Kritere të përgjithshme:

 • Të kenë si rregull shtetësinë shqiptare;
 • Të gëzojnë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të përmbushin kërkesat për llojin dhe nivelin arsimor, si dhe të zotërojnë aftësitë profesionale të domosdoshme për vendin përkatës të punës sipas kritereve të miratuara;
 • Të jenë të aftë për punë;
 • Të mos jenë të dënuar me një vendim gjykate të formës së prerë për kryerjen e një krimi;
 • Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna për shkak të një shkeljeje të rëndë disiplinore;
 • Të angazhohen të respektojnë zbatimin e ligjit “Për Sigurimin e Depozitave”, të ndryshuar, si dhe dispozitat e tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.

 Kritere specifike për pozicionin e punës “Kryespecialist për çështjet e administratës”, pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave:

 • Preferohet të jetë diplomuar në Fakultetin Ekonomik/ Inxhinjerisë/Juridik/Shkenca filologjike;
 • Të ketë jo më pak se 3 vjet eksperiencë pune në nivel administrimi;
 • Aftësi për të kuptuar propozimet dhe vendimet e cdo niveli dhe për ti zbatuar ato;
 • Të ketë aftësi për të kryer me përgjegjësi detyrën në përputhje me aktet ligjore në fuqi;
 • Aftësi komunikuese me shkrim (në hartimin e shkresave zyrtare) e me gojë;
 • Njohuri në përdorimin e programe Word, Excel, Power Point;
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze; njohja e një gjuhe të dytë ndërkombëtare përbën avantazh;
 • Nota mesatare preferohet mbi 8 (tetë);
 • Të ketë aftësi shumë të mira të komunikimit, organizimit dhe punës në grup;
 • Të ketë aftësi për të zhvilluar njohuritë akademike dhe profesionale, të ndjekë ndryshimet dhe përmirësimet e legjislacionit shqiptar që lidhen me fushën e sigurimit të depozitave.
 • Të ketë angazhimin për të përballuar mbingarkesëdhe punë me orar të zgjatur.
 • Të jetë i aftë të kryejë detyra të tjera të caktuara nga eprorët përkatës.

Fushat e njohurive, dhe literatura mbi të cilat do të zhvillohet testimi dhe intervista për pozicionin e punës “Kryespecialist për çështjet e administratës”, pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.

Kandidatët do të testohen në lidhje me:

 • Kodi i Punës së Republikës së Shqipërisë;
 • Ligji Për Sigurimin e Depozitave;
 • Statuti i Agjencisë;
 • Ligji Për prokurimin publik;
 • Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar;
 • “Kodi i Etikës i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”;
 • Rregullore Për punën me dokumentat administrative dhe korrespondencën elektronike në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave;
 • Rregullore Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave;
 • Rregullore Mbi procedurat dhe kriteret e zhvillimit të burimeve njerëzore;
 • Rregullore Mbi kryerjen e praktikës mësimore të studentëve me arsim të lartë pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave;
 • Rregullore “Mbi marrëdhëniet e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave me bashkëpunëtorët e jashtëm”;
 • Udhëzimi “Për strukturën dhe nivelin e pagave bazuar në klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”;
 • Udhëzimi “Për kuotat dhe procedurat e kryerjes së shpenzimeve të nevojshme lidhur me aktivitetet zyrtare të ASD -së”;
 • Udhëzimi “Për shpenzimet e daljes brenda dhe jashte shtetit për shërbim, kualifikim, specializim, etj të personelit të ASD –së”;
 • Udhëzimi “Për shpenzimet për pritjen, përcjelljen dhe trajtimin që u bëhet personaliteteve të shtetit shqiptar dhe delegacioneve të huaja, që vijnë në ASD”;
 • Akteve të tjera nënligjore të Agjencisë të miratuara nga Këshilli Drejtues.

Kandidatët që do të aplikojnë për konkurim duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtme:

 • Curriculum Vitae;
 • Diplomë të shkollës së lartë (sipas kërkesës së vendit përkatës së punës);
 • Listë notash;
 • Dokumenti i Laurimit në gradë shkencore, në qoftë se ka;
 • Dëshmi të ndryshme kualifikimi dhe specializimi;
 • Dëshmi të gjuhëve të huaja;
 • Vërtetim shëndetësor nga Komisioni Mjeko-Ligjor;
 • Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe dëshmi penaliteti, ku të vërtetohet që nuk jeni i dënuar ose në ndjekje penale;
 • Çertifikatë e gjendjes familjare;
 • Të mos jetë i larguar nga puna për masa disiplinore në bazë të ligjit për nëpunësin e shërbimit civil në Republikën e Shqipërisë dhe/ ose Kodit të Punës;
 • Fotografi 2 copë;
 • Fotokopje e ID-së.

Si dhe të paraqiten pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (Rruga Elbasanit, Pall Edil Al It, Nr. 317, Tiranë) për të tërhequr formën e aplikimit, çdo ditë pranë Sektorit të Administratës dhe Burimeve Njerëzore ose mund ta gjejnë atë në link-un e mëposhtëm në faqen tonë zyrtare në internet:

www.asd.gov.al

Konkurimi në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave bëhet në bazë të proçedurave të miratuara nga Këshilli Drejtues i Agjencisë me dy faza:

 1. Në fazën e parë, bëhet përzgjedhja e kandidatëve që do t’i nënshtrohen testimit të mëtejshëm, e cila konsiston në verifikimin nëse dokumentacioni i paraqitur nga çdo kandidat vërteton plotësimin e kërkesave të përgjithshme dhe të kërkesave specifike, të përcaktuara në shpalljen për konkurim. Vetëm kandidatët që plotësojnë këto kërkesa, i nënshtrohen fazave të mëtejshme të konkurimit.
 1. Në fazën e dytë, zhvillohet testimi i kandidatëve në dy etapa:
  1. për zotërimin e gjuhës angleze;
  2. për nivelin e njohurive profesionale.

Në qoftë se rezultati i testimit për zotërimin e gjuhës së huaj është nën nivelin minimal të përcaktuar, kandidati nuk kualifikohet për fazat e mëtejshme të konkurimit.

Dokumentacioni të paraqitet në formë shkresore dhe elektronike me email brenda datës 15.03.2022. Pas kësaj date nuk pranohet asnjë dokument. Data e zhvillimit të fazës së dytë të konkurimit do të caktohet në një njoftim të dytë.

 • Kandidati, i cili dëshiron të konkurrojë, mund të paraqitet çdo ditë pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, për tu njohur me kriteret e vendeve të punës të shpallura për konkurim dhe për të plotësuar kërkesën përkatëse sipas formatit të miratuar nga Agjencia;
 • Dokumentacioni i kërkuar të dorëzohet në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, i mbyllur në zarf me adresën përkatëse dhe të jetë i plotësuar sipas kërkesave të mësipërme, si dhe në formë elektronike në adresën lhado@asd.gov.al

(Dokumentacioni duhet të jetë origjinal ose fotokopje e noterizuar, mosparaqitja e plotë e dokumentacionit sjell skualifikim të kandidatit).