Njoftim i fituesit për procedurën e prokurimit me objekt “Realizim video e animuar informative për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me skemën e sigurimit të depozitave dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”

Publikuar më: 02-10-2015


Autoriteti Kontraktor Agjencia e Sigurimit të Depozitave njofton që për procedurën e prokurimit me objekt “Realizim video e animuar informative për ndërgjegjësimin e publikut lidhur me skemën e sigurimit të depozitave dhe Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”, të shpallur në faqen zyrtare të internetit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave me datë 15.09.2015 shpallet fitues operatori ekonomik i renditur në vend të parë në listën e ofertuesve shoqëria “DDB Albania” Shpk.