Si sigurohet dhe kompensohet një depozitë e përbashkët?

Secili depozitues zotëron pjesë të barabarta në depozitën e përbashkët, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në kontratën e depozitës me bankën. Kompensimi që përfiton secili bashkëpronar, përfshin shumat në depozitë personale (nëse ka), si edhe pjesën që i takon nga depozita e përbashkët, por pa e kaluar limitin e sigurimit deri në 2.500.000 lekë.

ASD
ASD