Çfarë është ASD?

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD) është institucion publik që ushtron veprimtarinë e saj në bazë të ligjit Nr. 53/2014, datë 22 Maj 2014 “Për Sigurimin e Depozitave”.
Misioni i ASD është administrimi i skemës së sigurimit të depozitave me qëllim përmbushjen e objektivave publike të skemës në mbështetje dhe në zbatim të ligjit. Objektivi kryesor i i skemës së sigurimit të depozitave është kompensimi i depozitave të depozituesve në bankat vendase, degët e bankave të huaja dhe shoqëritë e kursim kreditit që zhvillojnë aktivitet në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në mbështetje të objektivit kryesor, dy objektivat dytësorë të skemës janë mbrojtja e interesave të depozituesve dhe kontributi për stabilitetin financiar në vend. ASD-ja siguron dhe kompenson depozitat e sigurueshme të çdo depozituesi * në bankë ose në degën e bankes së huaj në masën 100% por në çdo rast jo më shumë se 2,500,000 Lekë për çdo bankë dhe *në shkk në masën 100% , por në çdo rast jo më shumë se 2,000,000 Lekë.

ASD
ASD