Nëse unë nuk jam i pranishëm në Shqipëri përgjatë periudhës që kryhet kompensimi i depozitave në bankën në të cilën kam depozituar kursimet e mia, si duhet të veproj për të marrë kompensimin deri në nivelin e përcaktuar në ligj?

Me përfundimin e afatit ligjor të procesit të kompensimit, fondi i mbetur i kompensimit për depozitat e siguruara, i përbërë nga shumat e kompensimit që mbeten të pashlyera deri në përfundim të këtij afati, transferohen prej Agjencisë në një llogari të veçantë pranë Autoritetit Mbikëqyrës. Në përputhje me dispozitat e ligjit, afati kohor brenda të cilit depozituesit mund të paraqesin pretendimet e tyre për kompensim pranë Agjencisë është 10 vjet.

ASD
ASD