Nëse nje fëmije ka një llogari kursimi menaxhuar nga një prind/prinderit, a janë depozitat e fëmijës te siguruara dhe te ndara nga depozitat e prindërve të tij / saj?

Depozitat në emër të fëmijëve janë të siguruara nga Agjencia dhe i kompensohen fëmijës. Në përputhje me dispozitat e ligjit për sigurimin e depozitave, pavarësisht se kush e hap apo administron depozitën, sigurohet dhe kompensohet vetëm titullari i depozitës. Pra nëse titullari i depozitës është një i mitur, depozita në pronësi të tij sigurohet në emër të këtij të fundit dhe jo prindit që adminstron llogarinë. Në rast kompensimi, pagesa e shumës për kompensim për të miturin, kryhet nëpërmjet prindit, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të tyre.

ASD
ASD