Për procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e sistemit informatik për raportim dhe kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 11-04-2018


Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall  procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e sistemit informatik për raportim dhe kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave. 

Më poshtë dokumentacioni për të interesuarit:

Deklaratë mbi përmbushjen e specifikiemeve teknike dhe të termave të referencës

Formulari i njoftimit të fituesit

Formulari i ofertës

Formulari për deklarimin e konfliktit të interesit

Ftesë për ofertë

Kriteret e kualifikimit final

Lista e informacionit konfidencial

Njoftim standard për subjektin e skualifikuar

Projekt-kontrata e shërbimit me subjektet mbështetëse

Termat e referencës dhe specifikimet teknike

Udhëzime për subjektet

Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore

Formulari i njoftimit të fituesit