Klasifikimi i vendeve të punës dhe klasave në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Udhëzim nr.1926, datë 25.09.2013 “Për nivelin dhe strukturën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve, të Drejtorit të Përgjithshëm dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”, i ndryshuar

 

Nr.

Vendi i punës

Klasa
1. Drejtor i Pergjithshëm  I
2. Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm  II.1
3. Përgjegjës Sektori, Këshilltar, Koordinator për marrëdheniet me GKSF dhe institucionet ndërkombëtare dhe Sekretar i Këshillit Drejtues, administrator projektesh. II.2
4. Kryespecialist III
5. Specialistë, Sekretarë, Asistent/e ligjor dhe administrativ i Drejtorit të Përgjithshëm. IV
6. Personel ndihmës V

 

 Lidhjet ndërmjet niveleve, klasave dhe kategorive

Niveli

Klasa Kategoria
Nivel i lartë drejtues (niveli i parë) Klasa I         

 

1 2
Nivel i ulët drejtues (niveli i dytë) Klasa II.1   1 2
Nivel i ulët drejtues (niveli i dytë) Klasa II.2   1 2 3 4
Niveli i shërbimit profesional    (niveli i tretë)  Klasa III     1 2 3 4 5 6
Klasa IV 1 2 3 4 5 6 7 8
Niveli i shërbimit të përgjithshëm (niveli i katërt)
Klasa V 1 2 3 4 5 6 7