Klasifikimi i vendeve të punës dhe klasave në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Udhëzim nr.1926, datë 25.09.2013 “Për nivelin dhe strukturën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve, të Drejtorit të Përgjithshëm dhe shpërblimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”, i ndryshuar

 

Nr.

Vendi i punës

Klasa
1.  Drejtor i Pergjithshem I
2. Zëvendës Drejtor i Përgjithshëm II.1
3. Pergjegjes sektori, Këshilltar, Koordinator për marrëdheniet me GKSF dhe institucionet ndërkombëtare, dhe Sekretar i Këshillit Drejtues, administrator projektesh. II.2
4.  Kryespecialist III
5.  Specialistë, Sekretare, Asistent/e ligjor dhe administrativ i Drejtorit të Përgjithshëm. IV
6.  Personel ndihmës V

 

 Lidhjet ndërmjet niveleve, klasave dhe kategorive

 

Niveli

Klasa Kategoria
Nivel i lartë drejtues

(niveli i parë)

Klasa I  

 

1 2
Nivel i ulët drejtues

(niveli i dytë)

Klasa II.1   1 2
Nivel i ulët drejtues

(niveli i dytë)

Klasa II.2   1 2 3 4
Niveli i shërbimit profesional

(niveli i tretë)

Klasa III     1 2 3 4 5 6
Klasa IV 1 2 3 4 5 6 7 8
Niveli i shërbimit të përgjithshëm

(niveli i katërt)

Klasa V 1 2 3 4 5 6 7