Njoftim për dhurim pajisje kompjuterike dhe pajisje zyre të panevojshme

Publikuar më: 17-05-2019


Agjencia e Sigurimit të Depozitave, publikon më poshtë listën e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve të zyrës për dhurim, të cilat nuk janë më të nevojshme për aktivitetin e saj, sipas tabelës së mëposhtme.

Ftohet çdo institucion publik i interesuar të shprehë interesin e tij për përfitimin e këtyre pajisjeve duke dërguar një kërkesë me shkrim pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave ose nëpërmjet postës elektronike në adresat: oshqarri@asd.gov.al; ecanaj@asd.gov.al   

Afati përfundimtar për shprehjen e interesit është data 28.05.2019.

Lista e pajisjeve për dhurim

Nr. Emërtimi  Njësia Sasia  
 
 
1 Monitor HP Compaq LCD Copë 3  
2 Altoparlant desktop Copë 2  
3 Kamera HD  web Copë 2  
4 Tavolinë ngrënie Copë 1