Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.
Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.
Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.
Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.
Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.
Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.
Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Z. Genci Mamani

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.
Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.
Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.
Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

Z. Donald Duraj

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

12/22/2021

Njoftim për shtyp mbi zhvillimin e ushtrimit të simulimit me objekt procesin e kompensimit të depozitave të siguruara.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave zhvilloi në datat 06 dhe 07 dhjetor 2021 një ushtrim  simulimi  me objekt   procesin e kompensimit të depozitave të siguruara.nnAktivitetet kryesore që u  simuluan   në këtë ushtrim  të rradhës  ishin  kryerja e pagesave sipas listë – pagesës së kompensimit të përgatitur nga Agjencia, gatishmëria operacionale dhe proceduriale e  Bankës Agjente  për kryerjen e pagesës së  kompensimit, si edhe raportimi i skedarëve për simulim/kompensim nga një prej bankave anëtare të skemës së sigurimit të depozitave.

Në këtë simulim të rradhës,  ishte e rëndësishme pjesëmarrja aktive e:

 • Bankës së Shqipërisë, në rolin e transferimit të fondeve të Agjencisë në një llogari pranë Bankës Agjente,
 • Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK) në rolin e vëzhguesëve  dhe bashkëpunëtorëve të ngushtë  me të cilin ASD ka nënshkruar një Marrëveshje Bashkëpunimi,
 • Bankës Credins në rolin e Bankës Agjente,
 • Bankës Tirana e përzgjedhur nga Agjencia si Banka që simuloi përgatitjen dhe  raportimin e   listë – pagesës  për kompensim me paraqitjen unike të depozituesve,
 • si dhe subjektit mbështetës që Agjencia ka në dispozicion për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim (SIRK-ut).

Natyrisht, në këtë ushtrim simulimi u përfshinë të gjithë sektorët e Agjencisë, të cilët  përveç roleve sipas  funksioneve përkatëse kryen  edhe role të veçanta të parashikuara në skenarin e simulimit.nnNë mënyrë të përmbledhur ky ushtrim simulimi kishte për qëllim:

 • Testimin e bashkëpunimit me Bankën Agjente të përzgjedhur nga lista paraprake (Banka Credins), për kryerjen e një procesi kompensimi.
 • Testimin e gadishmërisë së bankës së përzgjedhur nga Agjencia për simulimin e përgatitjes dhe raportimit të listë-pagesës për kompensim (Banka Tirana), si dhe kontrolli i cilësisë së listë pagesës së depozituesve.
 • Testimin e bashkëpunimit me Bankën e Shqipërisë, për aktivizimin e llogarisë dhe transferimin e parave pranë Bankës Agjente.
 • Testimin e bashkëpunimit me partnerin IT të Agjencisë.
 • Trajnimin dhe testimin e stafit të Agjencisë, për kryerjen e procesit të kompensimit.
 • Testimin e gadishmërisë teknike, si dhe procedurave operacionale të Agjencisë për një proces kompensimi.

Nga ushtrimi i simulimit rezultoi, që bashkëpunimi me Bankën Agjente Credins, si dhe me bashkëpunëtorët e tjerë ishte i suksesshëm. Për Agjencinë, si dhe për Bankën Agjente, ky simulim ishte mjaft i vlefshëm për rritjen e  gatishmërisë për t’iu përgjigjur me efektivitet situatave të mundshme në një ngjarje sigurimi.

Scroll to Top