Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 19-04-2021


Agjencia e Sigurimit të Depozitave shpall  procedurën për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim.

Më poshtë dokumentacioni për të interesuarit:

1. Ftesë për ofertë për ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes SIRK

2. Udhëzime për subjektet

3. Kriteret e Kualifikimit për Mirëmbajtjen SIRK

4. Terma Reference dhe Specifikime Teknike për Mirëmbajtjen SIRK

5. Formulari-për-deklarimin-e-konfliktit-të-interesit

6. Formulari-i-ofertës

7. Deklaratë-mbi-përmbushjen-e-specifikimeve-teknike-dhe-të-termave-të-referencës-

8. Deklaratë-mbi-gjendjen-gjyqësore

9. Lista-e-informacionit-konfidencial

10. Formulari i njoftimit-standard-për-subjektin-e-skualifikuar

11. Formulari-i-njoftimit-të-fituesit

12. Projektkontrata-e-shërbimit-me-subjektet-mbështetëse