Për fillimin e procedurave për përzgjedhjen e subjektit mbështetës për mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 05-05-2022


Agjencia e Sigurimit të Depozitave fton për të paraqitur ofertë për kryerjen e shërbimit me objekt mirëmbajtjen e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave.

Lutemi gjeni më poshtë dokumentacionin e nevojshëm lidhur me procedurën:

1. Ftese per oferte

2. Udhezime per subjektet

3. Kriteret e kualifikimit

4. Termat e References dhe Specifikimet Teknike

5. Formulari për deklarimin e konfliktit të interesit

6. Formulari i ofertës

7. Deklaratë mbi përmbushjen e Termave të Referencës dhe Specifikimeve Teknike

8. Deklaratë mbi gjendjen gjyqësore

9. Lista e informacionit konfidencial

10. Njoftim standard për subjektin e skualifikuar

11. Njoftim standard për subjektin e shpallur fitues

12. Projektkontrata e shërbimit me subjektet mbështetëse