Njoftim për shpalljen fitues të subjektit Communication Progress sh.p.k. për shërbimin e mirëmbajtjes të Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave

Publikuar më: 30-05-2022