Njoftim për shpalljen e fituesit të procedurës së prokurimit me objekt “Implementimi i ndryshimeve në Sistemin Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”

Publikuar më: 04-10-2016