Mbi prezantimin në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë të Raportit Vjetor për vitin 2022.

Publikuar më: 08-06-2023


Në përputhje me përcaktimet e Ligjit nr. 53/2014, “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar dhe Manualin e Monitorimit Vjetor dhe Periodik miratuar me Vendimin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë nr. 134/2018, datë 20.12.2018, Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë prezantoi në Seancën e Kuvendit të datës 8.6.2023, Raportin Vjetor për veprimtarinë e Agjencisë për vitin 2022.