Mbi miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim-kreditit

Publikuar më: 31-10-2016


Në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë nr. 198, datë 27.10.2016, është publikuar Vendimi i Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave nr. 26, datë 17.10.2016 “Për miratimin e formatit standart të të dhënave për bankat dhe shoqëritë e kursim-kreditit”.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në Fletore Zyrtare, më datë 11 nëntor 2016.

Për-miratimin-e-formatit-standart-të-të-dhënave-për-bankat-dhe-shoqëritë-e-kursim-kreditit