Ftesë për negociata

Publikuar më: 23-09-2021


Në mbështetje të ligjit “Për Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar si dhe të VKM nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin e bashkëpunimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar, dhe për kontratat, për kohë transmetimi nga organet e administratës shtetërore”, ASD kërkon të realizojë prodhimin e një video informative, sipas kritereve të përcaktuara në vijim:

Ftesa për negociata