Agjencia e Sigurimit të Depozitave pret në një vizitë pune Fondin e Sigurimit të Depozitave të Kosovës

Data e fillimit: 31/10/2019
Data e mbarimit 31/10/2019
Vendndodhja: Tiranë

Pershkrimi:

Në vijim të bashkëpunimit të konsoliduar mes Agjencisë së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe Fondit të Sigurimit të Depozitave të Kosovës (FSDK), u zhvillua një takim pune mes Znj. Arijeta Neziraj Elshani, Drejtore e Përgjithshme e  FSDK dhe Z. Genci Mamani, Drejtor i Përgjithshëm i ASD si dhe stafeve respektive.

Takimi kishte për qëllim shkëmbimin e eksperiencave lidhur me çështje që kanë të bëjnë me auditimin e brendshëm, implementimin e udhëzimeve EBA për primet me bazë risku dhe për “stress testing”, verifikimin e bankave anëtare të skemës (saktësia e të dhënave për përllogaritjen e primit) si dhe auditimin e jashtëm të software-it të përllogaritjes së primit.

Në përfundim të takimit, drejtuesit e institucioneve shprehën konsideratat dhe vlerësimin e tyre mbi bashkëpunimin ndërinstitucional duke shpresuar në vijueshmërinë e tij dhe në të ardhmen. 

 

ASD-FSDK

Image 1 of 2