Verifikimi

 

Agjencia kryen verifikime në të gjitha bankat të paktën një herë në vit, për çështjet e mëposhtme:

  • Saktësia e llogaritjes së primit të sigurimit/metodologjia e përdorur nga banka
  • Gatishmëria e sistemit informatik të bankës
  • Saktësia e mbajtjes në sistem të të dhënave të depozituesit dhe depozitës
  • Ndërgjegjësimi dhe informimi i publikut
  • Njohuritë e punonjësit të bankës për ligjin “Për sigurimin e depozitave”
  • Raportet e kontrollittë brendshëm, me fokus zbatimi i kërkesave të ligjit “Për sigurimin e depozitave”, etj..