Si i administron ASD fondet dhe burimet e saj financiare?

Agjencia i administron mjetet e saj financiare në përputhje me dispozitat e Ligjit Për Sigurimin e Depozitave dhe me qëllim krijimin e një fondi të shëndetshëm që garanton përmbushjen në çdo kohë të detyrimeve ndaj depozituesve. Administrimi i mjeteve financiare kryhet në përputhje me parimet e likuiditetit, sigurisë dhe normës së kthimit. Aktualisht, mjetet financiare të Agjencisë investohen vetëm në tituj borxhi, të emetuar nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe tituj borxhi, të emetuar nga qeveritë e shteteve më të shëndetshme financiarisht sot në botë (si prsh. SHBA). Agjencia gjithashtu vendos një pjesë të mjeteve të saj financiare në depozita me interes në Bankën e Shqipërisë.

ASD
ASD