A sigurohen kreditë në SHKK?

ASD siguron vetëm depozitat e anëtarëve në shkk, dhe niveli i mbulimit është 2 000 000 lekë. Kreditë apo çdo veprimtari tjetër e shkk-së nuk sigurohet.

ASD
ASD