Primi shtesë paguhet kur shkelen të gjithë treguesit rregullatorë?

Jo, primi shtesë paguhet sa herë që shkk shkel ose treguesin e mjaftueshmërisë së kapitalit ose treguesin e kredive të këqija. Nëse shkk-ja i kthen treguesit në normë atëherë ajo ndalon së paguari primin shtesë.

ASD
ASD