Nëse unë kam llogari jo vetëm në lekë por edhe në valutë, si do të kompensohem?

Në rast kompensimi, depozita në monedhë të huaj do të konvertohet në lekë me kursin zyrtar të këmbimit të monedhës të shpallur nga BSH në datën e ndërhyrjes në bankë ose/dhe shkk dhe do të kompensohen me ekuivalentin në lekë. Depozitat në lekë dhe në valutë (të konvertuar) do të mblidhen dhe depozituesi do të kompensohet deri në nivelin e mbulimit.

ASD
ASD