Nëse UNE kam x lekë depozitë dhe y detyrime të prapambetura, si do të kompensohem për depozitën?

Në përputhje me dispozitat e ligjit për sigurimin e depozitave, depozituesi do të kompensohet për depozitën e tij, por nëse në ditën e vënies së subjektit anëtar të skemës në likuidim rezulton që depozituesi ka detyrime të papaguara në kohë ndaj subjektit, këto detyrime do të zbriten nga shuma që përfiton depozituesi nga kompensimi.

ASD
ASD