Si mund të informohem më gjatë për aktivitetin dhe funksionin e ASD-së?

ASD-ja informon depozituesit dhe publikun nepermjet kanaleve/mjeteve te komunikimit te cilat jane *Faqja WEB e ASD-se: www.asd.gov.al; *Faqja facebook e ASD-se; * faqja Twiter, *takimeve me personin e kontaktit ne ambjentet e Agjencise.

ASD
ASD