Niveli i mbulimit është për person apo për llogari, për cdo bankë apo për sistem?

ASD siguron dhe kompenson depozitat e sigurueshme të çdo depozituesi a) në cdo bankë në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 2 500 000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës të tyre, të depozituara në këtë bankë; dhe b) në cdo SHKK në masën 100 për qind, por në çdo rast jo më shumë se 2 000 000 (dy milionë) lekë, pavarësisht numrit të depozitave apo llojit të monedhës të tyre, të depozituara në këtë SHKK.

ASD
ASD