A sigurohen të gjithë anëtarët e SHKK-së?

Të gjithë anëtarët që kanë një depozitë në shkk sigurohen. Nga sigurimi përjashtohen anëtarët e Bordit Drejtues apo anëtarët e Komitetit Mbikëqyrës. Nuk sigurohen gjithashtu depozituesit të cilët kanë hapur një depozitë, ose me fonde të përftuara, nëpërmjet veprimtarive të jashtëligjshme.

ASD
ASD