A ka ndonjë mundësi që ASD nuk është në gjendje të paguajë të gjitha depozitat e garantuara? Si vepron ASD per të siguruar fonde për rimbursimin e garantuar te depozitave?

Ligji për sigurimin e depozitave mundëson të gjitha mekanizmat për të garantuar që Agjencia të përmbush të gjitha detyrimet ndaj depozituesve.Për këtë qëllim, Agjencia ka krijuar dhe administron fondin për kompensimin e depozitave. Me qëllim krijimin e një fondi të përshtatshëm kompensimi, Agjencia mbledh nga subjektet anëtare të skemës kontribute fillestar, prime sigurimi periodike, dhe në rast pamjaftueshmëri mund të mbledhe edhe kontribute të veçanta nga këto subjekte. Agjencia administron mjetet financiare me qëllim realizimin e të ardhurave nga investimet, të cilat kontribuojnë në rritjen e fondit për kompensim. Gjithashtu, Agjencia hyn në marrëveshje me institucione financiare ndërkombëtare që mundësojnë fonde shtesë në rast kompensimi të depozituesve. Nëse nevojiten fonde të tjera, Ligji parashikon që Agjencia i siguron ato nga Buxheti i Shtetit në formën e huas, subvencionit ose rritjes së fondit themeltar.

ASD
ASD