A ka përjashtime nga skema e sigurimit të depozitave?

Përjashtimet nga sigurimi i depozitave listohen në nenin 32 të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Per Sigurimin e Depozitave”, i ndryshuar .

ASD
ASD