Formulari i njoftimit të fituesit në procedurën e përzgjedhjes së subjektit mbështetës për ofrimin e shërbimit me objekt “Mirëmbajtja e Sistemit Informatik për Raportim dhe Kompensim në Agjencinë e Sigurimit të Depozitave”

Publikuar më: 12-05-2021