Jetëshkrim Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.

Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.

Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.

Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Curriculum Vitae Mr. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, legal auditor is a member of The Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania (IEKA) since 2008, engagement partner and administrator of the auditing company “ACA MARGJEKA” LLC and a member of the Board of Directors of ASD.

Shkëlzen Margjeka has been a member of the General Members Assembly Meeting of The Institute of Authorized Chartered Auditors of Albania (IEKA) for the period 2012-2021 and Chairman of the Investigation and Discipline Committee of IEKA.

In 1995-1999 he was chairman of the Albanian Independent Student Union.

Shkëlzen Margjeka graduated from the Faculty of Economics, Department of Finance and accounting in 1998, graduated from the postgraduate course Finance-Banking, Faculty of Economics, University of Tirana, year 2000-2001 and in 2012-2014 graduated Master of Science in Finance-Banking, European University of Tirana.

He has continuously completed professional qualifications from local and foreign experts.

Shkëlzen Margjeka from 2000 onwards has worked as a finance director in insurance companies, local and foreign companies, has offer financial and fiscal consulting, has offered audit-accounting services, monitoring and financial controls at the KQZ (Central Election Commission and has prepared act-expertise for  the court and prosecutor’s office).

Jetëshkrim Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.

Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.

Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.

Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Jetëshkrim Znj. Majlinda Demko

Znj. Demko aktualisht është Këshilltare e Ministres së Financave dhe Ekonomisë.

Znj. Demko ka mbaruar studimet e larta në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Eonomik, Dega Financë.

Ka një eksperiencë mbi 30 vjeçare në banka dhe institucione financiare. Ka filluar punë për herë të parë në Bankën e Shtetit Shqiptar (sot BKT) në vitin 1989. Më pas ka vazhduar në Fefad (sot Procredit Bank), Raiffeisen Bank, Raiffeisen Invest, First Investment Bank dhe Final sha.

Znj. Demko ka mbajtur vazhdimisht pozicione të rëndësishme si Drejtore e Departamentit të Kredisë pranë Procredit Bank, Drejtore e Divizionit të Riskut në Raiffeisen Bank, Drejtore Ekzekutive e Raiffeisen Invest dhe Drejtore Ekzekutive dhe një nga aksioneret e Final sha.

Znj. Demko është një eksperte në fushën e menaxhimit të riskut, ka udhëhequr implementimin e Basel II pranë Raiffeisen Bank Shqipëri, dhe disa projekte të tjera të rëndësishme në automatizimin e një numri të madh procesesh për rritjen e efektivitetit dhe efiçensës së kredidhënies.

Gjithashtu znj. Demko ka njohuri të shkëlqyera në analizat financiare, fondet e investimeve, burimet njerëzore, menaxhimin e shoqërive tregtare etj

Është anëtare e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe e Bursës së Energjisë Elektrike ALPEX.

 

 

 

Curriculum Vitae Mr. Donald Duraj

Mr. Donald Duraj was appointed Chairman of the Board of Directors of the Deposit Insurance Agency in 2015.

He has a progressive career of more than 15 years in the banking system, an integral part of which have been quite active and successful achievements within various prestigious local financial institutions and those in the international network such as Austria, Poland, Slovakia, Ukraine and Belarus.

Since 2015, Mr. Duraj holds the position of Chief of Staff of the Governor of the Bank of Albania with the responsibility of advising, assisting, monitoring and coordinating all issues related to the progress and proper functioning of the Governor’s Office and other departments of the Bank of Albania.

From 2010 to 2015 Mr. Duraj was Head of Commercial Organization and Market Development Sector at Societe Generale Bank in Albania playing a key role in the strategic direction, short-term and long-term planning, setting key objectives, coordinating inter-divisional and inter-institutional relations, locally and internationally, with public and private companies, et cetera.

During this period Mr. Duraj has successfully led at least 15 projects, among the most important ones for the Bank, and with a direct impact on the expansion of activity in the local market and with an increase in profitability.

Mr. Duraj worked from 2005 to 2010 at Raiffeisen Bank Albania and Raiffeisen International Austria covering key operational and strategic positions. The most important of them were Head of Individuals Segment, Head of Consumer Credit Products, Project Manager in the “Retail Leadership” Program at Raiffeisen International Austria, etc.

Mr. Duraj has graduated at the Faculty of Economics, Department of Finance, Banking Profile, at the University of Tirana.

 

 

 

Jetëshkrimi

Znj. Nexhmije Çela

Zj. Nexhmije Çela është emëruar anëtare e Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2016. Ajo mban titujt profesionale, “Auditues Ligjor” dhe “Ekspert” në fushën e kontabilitetit e raportimit financiar, të taksave e tatimeve. Ajo e ushtron këtë profesion që nga viti 2000. Aktualisht, zj. Çela është partner drejtues (managing partner) dhe administrator në firmën e kontabilitetit dhe auditimit Crowe AL shpk, e regjistruar në Regjistrin publik të audituesve ligjore në Republikën e Shqipërisë.

Crowe AL shpk është anëtare e rrjetit ndërkombëtar Crowe Horwath International me qendër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili renditet në vendin e tetë në botë.

Zj. Nexhmije Çela, ka përfunduar studimet e larta në vitin 1985, në Fakultetin e Ekonomisë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, ku është diplomuar Financiere e lartë.

Angazhimet e saj profesionale përfshijnë sektorë të ndryshëm të ekonomisë, siç janë entitete shtetërore e publike dhe ndërmarrjet shtetërore e pivate në fusha të tilla si prodhimi e shpërndarja e energjisë, ujësjelles-kanalizimet, ndërtimi, hoteleri-turizmi, edukimi, shërbimet financiare, tregtia etj.

Pas viteve 90-të, zj. Çela ka kryer trajnime të shumta brenda dhe jashtë vendit në fusha të tilla si kontabiliteti dhe raportimi financiar, auditimi, shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e lidhura, taksat dhe tatimet, etj. Në kuadër të kualifikimit të vijueshëm profesional për çdo vit ajo ka realizuar  më shumë se 40 orë trajnime, ku janë aktualizuar njohuritë dhe janë marrë njohuri të reja për shërbime të ndryshme në interes të biznesit dhe në mbrojtje të interesit publik. 

Zj. Çela ka marrë pjesë në disa veprimtari shkencore e profesionale siç janë Konferenca për ristrukturimin e sistemit bankar në Shqipëri, organizuar nga Universiteti Staffordshire UK – EU PHARE programme; Konferenca Ndërkombëtare për Privatizimin, organizuar nga rregullatorët Europian në Amsterdam, Holandë; Konferencat e profesionit kontabël dhe të audituesit në Shqiperi, Francë, Itali, Greqi, etj.;  Kongreset botërore të kontabilistëve në Itali, Malajzi, Turqi, si edhe në shumë aktivitete të tjera profesionale.

Puna e pavarur si audituese ligjore në entitete të ndryshme biznesi, si shoqëritë tregtare vendase dhe të huaja, institucionet financiare, entitetet jo fitim prurëse dhe ato qeveritare, ka bërë të mundur që zj. Çela të akumulojë një eksperiencë të madhe në fushën e raportimit financiar, auditimit, tatim taksave dhe shërbimeve këshilluese për bizneset.

Zj. Çela zotëron njohuri dhe aftësi shumë te mira analizuese për problemet financiare, të tregut të sigurimeve dhe kapitaleve.

Gjatë viteve 2006-2013 ka shërbyer si anetare e Këshillit Drejtues të ASD-së.

Jetëshkrim

Z. Erjon Luçi

Erjon Luçi aktualisht mban postin e Zv. Ministrit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Ai ushtron detyrën e anëtarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave që prej vitit 2014. Më parë, Z. Luçi, ka qenë i angazhuar me Bankën Botërore duke dhënë rekomandime mbi strategjitë dhe politikat dhe duke luajtur një rol kyç në zbatimin e strategjive ekonomike. Ai ka zhvilluar punë të pavarura analitike dhe raporte ekonomike, përfshirë studime rajonale. Nga viti 1999 deri në vitin 2006 Z. Luçi ka punuar në Bankën e Shqipërisë, ku ka shërbyer si anëtar i komiteteve të ndryshme këshillues për Guvernatorin dhe/ose Këshillin Mbikëqyrës mbi formulimin e politikave monetare dhe programimit financiar, përcaktimin e normës së interesit, operacioneve monetare dhe të kursit të këmbimit, politikave fiskale, çështjeve administrative, etj., dhe për tre vjet ka qenë Drejtor i Departamentit të Kërkimit. Që prej vitit 1997, është pjesë e Departamentit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës. Në vitin 1996, Z. Luçi ka shërbyer për më shumë se një vit si Shef i Sektorit Monetar në Njësinë e Makroekonomisë pranë Këshillit të Ministrave. Z. Luçi mban gradën Doktor (Phd) nga Universiteti Stadffordshire në Angli, (1999-2002). Dizertacioni i tij titullohej “Ndërmjetësi Financiar në vendet në Tranzicion me fokus Shqipërinë“. Në po të njëjtin universitet, ai ka marrë gradën Master në Ekonomiks gjatë periudhës 1997-1999. Z. Luçi ka përfunduar studimet e larta në Ekonomiks, pranë Universitetit të Tiranës, ku është vlerësuar me medaljen “Student i Shkëlqyer”.

Jetëshkrimi

Z. Donald Duraj

 

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

Jetëshkrimi

Z. Genci Mamani

 

 

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.

Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.

Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.

Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.

Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

ASD
ASD