Z. Shkëlzen Margjeka

Shkëlzen Margjeka, auditues ligjor është anëtar i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar që nga viti 2008, partner anagzhimi dhe administrator i shoqërisë audituese “ACA MARGJEKA” shpk si dhe anëtar i Këshillit Drejtues të ASD.
Shkëlzen Margjeka ka qënë anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar për përiudhën 2012-2021 si dhe Kryetar i Komitetit të Investigimit dhe Disiplinës të IEKA-s. Në vitin 1995-1999  ka qënë kryetar i Union e Pavarur Studentor Shqiptar.
Shkëlzen Margjeka ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, Dega Finance-Kontabilitet në vitin 1998, ka mbaruar kursin pasuniversitar Financë-Bankë, Fakulteti – Ekonomik, Universiteti i Tiranës, viti 2000-2001 si dhe në vitin 2012-2014 ka mbaruar Master Shkencor në Finance-Banke, Universiteti Europian i Tiranës. Ai ka kryer kualifikime profesionale në vazhdimësi nga eksperte vendas dhe të huaj.
Shkëlzen Margjeka që nga viti 2000 e në vazhdim ka punuar si drejtor finance  në kompani sigurimi, kompani vendase dhe të huaja, ka dhënë konsulence financiare dhe fiskale,  ka ofruar shërbime në auditim-kontabilitet, ka bërë monitorime dhe kontrolle financiare  pranë KQZ, si dhe ka kryer akt-ekspertime në gjykatë dhe prokurori.

Znj. Vasilika Vjero

Zj.Vasilika Vjero ka lindur në qytetin e Tiranës në vitin 1976.
Zj.Vjero është diplomuar në Universiteti i Tiranës,  Fakulteti i Ekonomisë, në degën  Administrim Biznesi në vitin 1998. Në vitin 2003 përfundon një master nga Universiteti i Nebraskës, Lincoln USA, programi Master në Administrimin Publik në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë. Ajo gjithashtu është trajnuar lidhur me çështje të rritjes ekonomike nga Harvard Kennedy School.
Zj.Vjero ka mbajtur poste të larta drejtuese si, Drejtori i Përgjithshëm i Tatimeve, Drejtor i Përgjithshëm i Qendrës Kombëtare të Biznesit, Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Rrugor Shqiptar.  Në karrierën e saj  numëron më shumë se 10 vite eksperiencë pune për Bashkinë e Tiranës në menaxhimin e Administratës Tatimore dhe Departamentit të Planifikimit Strategjik dhe buxheteve vendore, si dhe nje sërë eksperiencash si ekspert financiar me donatorë të huaj. Po ashtu ka shërbyer si ekspert i pavarur fiskal dhe buxhetor për qeverisjen lokale në Shqipëri për një total prej 24  bashkish dhe komunash në të gjithë vendin.
Zj.Vjero zotëron gjuhën angleze dhe atë italiane.

Z. Genci Mamani

Genci Mamani është Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit Drejtues të saj.
Z. Mamani, ka mbaruar studimet në vitin 1991 pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë.
Në vitin 2001 kreu studimet pasuniversitare pranë Universitetit Wisconsin – La Cross për financë – bankë. Në vitin 2012 ka kryer studimet pasuniversitare në nivelin master për Administrim Biznesi pranë International Hellenic University, në Selanik, Greqi.
Karrierën e tij Z. Mamani e ka nisur në vitin 1991 si ekonomist në Bankën e Shtetit. Më pas ka punuar pranë Bankës FEFAD (sot ProCredit Bank), Bankën Italo – Shqiptare  dhe më tej pranë Bankës së Shqipërisë deri në vitin 2015 duke mbajtur poste drejtuese në këto institucione.  Në korrik të vitit 2015 ai mori detyrën e Drejtorit të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Zoti Mamani zotëron gjuhët anglisht dhe italisht.

Z. Donald Duraj

Z. Donald Duraj është emëruar në detyrën e Kryetarit të Këshillit Drejtues të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në vitin 2015. Z. Donald Duraj ka një karrierë progresiste më shumë se 10-vjecare në sistemin bankar, pjesë integrale e së cilës kanë qenë pjesëmarrja mjaft aktive dhe arritjet e suksesshme brenda institucioneve të ndryshme prestigjioze financiare lokale dhe atyre në rrjetin ndërkombëtar si në Austri, Poloni, Sllovaki, Ukrainë e Bjellorusi. Që prej vitit 2015 Z. Duraj mban detyrën e Shefit të Kabinetit të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë me përgjegjësi këshillimi, asistimi, raportimi dhe koordinimi për të gjitha çështjet e lidhura me mbarëvajtjen dhe mirëfunksionimin e Kabinetit por dhe të departamenteve të tjera të Bankës së Shqipërisë. Nga viti 2010 e deri në vitin 2015 Përgjegjës i Sektorit të Organizimit Komercial dhe Zhvillimit të Tregut në Bankën Societe Generale Albania duke luajtur një rol kryesor drejtimin strategjik, planifikimin afat-shkurtër dhe afat-gjatë, përcaktimin e objektivave kryesore, koordinimin e marrëdhënieve ndër-divizionale dhe ndër-institucionale, në nivel lokal dhe ndërkombëtar, me kompani publike dhe private, etj. Gjatë kësaj periudhe Z. Duraj ka drejtuar me sukses të paktën 15 projekte, ndër më të rëndësishmit për Bankën, dhe me një ndikim të drejtpërdrejtë në zgjerimin e aktivitetit në tregun lokal dhe në rritjen e përfitueshmërisë. Z. Duraj ka punuar nga viti 2005 deri në vitin 2010 në Raiffeisen Bank Albania dhe Raiffeisen Intenational Austria duke mbuluar pozicione kyçe të karakterit operacional dhe strategjik. Më të rëndësishmet prej tyre janë si Përgjegjës i Segmentit të Individëve, Përgjegjës i Produkteve i Kredisë Konsumatore, Drejtues i Projekteve në Programin “Retail Leadership” pranë Raiffeisen Intenational Austria, etj. Z. Duraj ka përfunduar studimet e larta në Fakultetin Ekonomik, Dega Financë – Profili Bankë, pranë Universitetit të Tiranës.

Kreu / Per Bankat

Informacione per banka!

Depozitat e individëve të mbajtura në çdo bankë që zhvillon aktivitetin në Shqipëri janë të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD)  në përputhje me ligjin Nr 53/2014 “Për sigurimin e depozitave”.

Bankat e licensuara nga Banka e Shqipërisë për grumbullimin e depozitave, janë subjekte të cilat kryejnë aktivitetin e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe zbatojnë juridiksionin shqiptar. Anëtarësimi i tyre ne skeme është i detyrueshëm.

Si anëtare në skemën e sigurimit të depozitave, bankat që anëtarësohen për herë të parë në skemë paguajnë kontribut fillestar dhe më pas primet vjetore për sigurimin e depozitave të depozituesve të tyre. Në rast se një bankë nuk ka mundësi të paguajë depozitat për arsye të cilat lidhen direkt me gjendjen e saj financiare, ASD-ja i kompenson depozituesit duke përdorur këto kontribute, si dhe fitimet nga investimi i tyre.

Për një kompensim të saktë dhe të shpejtë, në funksion të ruajtjes së stabilitetit të sistemit bankar dhe financiar në vend, është shumë e rëndësishme:

1. Hedhja e saktë e të dhënave për depozituesin dhe depozitën:

Regjistrimi i saktë i të dhënave identifikuese të depozituesit (Emër, mbiemër, numër personal, atësia, datëlindja, numër dokument   identifikimi).
Regjistrimi i saktë i të dhënave kontaktuese të depozituesit (Numër telefoni, adresë banimi, adresë email-i).
Regjistrimi i saktë i të dhënave për depozitën (Numri i llogarisë, shuma, norma e interesit të aplikuar, monedha, titullari i  depozitës, numri i titullarëve të depozitës & përqindja e tyre në depozitë).

2.Ndërgjegjësimi dhe informimi i saktë i depozituesit:

Punonjësi i bankës duhet të ndërgjegjësojë klientët e saj në lidhje me rëndësinë e përditësimit të të dhënave të tij, pas çdo ndryshimi të mundshëm.
Punonjësi i bankës duhet të informojë saktë klientët që:
Kufiri maksimal i sigurimit për çdo individ është 2,500,000 lekë, për çdo bankë të sistemit.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave është institucioni i vetëm që siguron dhe kompenson depozitat e individëve në Republikën e Shqipërisë.
Sigurohen të gjitha depozitat e individëve në bankat që ushtrojnë aktivitetin në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Sigurohen individët që kanë depozita në të gjitha bankat anëtare të skemës së sigurimit, rezidentë apo jo rezidentë/shqiptarë apo të huaj.
Depozituesit që ka më shumë se një depozitë/llogari i mblidhen të gjitha depozitat/llogaritë që ka në një bankë dhe sigurohet e kompensohet deri në 2,500,000 lekë.
Depozitat e përbashkëta ndahen sipas numrit të pronarëve të tyre dhe sigurohet pronari/depozituesi deri në 2,500,000 lekë.
Të gjitha depozitat e individëve në një bankë si në lekë dhe në monedhë të huaj sigurohen. Kompensimi i tyre bëhet në lekë.

Mënyra e përllogaritjes së primit tremujor

Primi për periudhën e marrë si shembull 1 janar 2016 – 31 mars 2016:

Hapi i parë: përllogaritet mesatarja aritmetike e shumës së depozitave të siguruara:

Shënojmë me

  • “MMMdh” – shumën e depozitave të siguruara në lekë për secilën ditë të fundit të çdo muaji të tremujorit të mëparshëm (Tetor, Nëntor, Dhjetor 2015).
  • A – mesatarja aritmetike e shumës së depozitave të siguruara, që janë regjistruar në Bankë për secilën ditë të fundit të çdo muaji të tremujorit të mëparshëm.
Hapi i dytë: llogaritja e shumës së primit të parë tremujor P1 (ku 0,125% është norma e primit tremujor)

A × 0.125 ÷ 100 = P(lekë)

Ky prim paguhet brenda datës 15 janar.
Përllogaritja e shumës të depozitave të siguruara kryhet në përputhje me aneksin 11 “ Vlerësimi i shumës së depozitave të siguruara ” të Udhezimit “Për sigurimin e depozitave në banka”, të cilin e gjeni në seksionin Baza Ligjore .
Vlerësimi i shumës së depozitave të siguruara
Banka, në vlerësimin e shumës së depozitave të siguruara, përcakton depozitat e individëve që janë subjekt i skemës, në përputhje me nenin 3 “Përkufizime” pika 13, 14, 15, nenet 26, 31 32 dhe 33 pika 1, shkronja “a” të ligjit.

Rasti i parë:

Depozituesi ka vetëm një depozitë individuale në lekë:
Në qoftë se kjo depozitë është më e vogël, se 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë, ajo sigurohet e plotë (përfshihet interesi ditor i llogaritur në ditën e vlerësimit të primit);
në qoftë se është më e madhe se 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë, sigurohet pjesa deri në nivelin 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë.


Depozituesi ka disa depozita individuale, të cilat janë në lekë dhe në monedhë të huaj. Depozitat në monedhë të huaj konvertohen në lekë sipas kursit zyrtar të Autoritetit Mbikëqyrës në ditën e vlerësimit, dhe më pas të gjitha depozitat agregohen. Shuma e gjetur nga agregimi, krahasohet me nivelin 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë dhe sigurohet pjesa e depozitës deri në nivelin e mbulimit.


Depozituesi ka disa depozita individuale dhe një ose më shumë depozita të përbashkëta me të drejta të plota. Në këtë rast bashkohen të gjitha depozitat individuale duke shtuar edhe pjesën koresponduese të depozitës të përbashkët, e cila ndahet në pjesë të barabarta midis titullarëve të saj, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe në kushtet e vendosjes së depozitës.

Për konkretizim, në rast se një depozitues ka një depozitë të përbashkët me një të afërmin e tij, një depozitë individuale dhe një tjetër të përbashkët me dy persona të tjerë ose më shumë, atëherë ky depozitues është disponues i gjysmës së shumës së depozitës që ka me të afërmin e tij, i depozitës individuale dhe i një të tretës së depozitës së përbashkët me personat e tjerë, ato bashkohen dhe sigurohet pjesa deri në 2 500 000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë.

Rasti i dytë:

Depozituesi ka depozitë të vendosur si garanci për një person të tretë. Në këtë rast e drejta për sigurim të depozitës i njihet titullarit të depozitës.
Në rast se depozituesi ka edhe depozita të tjera në bankë këto agregohen me depozitën e vendosur si garanci dhe sigurohet pjesa deri në 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë.

Rasti i tretë:

Depozituesi ka depozitë të vendosur me kusht ose me afat në përfitim të një personi të tretë, të drejtat për sigurim të depozitës i njihen titullarit të depozitës deri në plotësimin e afatit ose kushtit përkatës. Në të kundërt, e drejta për sigurim i takon përfituesit të depozitës. Në rastin e depozitës të vendosur në përfitim të një treti pa kusht ose afat, e drejta për sigurimin e depozitës i njihet këtij të fundit. Në rastin e depozitës së vendosur në përfitim të më shumë se një personi të tretë, zbatohen rregullat e parashikuara për depozitat e përbashkëta me të drejta të plota. Në këtë rast zbatohet agregimi dhe sigurohet pjesa deri në 2 500 000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë.

Sistemi qëndror për mbledhje dhe raportim të të dhënave ka si objektiv kryesor qëndërzimin e informacionit elektronik të raportuar në ASD nga Bankat, përllogaritjen e primit vjetor për secilën Bankë dhe kompensimin e shpejtë dhe efektiv në rast zgjidhjeje të një Banke. Ky projekt është mundësuar me anë të një granti të BERZH dhe kontributit të FSVC, përmes ekspertëve të nivelit të lartë FDIC, për hartimin e termave të referencës dhe vlerësimit të ecurisë së tij. Në përputhje me planin e projektit, ndërtimi i tij filloi në muajin korrik 2013 dhe përfundoi me sukses ne gusht 2014, duke u përdorur për herë të parë nga Bankat për përllogaritje primi në muajin tetor të vitit 2014.
Funksionet Kryesorë të Sistemit
Sistemi informatik i Agjencisë dhe raportimi i të dhënave në të nga bankat funksionon në mënyrë të tillë që të sigurojë:

Gadishmërinë e të dhënave në çdo kohë për identifikimin e depozituesit në mënyre unike në sistem nëpërmjet të dhënave personale të një personi konkret, ku përcaktohet saktë shuma që banka i detyrohet këtij depozituesi, të cilën edhe e siguron pranë Agjencisë.
Përqendrimin e informacionit lidhur me depozitat dhe depozituesit, mbi baza individuale dhe/ose të agreguara.
Vlerësimin e saktësisë së të dhënave personale të depozituesve në regjistrat elektronikë të subjekteve.
Vlerësimin e saktësisë të përllogaritjes të shumës së siguruar.
Vlerësimin e saktësisë të përllogaritjes të primit periodik.
Mundësinë e qasjes së menjëhershme tek të dhënat mbi depozitat dhe depozituesit për të kryer vlerësimin e saktë të shumës së kompensimit në rast simulimi ose ngjarjeje sigurimi.
Përmbushja e kushteve dhe parametrave të raportimit edhe nga palët e treta të cilat u ofrojnë shërbime bankave anëtare për përmbushjen e kërkesave të këtij udhëzimi dhe në zbatim të ligjit për sigurimin e depozitave.
Përdorimin dhe/ose publikimin e informacioni nga Agjencia për qëllime studimore dhe vlerësimit dhe administrimit të rrezikut të sigurimit të depozitave.

Rregullat e Raportimit Elektronik
Për qëllim të përllogaritjes të shumës së sigurimit bankat ngarkojnë, çdo muaj brenda datës 10 të muajit pasardhës, skedarët me të dhëna mbi:

Depozitat – të dhënat e llogarive të lidhura me depozitat individuale në bankë.
Depozituesit – të dhënat e detajuara të depozituesit që e identifikojnë saktësisht atë.

Për çdo tremujor brenda datës 10 të muajit pasardhës të tij, banka raporton në Agjenci primin e përllogaritur për çdo depozitues dhe ngarkon skedarin përkatës në sistem.

Në rast procesi kompensimi ose simulimi, bankës do t’i kërkohet të ngarkojë skedarë ditorë me të dhëna mbi:

Depozitat – të dhënat e llogarive të lidhura me çdo depozitë individuale në bankë.
Depozituesit – të dhënat e detajuara të depozituesëve që i identifikojnë ata saktësisht.
Kreditë – Kreditë e detajuara të lidhura me depozitat që janë vënë si garanci për këto kredi.
Pozicioni i netuar i depozituesëve – depozituesit në pozicionin e netimit.

Në qoftë së datat e raportimit përkojnë me ditët e pushimit zyrtar, ai kryhet në ditën vijuese të punës. Gjithashtu, Agjencia ka të drejtë të kërkojë raportim nga bankat në çdo moment për qëllime të veçanta dhe të paparashikuara me qëllim zbatimin e objektivave publikë të veprimtarisë së saj.

Formulari i kërkesës për përdorues

Shkarko Dokumentin!

Udhëzimi për Sigurimin e Depozitave në Banka

Shkarko Dokumentin!

Formati i skedarit neto të klientëve

Shkarko Dokumentin!

Agjencia kryen verifikime në të gjitha bankat të paktën një herë në vit, për çështjet e mëposhtme:

Saktësia e llogaritjes së primit të sigurimit/metodologjia e përdorur nga banka
Gatishmëria e sistemit informatik të bankës/paraqitje unike e depozituesit (scv)
Saktësia e mbajtjes në sistem të të dhënave të depozituesit dhe depozitës
Ndërgjegjësimi dhe informimi i publikut
Njohuritë e punonjësit të bankës për ligjin “Për sigurimin e depozitave”
Raportet e kontrollit të brendshëm, me fokus zbatimi i kërkesave të ligjit “Për sigurimin e depozitave”, etj..List item

Material trajnues per banka

Shkarko Dokumentin!

Scroll to Top